100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛЕГЕНДАРНИЯ ВОЙВОДА ПАНАЙОТ ХИТОВ

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛЕГЕНДАРНИЯ ВОЙВОДА ПАНАЙОТ ХИТОВ

За Панайот Хитов и разузнавателната дейност от водените от него доброволчески чети през освободителната руско-турска война. Материалът е предоставен от Мария Кирова – Регионален исторически музей-Сливен.

„По повод предстоящите военни събития на Балканите през 1877 г. Панайот Хитов изразява своите категорични позиции и намерения да участва в тях. В писмо от Белград до Пенчо Черковски войводата нарежда: ”Кажи на господин Паренцова, че аз, щом видя, че ще има война /на/ Русия с Турция, и да ме пъдят пак ще ида! Най-сетне в такова време не могат ми запрети. Ще вървя и аз с войските. Толкова време да ходя /из България и се боря за освобождението, че сега питане ли иска?” /1/ Отправката е към полк. П. Д. Паренсов – един от организаторите на руското разузнаване, който далеч преди началото на военните действия работи по изграждането на специалната разузнавателна мрежа в Румъния и по поречието на река Дунав.

Активната готовност за съпричастие от страна не само на П. Хитов, но и на хиляди българи, всъщност е логично продължение на многовековните усилия за отхвърляне на чуждото потисничество; на наскоро отшумялото Априлско въстание и последвалото участие на толкова българи – доброволци в Сръбско-турската война от 1876 г. Налице е неоспоримо съвпадение на основните цели на българското националносвободително движение и намеренията на руските военни кръгове, които могат да включат възможно рационално в предстоящата кампания натрупания заряд от енергия и опит на това движение. Въпросът е къде и по какъв начин всеки може да е полезен, как да намери най-точната си реализация в екстремността на настоящия исторически момент.

По отношение на лидерите в освободителните ни борби, сред които първо място по това време заема П. Хитов, изискванията са далеч по-отговорни – те трябва да поемат нови функции, да се “вместят” в новите траектории на политическото пространство на балканския фронт. Съгласно предварителните проучвания, всепризнатият български войвода е сред фигурите, на които се възлагат едни от най-важните задачи – специално съдействие при събирането на военно-тактическа информация, задължителна в предстоящата военна кампания. Разбираемо е, че тук няма да се разглеждат въпроси, свързани с неговата дейност изобщо през цялата война 1877- 1878 г. – като цяло проблемът около създаването и ръководството на доброволческите чети е отдавна обект на отделни изследвания /2/ Но някои неизползвани досега сведения от този период ни дават достатъчно основания да се спрем на определени аспекти, свързани преди всичко със задачи от разузнавателен характер, изпълнявани от доброволческата чета и ядра, чиито войвода е П. Хитов. Част от тези сведения откриваме в БИА-Фонд Пенсионни дела; в лични документи на войводата /предоставени ни любезно от колегите в РИМ- град Русе/; особено интересни детайли по темата се съдържат и в публикуваните “Фамилиарни забележки и спомени…” на Хитов. /3/

Без претенции проблемът около разузнавателните инициативи и фактите, свързани с П. Хитов като четоводец да бъде изчерпан изцяло, намираме за по-прецизно този проблем да се хронологизира /условно казано/ в два етапа: Първи етап – съотносим с предварителните планове на Главния щаб на Дунавската армия; създаването още на румънска територия на малка чета и определянето на нейните задачи до края на м. юли 1877 г. Несъмнено този период е свързан с една значителна по обем проучвателска работа за участниците в нея и най-вече за войводата; за безусловното подчинение и оперативно ръководство от страна на целия разузнавателен отдел в щаба, и по-конкретно от полковник Н. Д. Артамонов, от М. А. Хитрово и др.; Вторият етап започва след официалните Свидетелства – разрешения от страна на руския щаб за създаването на нови, значително по-големи и вече с по-широк диапазон на работа чети, на които П. Хитов е назначен за Главен войвода /м. юли 1877 г./

По отношение на споменатия първи етап вече бе подчертано, че той е пряко зависим от началната реализация на разузнавателните руски планове на Балканите. В своите “Фамилиарни забележки” и спомени Хитов няколкократно споменава, че още в Белград се среща с представители на Московския и Санкт Петербургския славянски комитети –княз А. А. Наришкин и с П. А. Голенищев- Кутузов./4/

Чрез Наришкин, българите Драган Цанков и Григор Начович се осъществява замисълът П. Хитов да замине за Букурещ, където е планираната среща с полк. Д. П. Паренсов. Там Хитов получава от него първите конкретни задачи – да издирва българи, подходящи за преводачи, водачи и т.н. Междувременно обаче от кореспонденцията между Гр.Начович и Димитър Иванов става ясно, че всъщност войводата е имал и други по-ранни връзки и ангажименти с русите. П. Хитов уведомява още на 8 април, че не може да дойде “за проектираното пътувание”, защото не разполага с нужното време. Освен това според Гр. Начович изпратената му от “мустаките” сума от 500 франка “не стигат нито за пътни разноски на ония, които ще ходят на 20 градища да основават комитети или аген/т/ства /5/. Налице са коментарите, свързани с известните планове на полк. Паренсов, подпомаган от кръговете около Евлоги Георгиев, за организирането на голяма разузнавателна мрежа не само в придунавските градове, но и във вътрешнобългарските селища. Няма съмнение, че П. Хитов не само е запознат с тези планове, но през късната пролет на 1877 г. вече работи активно и съдейства за тяхното изпълнение.

Един ден преди обявяването на войната, на 11 април 1877 г., полк. Г. И. Бобриков докладва на Началник-щаба на армията ген. А. А. Непокойчицки, че се срещнал с българина П. Хитов, като обяснява, че последният е запознат с подробности за проходите в Стара планина, със състоянието на пътищата, мостовете и околните населени места./6/ През втората половина на месец април Паренсов е готов със своя рапорт също до ген. Непокойчицки, в който излага непосредствените си впечатления от П. Хитов и неговите възможности, опит и знания – все качества, необходими за един лидер./7/

В същото време войводата се заема с пряката си задача – да издири и събере своите момчета: “Ако се сложело да има война, ще ги намеря,заявява той. Аз имам момчета, които познават пътищата навред из България”./8/ Първият му маршрут е към градовете Браила и Галац, като за обиколката полк. Паренсов му предоставя необходимите средства. В Браила Хитов намира най-напред своя дългогодишен сподвижник Дядо Жельо войвода /Желез Чернев/ – последният със сигурност е запознат още преди това с очакванията от него, както и от мнозина други изявени българи, очаквания за съдействие. Обяснимо е, че обстоятелствата налагат строго да се координират и преразпределят задачите с П. Хитов. В Галац последният се среща с известния български търговец и революционер Рафаил Атанасов, с когото е имал от по-рано близки контакти и с когото сега обсъждат въпроса за подбор на момци – доброволци от града и околностите. Според Р.Атанасов желаещите са около 60 души, но в по-късно свое писмо до Хитов го оповестява, че в града вече са събрани 200 души – в края на м. април 1877 г., като издръжката им е поел той самият./9/

С неголяма чета от 16 души Хитов и Дядо Жельо се завръщат в румънската столица и се свързват с полк. Паренсов; той изисква допълнителния списък от доброволци, които очакват да се съберат. Впоследствие тези момчета се “разпратиха по батальоните”, както обяснява Хитов, т.е. по авангардните руски части, за да изпълняват специалните задачи от разузнавателен характер или като водачи. Същевременно войводата отбелязва и друго – за много от тях съществуват предварително събрани сведения, които са дадени в руския щаб./10/ Едва ли можем да се съмняваме, че тези данни за българите-доброволци са резултат от преките препоръки на войводата П. Хитов, свързани с неговата многогодишна работа по подготовката на една стабилна агентурна система. Това е сериозна предпоставка за създаването на надеждна и бърза като устройство структура от подходящи българи-разузнавачи – наложителна за нуждите на войната. Всичко налично е пряк резултат от работата на кръга около кап. І ранг М. П. Новоселски; а по-късно на полковниците Иван Кишелски, Паренсов и Артамонов.

Специфични са задачите пред Пантелей Наботков, сътрудник на П. Д. Паренсов, за разрастване на разузнавателната мрежа в Придунавието. Това, което прави впечатление при разглеждане на проблема е, че не са обозначени, в смисъл взети под внимание и съответно регламентирани, онези малки по обем, но вече действащи структури-ядра, чети и пр., на чиито ангажименти до голяма степен се разчита. В заповедта на ген. Непокойчицки от 27 юни 1877 г. се узаконява наемането на отделни лица за преводачи и “вожаты” към поделенията на руската армия, без да се споменава за нещо повече./11/ Едва при преминаването на Дунав при някои руски полкове са създадени цели разузнавателни групи от българи, но за тяхното официално “признаване” е нужно твърде много време и още повече усилия; необходимо е да се спечели и завоюва доверието на руския Генерален щаб, за да се разреши и ръководи в цялостен план изграждането на българските доброволчески чети и отряди, обстоятелство, към което много от руските генерали остават резервирани докрай./12/

Що се отнася до П. Хитов през цялото време докато е още на румънска земя, впоследствие и в Родината, той е обграден със свои “отбрани момчета” и упражнява добре познатата си воеводска практика на организатор и ръководител. Това, че е имал около себе си чета още през май 1877 г. не подлежи на съмнение – добре известно е, че той невинаги е склонен да изчаква специалните “дозволения” на руското командване, без това да означава разбира се, че работи самоволно. В запазени документи и материали, един от неговите четници – сливналията Петър Делиминков изрежда имената на мнозина: “Дядо Цонко от Котел, Кара Матю от Разград, и двама тревненци,…Ангел Попович от Враца, Дянко Цоцков /Недялко Цоцков от Сливен-б.м. М. К./” Според Делиминков това са “по-първите, които бяхме в Букурещ…”/13/, но някои от тези момчета остават до войводата си през целия военен преход. В писмена молба до него, друг участник в събитията от пролетта на 1877 г., припомня на Хитов, че е член на онази чета, “която съществуваше преди организирането на доброволческата чета в Търново, която образувахте на 18 августа 1877 г…” /14/, т.е. потвърждава се информацията за предходно съществуваща, макар и неголяма организирана единица, начело с войводата Панайот, признат впоследствие и от щаба на руската армия за Главен войвода.

В началото на м. май групата на П. Хитов, заедно с българина Петър Мишайков, са включени в подкрепа на военноинженерния отряд на полк. Нагловски по средното течение на Дунав./15/ Рекогносцировката се извършва с лодки по течението на реката, а според получените резултати се докладва, че именно около Свищов е стратегически най- целесъобразно да се осъществи преминаването на десния бряг./16/ Междувременно те получават сведения и за това, че отвъд никополското бърдо е разположил армията си Хасан паша, чиято численост непрекъснато нараства.

От градовете Турну Мъгуреле, Зимнич и Свищов, П. Хитов вече се движи с щаба на руската армия в посока към старата българска столица. По време на прехода, както и след настаняването на бивак край Търново, той всъщност е на разположение на разузнавателното управление и това обяснява последвалите му задачи: по посока от Търново към с.Козаревец, от там към с. Кесарево, където е разположен неголям руски отряд от пехота, кавалерия и артилерия. Целта е да се засече евентуално предвижване на сили на противника от изток, откъм Осман Пазар /Омуртаг/. Преходът им е прекъснат от сериозен артилерийски обстрел, затова се връщат през Кесарево, гр. Лясковец към Търново, където полк. Паренсов докладва ситуацията. Наскоро на неговото място е назначен полк. Артамонов, който отказва на настояването на Паренсов да вземе Хитов със себе си: “Той тряб/в/а тука, в щаба, и не може без заповед да се отдели от щабофицера” – пише в спомените си войводата и така обяснява мотивите на новия началник… „Подир това мен ми се заповяда да ида с моите няколко момчета и ми се даде и един казак, и препоръчително писмо…”/17/ Писмото е известно в историческата литература – до старейшините в селищата по прохода Хаинбоаз и спешната необходимост от поправка на коларския път, но цитираното в записките на войводата ни обръща внимание на факта, че тогава той се движи със съвсем ограничен брой свои помощници, отбрани разбира се от самия него. По това време случайността го среща с руския полковник Де Прерадович, който в спомените си споделя своите първи впечатления: “Така подир малко дойде при мене, дрънкащец подир си саблята в желязна ножна, невисок ръст, здрав един българин, с дълги мустаци и се отрекомандува: ”Панайот войвода!” Панайот беше облечен в чепкен от местно сукно, камилски цвят и агнешка народна шапка. На лицето му нямаше нищо такова, което да свидетелствува за неговите военни дарове и заслуги.”/18/

С настъплението на Предния отряд на ген. Й. В. Гурко на юг от Балкана, натам се предвижва и малката чета на П. Хитов, вече с възможности за относително по-голяма самостоятелност в дейността си, но под опеката на руските разузнавателни служби. За целта още в началото на похода войводата получава и съответните легитимиращи документи, нужни за изпълнението на предстоящите задачи: Свидетелството му от руския генерален щаб с дата от 16 юли 1877 г., според което “българският войвода Панайот Хитов по заповед на Началник Щаба на армията се командирова в различни местности на Дунавския и Адрианополския вилаети.” Свидетелството завършва с настоятелна молба да му се оказва възможното съдействие.; визитна картичка от полк. Артамонов с надпис от подобен характер и с уточнението, че той изпраща Хитов в качеството му на “съпровождащ и посредник между българското население и нашите войски, като войводата е длъжен да се връща към щаба на армията мигновено при необходимост за отряда” /19/

В цитираните досега “Записки…” на Хитов се намират доста сведения за посочения период, но прави впечатление, че относително малкият отряд на войводата като че ли се движи целенасочено след руския Преден отряд или далеч от него. Без съмнение може да се приеме, че именно такива са разпорежданията, дадени на войводата от руския щаб. Във всеки случай, той, заедно с момчетата си започва усилена работа по събиране на сведения за състоянието на по-значимите пътища, а голямата част от източнопланинските проходи и градове са “под око”, още повече, че целият регион на изток от Хаинето му е познат – селища, пътища, превали и пр.: Твърдишкия, Вратника /над гр. Сливен/; Демир капия /над село Стара река/; Сливен-с.Чам дере /с. Боров дол/- с. Стара река; Сливен-с. Раково; Сливен-Котел /Сотирския проход/; Котленския и Марашкия проходи.

Още в началото на юли започва разпращането на отделни четници по направления, важни във военно-тактическо отношение: на 6 юли /датите са по ст.ст./ те докладват за липсата на турска войска по прохода Демир капия и в гр. Ямбол; че в Сливен има 2 000 войника и 4 оръдия; в Нова Загора-6 000 души. /20/ На следващия ден в доклад до Артамонов се оповестява за голямата опасност, надвиснала над гр. Ямбол и няколко села от страна на черкезки банди. Зачестилите подобни случаи и възникващите все по-сериозни задачи пред българските доброволци, са поредният повод Хитов да припомни настоятелно своята молба до Шаба, относно наложителното и незабавно уреждане на официалния статут на четите като цяло./21/

Последователно във времето продължават да се изпращат сведения за Сливен, Шумен, чакат се пратениците от Осман Пазар, от Джумая и от Разград; съобщава се за предислокацията на войски в посока Стара Загора. Изтъква се намерението на войводата да “развалят железницата“ /Хиршовата железница-б.а./, но че нямат динамит и преди всичко “доз/в/оления от Главният щаб”, за да пристъпят към действия./22/

Твърде дълго време войводата и неговите двайсетина момци обикалят различни селища – те са около с. Оризари, с. Лъжите /Баня/, с. Терзобас, с. Чам дере, над с. Кортен. От там той изпраща към Сливен-Котел-Осман пазар и прохода Демир капия за разузнаване Курти Стоянов, брат на известния сливенски войвода Таньо Стоянов. Заедно с него тръгва и Дони Николов от Къркклисе /Лозенград/ с поръчения през Бургас за Варна и Шумен. Петър Делиминков тръгва за сведения по маршрут: с. Чанакчии /Долно Паничерево/, Елхово /Милево/ към Ст. Загора. Наред с притесненията около тези опасни мисии, Хитов разпорежда по нарочно изпратен турчин от с. Джумалий /Сборище/ да отиде в Сливен и предаде едно твърде навременно и категорично предупреждение към местните власти. То се отнася пряко към ситуацията в града: “…да кажи на агите да пазят техните развалени /в смисъл агресивни –б.м./ турци да не правят зло на българите, че сетне според лошите турци и добрите ще го изпатят.”/23/

Междувременно П. Хитов е арестуван от руски отряд, но за кратко време, по фалшивото обвинение, че е турски шпионин. Споменатите по-горе пълномощия и документи, с които разполага българският войвода, спомагат недоразумението бързо да се изясни. Без да е необходимо проследяването на всички маршрути на тази малка чета, трябва да споменем, че тя ходи и в гр. Елена, дава точни информации за прохода Демир капия, за намиращите се в Котел 700 души арабски войници и пр./24/. Към 20 юли четата е отново в околностите на с. Козос моде /днес част от гр. Твърдица/, от там се отправят към с. Хаинето. Съвсем близо до прохода Хитов забелязва огромна маса бежанци-българи от средногорските села, очакващи да преминат след руската армия. С типичната си прозорливост той преценява огромната опасност от нападение над тях от страна на обикалящите башибозушки банди, затова нарежда на сънародниците си да потеглят незабавно по друг, обходен път – през боаза по течението на р. Лазово /на изток от Хаинбоаз-б.м./, в посока Първовци, за да намерят закрила в дебрите на планината./25/ Когато руската армия започва своето изтегляне през Хаинбоаз, Хитов остава в южното подножие, за да изчака своите хора, разпратени в различни посоки, “а отвъдното лице на Балкана остана пак на разположението на наш/и/те турци-тирани и българското население се разбяга” – споделя с горест той в писмото си до Григор Начович./26/ Всъщност посочените по-горе факти само още веднъж потвърждават неговата впечатляваща позиция на борец, на гражданин; не пасивен съзерцател на шеметни събития, а воин със силно родолюбие и чувство за отговорност при различни обстоятелства.

В края на м. юли 1877 г. П. Хитов най-сетне получава от Главния щаб очакваното Свидетелство, което вече регламентира по-нататъшната негова дейност и тази на четниците му. Следват и специалните инструкции в тази насока /отнасящи се да всички останали българи-четоводци/, но на този въпрос тук няма да се спираме. Задачите са ясни и категорични: да се действа самостоятелно, но в координация с руската императорска войска; в качеството им на разузнавачи българските водачи да дават предупреждения за движението на неприятеля; да бъдат вярна стража на всички пътеки и проходи в Балкана; в никакъв случай да не обръщат оръжие срещу мирните жители-било то мюсюлмани или християни и т.н./27/. Получили своята макар и относителна самостоятелност, снабдени с достатъчно оръжие, българските доброволци разширяват своето участие в настоящия период от бойните операции. От това време би могло да бъде определено и началото на втория етап в дейността на П. Хитов като Главен войвода на няколко доброволчески чети. От есента на 1877 г. те са дислоцирани около град Елена и са натоварени с още редица функции, но тук ще продължим проследяването тяхното на участие само в разузнавателни операции.

По настояване на командира на 13-ти кавалерийска дивизия – ген. майор Леонид Ф. фон Раден, разположена на позиция край с. Кесарево, П. Хитов лично се заема да отиде до Разград, като му заявява, че за Осман пазар вече пътува негов човек, за да донесе сведения. През поредица от препятствия войводата достига до Разград, но не открива своя разузнавач, с когото работи още от Букурещ – Кара Ватю /или Кара Матю/ от Разград, изчезнал по неизвестни причини. В “Записките…” се обяснава и тактическият замисъл на войводата за предварителното подсигуряване – от Букурещ, по негова заръка се разпращат във вътрешността на българските земи редица доброволци /като споменатия Кара Матю-б.м./, преди да преминат още русите и преди да стане сложно проникването през турските караули и укрепления. Изправен в момента пред трудна задача, все пак той съумява да научи достатъчно за това “как стоят турците в града, …колко табии има, какви топове?”/28/

Твърде жалко е, че в спомените си войводата не отделя повече място на времето, когато неговата чета /разделена на подчети-б.м./ се намира в Еленския край. Пропуснатото се допълва от документални и други източници, свързани с опитите на турското командване да превземе Търново от направлението през град Елена. В целия този процес – разузнаване, охрана, в ожесточените боеве вземат участие и българските чети. В руските военни доклади неприкрито се потвърждава наличието на достатъчно информация, получена чрез доброволците. По повод злополучното сражение при Елена, полк. Де Прерадович пише в спомените си: “Радостта за превземането на Плевен се потъмняваше до някоя степен от разказите за Еленската катастрофа; лошите язици казват, че всичко било произлязло от невнимание, казват че не са искале да вярват в настъпването на турците, макар че началството е било предупредено за приближаването на Сулеймана от дотичалете из Сливен българе…”/29/ Разбира се, едва ли можем да твърдим, че точно чрез “милиционерите” на Хитов са дошли всички тези данни, но е допустимо, поне що се отнася до Сливен /едни от най-опитните му момчета са или от там, или от околните села-б.м./ Друг е въпросът, на който мнозина от изследвачите дават отговор относно причините за вече цитираното изгубено сражение, но това е твърде обемен проблем, за да се разглежда паралелно тук.

В походния бележник на войводата са съхранени записки, които пряко кореспондират с въпроса за времевото и пространствено направление в действията на ръководените от него чети. Впечатляващи са както техният обсег, така и разнопосочието им – ако за м. октомври доминират маршрути около Елена, Търново, Ново село, Златарица, Сливен /напр. на 3 октомврия за там са тръгнали “пет душа- дадени 7 пол. за харч.”/30/; в началото на м. ноември определящи са направленията за Дряново, Трявна, Габрово, Севлиево. Цитирани са датите, на които са изпратени хората, а често пъти се посочва и сумата “за харч”, която най-малкото подсказва за какъв отрязък от време ще се пребивава там. Много често се командироват момци по линията Севлиево, Ловеч, Троян, Тетевен, Рибарица, с. Сопот, с. Балван и др., и то около средата на месец ноември –от 6-ти до 15- ти. /31/ Очевидно става дума за изпълнението на специални поръчения по тези места, които имат връзка с плановете за превземането на Плевен и с предотвратяване на опитите за предислокация на турска армия от София към Орхание. Горното е свързано пък с планирания демарш на отряда на ген. Гурко с цел да се укрепи фронта при Ловеч и да се попречи за изпращането помощ на Осман паша. За целта освен цетралната служба /ръководена от полковник Артамонов/, към Западния отряд също е създадена друга разузнавателна част, поверена на княз А. Н. Церетелев./32/

През втората половина на м. декември 1877 г. четите на П. Хитов започват по-усилено проучване по направлението: Търново- Лясковец- Габрово- с. Енчовци-с. Селци-с. Станков хан- Церова кория- Търново. Обиколката започва от 21 и завършва на 31 декември; разходите са посочени: 294 франка до Нова година. Всичко това намираме в походните записки на войводата, като проследяването на маршрутите налага изводи, определено свързани с предстоящото зимно преминаване на Южния отряд и плановете на русите за овладяването на укрепения противников лагер при Шейново в началото на 1878 г. Известно е, че в тази връзка се обръща внимание и на по-източния Тревненски проход, а споменатите по-горе малки селища /Станчов хан, Енчовци, Селци и др./, са твърде близко около него./33/

От направление гр. Елена- Твърдица -с. Чочовен обединената чета на П. Хитов влиза на 6 януари 1878 г. в Сливен, който по достоверни сведения по това време “представлява ужасно зрелище”; продължава пътя си на изток към Истралджа /днес гр.Стралджа/, с. Еситлии /Деветак/, за да продължи своя боен път съвместно с българските опълченски дружини при сраженията край с. Садово и с. Везенково./34/

Все още не са достатъчно проучени задачите във връзка с този последен път на четата, особено когато тя действа вече непосредствено с Левия страничен отряд на руската армия, на юг от Балкана. Досега историческите извори не ни даваха сведения, че войводата П. Хитов всъщност достига с четата си до Одрин – т.е. тяхното участие във военните действия продължава и след януарските събития в Котленско. В писмо до съпругата си Екатерина Хитова в Белград, писано в Сливен на 5 февруари 1878 г., той й съобщава факта, че тези дни се е завърнал в родното си място Сливен, защото: “ ходих да придвеждам войските до реченият грат или варош едирне /…/дренопол /Адрианопол-б.м.М.К./ и сигаса заварнах.”/35/ Писмото е написано саморъчно, с подпис “войвода Панайот Хитюв”, но за жалост в него той не съобщава повече за мисията си. Като имаме предвид, че авангардните части на Левия отряд на ген. Е. К. Делингсхаузен се съсредоточават в Одрин на 10 януари 1878 г., там впоследствие идват главните сили на Средната колона откъм Казанлък, то можем да предположим, че Хитов и четата му подпомагат преминаването в направлението откъм изток. Излишно е да се доказва, че регионите на Странджа планина и поречието на р. Тунджа са достатъчно познати на войводата, за да окаже очакваната необходима помощ.

Посоченото дотук ни дава основание да се надяваме и издирваме макар и малкото, което ще ни помогне да се допълни започнатото проучване – да се разгледат по-обстойно проблеми, свързани с други доброволчески отряди или чети и тяхната разузнавателна дейност; приносът на някои по-изявени “редови” четници и т.н. Така по обективен и исторически прецизиран начин ще се доразкрие в цялостен план действително респектиращата и безспорно значима фигура на Главния войвода Панайот Хитов – един от сътворителите на свободна България.

 

Б Е Л Е Ж К И

 

1. Панайот Хитов.Фамилиарни забележки. Спомени /ХVІІІ век- 1877 година/. Русе, 2003, с. 167.

2. А.А.Улунян, Българският народ в руско-турската война 1877-1878 г. С., 1972; Ст.Дойнов. Българската общественост и руско- турската освободителна война /1877- 1878/. С.,1978; К. Косев.Панайот Хитов.Живот и революционна дейност.С.,1963; М.Кирова. Панайот Хитов и българските доброволчески чети по време на руско- турската освободителна война 1877-1878 г. ИМЮИБ, т.ХІІІ, 1990 г., с.127- 133. и др.

3. П.Хитов, Пос. съч; РИМ-Русе, п.ХХХV, полеви тефтерчета и записки.

4. П.Хитов,Пос.съч.,с. 161- 162.

5. Писмо от Григор Начович до Димитър Иванов в Букурещ- 9 април 1877 г.- Гюргево. В: Сб.Сто години от руско- турската освободителна война 1877-1878, С., 1978, с.108.

6. А.А.Улунян, Пос.съч., с.43.

7. Пак там, с.44.

8. П.Хитов, Фамилиарни забележки…,с.167.

9. Пак там, с.168-169; Писмо от Рафаил Атанасов до П.Хитов, 27 април 1877 г.- Галац. В: Сб.Сто години…,с.141- 142.

10. П.Хитов. Фамилиарни забележки…,с.169 и сл.

11.Г.Тодоров. Ролята на българите в руското разузнаване през Освободителната руско- турска война /1877-1878/. Известия на ИИ, т.9, С., 1960, с.19.

12. Пак там, с.18.

13. П.Хитов, Пос. съч, с.363 /вж.бележките на В.Антонова/.

14. Регионален исторически музей /РИМ/- Русе, п.ХХХV, Инв.№998.

15.Ст.Дойнов, Пос. съч., с.53.

16. Г.Тодоров,Пос. съч., с.14.

17. П.Хитов, Пос. съч., с.175-176.

18. Де Прерадович. Българското опълчение в руско- турската война 1877-1878 г. Руссе, 1884, с.28.

19. П.Хитов, Пос. съч., с.364- 365 /бележки на В.Антонова/.

20. Сб.Освобождение Болгарии от турецкого ига, т.ІІ, М.,1964, /сл.Сб.ОБТИ/, д. 160, 164, 165.

21. Сб.ОБТИ, т.ІІ, д.128.

22. Сб.Сто години…, с.229.

23. П.Хитов, Пос. съч., с.178-182.

24. А.А.Улунян. Пос. съч., с.79.

25. П.Хитов. Пос. съч., с.186.

26. Сб.Сто години…, с.230.

27. Сб.ОБТИ, т.ІІ, д.190.

28. П.Хитов. Фамилиарни забележки…, с.190-191.

29. Де Прерадович. Пос. съч., с.229.

30. РИМ- Русе, п.ХХХV, Инв. №1020.

31. ИМ-Русе, пак там.

32. Г.Тодоров. Пос. съч., с.39-41.

33. РИМ-Русе, п.ХХХV, Инв. №1020.

34. Пак там.

35. Писмо на П.Хитов до съпругата му Екатерина Хитова в Белград. Сливен, 5 февруари 1878 г. ИМ-Сл Инв. № 1002 В.“

Предишна В УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - КЕРМЕН ПОЧЕТОХА АПОСТОЛА
Следваща 54-ТА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ЩАФЕТА "ОСВОБОДИТЕЛ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА 3 МАРТ В СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ГЕРБ Е ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ГЕРБ е първа политическа сила в Община Нова Загора, печелейки 3005 гласа или 27,83%. На второ място е ИТН с 2673 гласа или 24,76%. На трето място е БСП с

Новини Сливен

39 НОВИ СЛУЧАЯ НА КОРОНАВИРУС В ОБЛАСТ СЛИВЕН

448 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3795 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на

Новини Сливен

РЕМОНТ НА ТРАФОПОСТ ПРЕДИЗВИКА ПОЖАР В МАЗЕ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В СЛИВЕН

На 10 август в 04,09 часа е получен сигнал за пожар в мазе на жилищен блок на ул. „Ген. Скобелев“ в Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен.

27 коментара

 1. fleck water softeners for sale
  април 10, 07:24

  I am sure this post has touched all the internet
  users, its really really fastidious paragraph on building up new web site.

 2. kangen water machines for sale
  септември 11, 20:10

  https://wiki.darkcoin.eu/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Reviews_-_The_Benefits_Of_A_Chlorine_Filter_Shower_Head best kangen water machine https://aarth-codex.com/index.php/Kangen_Water_Machine_Reviews_-_The_Fact_About_Reverse_Osmosis_Water_Filter_Systems kangen water machine k8 https://pt7.info/index.php?title=Best_Kangen_Water_Machine_-_7_Fantastic_Advantages_Of_Using_An_Entire_House_Water_Filter kangen water machine sd501
  https://victims.wiki/index.php/Best_Kangen_Water_Machine_-_What_You_Need_To_Recognize_Before_You_Purchase_A_Water_Filtering_System what is
  kangen water http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Japan_-_What_s_The_Reality_Concerning_Drinking_Water_Filters kangen water machine japan https://www.zeldaclassic.com/wiki/index.php/User:SangBoland best kangen water machine
  http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Japan_-_An_Under_Sink_Water_Filter_Provides_Your_Family_Members_Clean_Water_Quickly best
  kangen water machine http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=Kangen_Water_Machines_For_Sale_-_Be_Prepared_For_Whatever_Life_Throws_At_You_With_An_Emergency_Situation_Water_Filter best kangen water machine https://www.readysetassist.org/wiki/index.php?title=Kangen_Water_Machine_K8_-_Just_How_Can_I_Take_Filtered_Water_For_Outdoor_Camping kangen water machine price list
  https://victims.wiki/index.php/What_Is_Kangen_Water_-_Deciding_On_A_Drinking_Water_Filter_System kangen water machine sd501
  https://macymcadoo.org/index.php/Kangen_Water_Machine_Price_List_-_Can_You_Find_The_Ideal_Suitable_Water_Filter kangen water machine price list
  http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Price_List_-_Reverse_Osmosis_Water_Filter_Evaluation_-_Is_It_Unsafe_For_Your_Health_And_Wellness kangen water machine k8
  https://wiki.ohiolinux.org/index.php/Kangen_Water_Machine_K8_-_8_Benefits_Of_Mounting_A_House_Filtering_Of_Faucet_Water_System best kangen water machine https://beisbol-report.com/wiki/Kangen_Water_Machine_Price_List_-_The_Truth_About_Seawater_Aquarium_Filters kangen water machine sd501
  https://www.clars.dk/index.php?title=What_Is_Kangen_Water_-_Info_On_Kinetico_Water_Softeners kangen water machine reviews
  https://aarth-codex.com/index.php/Kangen_Water_Machine_K8_-_Go_Green_-_Saving_Power_Begins_At_Home kangen water machine
  sd501 http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Price_List_-_Drinking_Water_Safety_When_Camping what is kangen water http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Best_Kangen_Water_Machine_-_Exactly_How_To_Fix_Your_Refrigerator_S_Water_Dispenser kangen water machine reviews
  http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=User:MagdalenaHatley best kangen water machine https://www.wiki.clientigent.com/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Sd501_-_Numerous_Air_Cooling_Business_Supply_Water_Filtering_System_Systems best kangen water machine
  http://waldorfwiki.de/index.php?title=User:VitoX3967963991 kangen water machine price list
  https://wikicorp.org/index.php?title=Kangen_Water_Machines_For_Sale_-_Beverage_Pure_Water_To_Delight_In_Healthy_And_Balanced_Life what
  is kangen water https://physioexrx.com/index.php/User:DustyGrice1 best kangen water machine https://victims.wiki/index.php/Kangen_Water_Machine_Reviews_-_Water_Filter_Exactly_How_To_Pick_One_Right_For_You kangen water machines for sale
  https://pt7.info/index.php?title=User:AngusB297970 kangen water machine sd501 https://rockfishlax.com/library/index.php/User:Roger81K3795978 kangen water
  machine sd501 https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Benutzer:ClaudioAmes6 kangen water machine price list

  https://pt7.info/index.php?title=User:AngusB297970 what is kangen water
  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=3246558 kangen water machines for
  sale http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=User:PercyRegalado3 kangen water machine
  sd501
  https://wiki506.buildtools.com/index.php/Kangen_Water_Machines_For_Sale_-_How_Eco-Friendly_Travellers_Avoid_Plastic_Water_Bottles best kangen water
  machine https://aarth-codex.com/index.php/Kangen_Water_Machine_Japan_-_Just_How_To_Filter_Water_Today kangen water machine price list https://ffxiv-knights-ivalice.org/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Price_List_-_Entire_House_Water_Filter_-_5_Reasons_To_Have_One best kangen water machine
  https://wiki.darkcoin.eu/index.php?title=Best_Kangen_Water_Machine_-_The_Most_Effective_Method_To_Select_Under_Sink_Water_Filters kangen water machine price list https://victims.wiki/index.php/Best_Kangen_Water_Machine_-_Home_Water_Filtration_System what is kangen water http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Best_Kangen_Water_Machine_-_Is_The_Ge_Fridge_Water_Filter_Individual_Friendly best kangen water machine

  https://wiki506.buildtools.com/index.php/User:LaurenKoertig57 kangen water machines for sale http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Best_Kangen_Water_Machine_-_Exactly_How_To_Fix_Your_Refrigerator_S_Water_Dispenser kangen water machine japan https://www.mgtow.wiki/index.php/User:KaseyRotton3 kangen water
  machine reviews
  http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Price_List_-_Reverse_Osmosis_Water_Filter_Evaluation_-_Is_It_Unsafe_For_Your_Health_And_Wellness what is kangen water https://wiki506.buildtools.com/index.php/Kangen_Water_Machine_K8_-_What_Excellent_Is_Filteringed_System_Water_For_Babies kangen water machine sd501 https://beisbol-report.com/wiki/Usuario:RosellaCheesman kangen water machine
  reviews
  https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Reviews_-_Expensive_Coffee_Won_t_Mask_Reduced_Quality_Water kangen water machine japan http://www.roovet.com/articles/User:BobbieMickle357 kangen water
  machine japan https://wikicorp.org/index.php?title=Kangen_Water_Machine_Reviews_-_Cooking_Area_Water_Filters_Make_A_Delicious_Cup_Of_Herb_Tea kangen water machine sd501
  http://www.entertain.ipt.pw/out/kangen-water-machine-sd501-%E2%80%93-is-it-time-for-a-salt-free-water-softener/ kangen water machine japan https://www.clars.dk/index.php?title=Kangen_Water_Machines_For_Sale_-_Water_Filters_That_You_Can_Take_Camping kangen water machine k8 https://wiki.darkcoin.eu/index.php?title=What_Is_Kangen_Water_-_Water_Filters_-_Budget_Friendly_For_Families what is kangen water

 3. scaleblaster water conditioner
  септември 14, 02:14

  http://www.ffxiv-wiki.com/index.php?title=Scaleblaster_Costco_-_Aquasana_Pure_Shower_Filter_-_Cleaner_Water_Or_Your_Cash_Back scaleblaster
  sb-150 https://wiki.flo.cash/index.php/User:GeriBlackett scaleblaster sb-150 https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Is_Scaleblaster_Legit_-_The_Top_10_Benefits_Of_Using_Whole_Residence_Water_Purifiers scaleblaster
  https://affinitygaming.network/index.php?title=Scaleblaster_Water_Conditioner_-_Ideas_On_Entire_Home_Water_Filters scaleblaster sb-150 https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Benutzer:MarshaJudy07 scaleblaster sb-30 https://pt7.info/index.php?title=User:DFIEarl616504 scaleblaster sb-75
  https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Benutzer:JaquelineMaye21 scaleblaster http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Scaleblaster_Sb-175_Home_Depot_-_Conserve_Cash_With_The_Rainfresh_Water_Filter_System scaleblaster reviews http://ameinema.synology.me/mediawiki/index.php?title=Scaleblaster_Consumer_Reports_-_Under_Sink_Water_Filters_-_Points_To_Take_Into_Consideration_Prior_To_You_Get_One scaleblaster reviews 2020
  https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Deluxe_Electronic_Water_Conditioner_-_What_Can_You_Learn_When_Camping_On_A_Coastal_Coastline scaleblaster sb-30 http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=Scaleblaster_Filter_-_Preparing_To_Mount_Water_Faucet_Filter scaleblaster costco https://www.kennethknee.com/mediawiki/index.php/Scaleblaster_Does_It_Work_-_What_Home_A_Glass_Of_Wine_Making_Ingredients_Are_Required scaleblaster sb-30
  https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Scale_Blaster_For_Pool_-_Go_Eco-Friendly_-_Conserving_Power_Begins_At_Home scaleblaster
  water conditioner https://pt7.info/index.php?title=User:DFIEarl616504 scaleblaster reviews 2020 http://www.photography.sbm.pw/user/karirobins/ scaleblaster water conditioner
  https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Scaleblaster_At_Home_Depot_-_Drinking_Water_-_The_Trick_To_A_Healthy_And_Balanced_Life scaleblaster
  sb-30 https://www.zeldaclassic.com/wiki/index.php/User:DarylDougharty9 scaleblaster water conditioner http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=User:ElkeJay39986 scaleblaster water conditioner
  https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Sb-elite_Reviews_-_Tap_Water_Filter_-_Quality_On_A_Budget scaleblaster reviews https://physioexrx.com/index.php/Scaleblaster_Model_Sb-125_-_Residence_Water_Filter_Systems_-_Which_Alternative_Is_Appropriate_For_You scaleblaster reviews 2020 http://www.nanotechnology.ipt.pw/out/scaleblaster-sb-75-reviews-picking-mindful-yourself-/ scaleblaster
  water conditioner
  http://www.ffxiv-wiki.com/index.php?title=Scaleblaster_Amazon_-_Numerous_Innovations_Utilized_In_Water_Filter scaleblaster sb-175 https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Electronic_Water_Conditioner_Does_It_Work_-_Why_Is_Reverse_Osmosis_Not_The_Most_Effective_Water_Filter scaleblaster sb-150
  http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Scaleblaster_Sb-75_-_Culligan_Faucet_Mount_Water_Filtration_System_Fm-15Diy scaleblaster sb-150
  https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Scaleblaster_India_-_Just_How_A_Ceramic_Water_Filter_Works scaleblaster costco https://multi.wiki/index.php/User:GracieWeiss88 scaleblaster sb-150 https://jewsunderattack.com/index.php/User:DominickLuq scaleblaster sb-30

  https://www.clars.dk/index.php?title=Bruger:MakaylaPhilp71 scaleblaster water conditioner https://wiki.pbbg.com/wiki/Scaleblaster_Sb-elite-grain_Water_Softener_-_Alkaline_Water_Benefits_You_Can_Get_Them_All_From_A_Water_Ionizer scaleblaster http://www.ffxiv-wiki.com/index.php?title=User:LarueMacnaghten scaleblaster sb-75
  https://www.clars.dk/index.php?title=Bruger:RafaelaKinchela scaleblaster
  costco http://wiki.cortezaproject.org/index.php/Scaleblaster_Sb-175_Home_Depot_-_Carrying_Your_Water_Anywhere_You_Go scaleblaster costco http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=User:GitaRahman18031 scaleblaster sb-150

  http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Scaleblaster_Sb-75_-_Culligan_Faucet_Mount_Water_Filtration_System_Fm-15Diy scaleblaster costco https://my-lgbt.wiki/index.php?title=Scaleblaster_Costco_-_Why_Aren_t_You_Using_A_Shower_Head_Water_Filter scaleblaster reviews http://www.mental-health.sbm.pw/out/h%E1%BB%93-so-cong-khai-elkemorgan-cho-thue-nha-nguyen-can-chinh-ch%E1%BB%A7-gia-r%E1%BA%BB-/ scaleblaster
  reviews
  http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Model_Sb-30_-_Is_Your_Alcohol_Consumption_Water_Filter_System_Reverse_Osmosis_Based scaleblaster
  reviews 2020 https://filmitv.uz/user/CarleyCouncil/ scaleblaster
  https://my-lgbt.wiki/index.php?title=Scaleblaster_At_Home_Depot_-_Various_Innovations_Utilized_In_Water_Filter scaleblaster reviews
  http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Utilisateur:KaiHarry17616 scaleblaster sb-75 https://sipcaster.com/ccawiki/index.php?title=User:OnitaBrandon7 scaleblaster https://wiki.pbbg.com/wiki/Scaleblaster_Sb-elite-grain_Water_Softener_-_7_Fantastic_Benefits_Of_Utilizing_An_Entire_Residence_Water_Filter scaleblaster sb-30

  https://physioexrx.com/index.php/Is_Scaleblaster_Legit_-_Should_Your_Following_Trip_Function_Dehydrated_Camping_Food scaleblaster sb-150
  https://wiki.flo.cash/index.php/User:Blaine93C8 scaleblaster reviews https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Scaleblaster_At_Home_Depot_-_Drinking_Water_-_The_Trick_To_A_Healthy_And_Balanced_Life scaleblaster sb-75
  https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Scaleblaster_Reviews_-_How_To_Make_A_Water_Filter scaleblaster sb-30 https://victims.wiki/index.php/Scaleblaster_Max_Pro_-_Why_Utilize_A_Residence_Water_Filter_System scaleblaster sb-175 https://my-lgbt.wiki/index.php?title=Scaleblaster_Consumer_Reports_-_A_Faucet_Install_Water_Filter_Materials_Pure_Water_Conveniently scaleblaster reviews

 4. scaleblaster sb-75
  септември 14, 17:27

  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=3225199 scaleblaster costco http://www.slicedblu.com/wiki/index.php/Scaleblaster_Sb_Elite_Installation_-_Carbon_Filters_Fish_Tanks_And_Also_Crayfish_Alcohol_Consumption_Water_Level_Of_Quality scaleblaster reviews https://my-lgbt.wiki/index.php?title=Scaleblaster_Sb-30_-_Reverse_Osmosis_And_Also_Deionized_Water_Filtration scaleblaster

  http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Scaleblaster_Consumer_Reviews_-_Read_This_Before_You_Get_An_Iron_Water_Filter scaleblaster
  sb-75 https://wiki.pbbg.com/wiki/Scaleblaster_Deluxe_Electronic_Water_Conditioner_-_The_Best_Solution_To_Pure_Alcohol_Consumption_Water_-_A_Water_Filtration_System scaleblaster sb-75
  http://www.lucamauri.net/wikilab/index.php?title=Scaleblaster_Sb-30_Installation_-_What_House_Wine_Making_Components_Are_Needed scaleblaster reviews 2020
  http://link.bookmarkstar.com/user.php?login=princecudm scaleblaster
  reviews 2020 https://my-lgbt.wiki/index.php?title=Benutzer:NellyTalbott3 scaleblaster sb-30 https://www.zeldaclassic.com/wiki/index.php/Scaleblaster_Model_Sb-350_-_Water_Filter_Bottles_For_Treking_And_Also_Camping scaleblaster sb-75
  http://link.bookmarkstar.com/user.php?login=jadacoutur scaleblaster reviews 2020 http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Customer_Service_-_Is_The_Ge_Fridge_Water_Filter_Customer_Friendly scaleblaster reviews http://www.slicedblu.com/wiki/index.php/Scaleblaster_Max_Pro_-_Water_-_The_Straightforward_Solution scaleblaster sb-150
  http://www.remedies.ipt.pw/News/scaleblaster-reviews-2020-home-water-softeners-to-treat-hard-water-questions-cheval/ scaleblaster sb-175 http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Benutzer:BryonBurdine scaleblaster
  water conditioner http://www.roovet.com/articles/User:KatharinaLyon59 scaleblaster reviews 2020
  https://p.guail.es/advertpedia/index.php?title=Scaleblaster_Reviews_-_Aquasana_%22Finest_Entire_Residence_Water_Filter_System%22 scaleblaster sb-175 http://www.roovet.com/articles/User:KatharinaLyon59 scaleblaster sb-30 https://wikicorp.org/index.php?title=Scaleblaster_Installation_Video_-_Lead_A_Healthy_Lifestyle_With_Reverse_Osmosis_Water_Filter scaleblaster reviews
  http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=User:RGWBrett05246 scaleblaster sb-175
  https://victims.wiki/index.php/Scale_Blaster_For_Pool_-_Buying_A_Water_Filter_For_Your_Home scaleblaster sb-30 https://wiki.pbbg.com/wiki/User:EricaLoper scaleblaster costco
  https://wiki.psxdigital.com/index.php/Scaleblaster_Sb-175_-_Can_A_Distilled_Water_Filter_Secure_Your_Household_S_Health_And_Wellness scaleblaster http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Scaleblaster_Max_-_The_Skinny_On_America_s_Developer_Water scaleblaster sb-150 http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Costco_-_Discover_The_Advantages_Of_Making_Use_Of_The_Appropriate_Home_Water_Filter_System scaleblaster
  http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=Scaleblaster_Complaints_-_1_Gross_Point_Alcohol_Consumption_Water_Filters_Remove_From_Your_Faucet_Water scaleblaster reviews 2020 https://aarth-codex.com/index.php/Scaleblaster_Hardness_-_Resolve_The_Pool_Leakage_Trouble_By_Using_Cartridge_Filters scaleblaster costco https://www.zeldaclassic.com/wiki/index.php/Scaleblaster_Sb-elite_Reviews_-_Water_Filter_Installions scaleblaster sb-30
  https://physioexrx.com/index.php/User:Tory64648638142 scaleblaster https://wiki.dulovic.tech/index.php?title=Scaleblaster_Does_It_Really_Work_-_Your_Water_Filter_Cartridge_-_Are_You_Changing_It_Frequently scaleblaster water conditioner http://www.lucamauri.net/wikilab/index.php?title=User:DYHLeilani scaleblaster
  sb-75
  https://wiki.psxdigital.com/index.php/Scaleblaster_Model_Sb-30_-_7_Simple_Steps_To_Choosing_A_Water_Purification_System scaleblaster reviews https://elunivercity.net/wiki-startups/index.php/Scaleblaster_Sb-elite_Reviews_-_Best_Shower_Water_Filter_-_Made_In_Usa scaleblaster sb-175 http://www.airhostess.ipt.pw/user/maribelleo/ scaleblaster
  http://www.coal-mining.ipt.pw/out/scaleblaster-sb-elite-grain-water-softener-review-frugal-household-tips-for-the-work-/ scaleblaster reviews
  2020 https://victims.wiki/index.php/Reviews_For_Scaleblaster_Water_Conditioner_-_An_Evaluation_Of_The_Pur_3_Stage_Water_Filtration_System scaleblaster sb-175 http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Scale_Blaster_For_Pool_-_Bottled_Water_May_Be_Over-Hyped_Attempt_An_Everpure_Water_Filter scaleblaster reviews
  2020
  http://www.slicedblu.com/wiki/index.php/Scaleblaster_Sb-175_-_Five_Big_Factors_To_Utilize_Entire_House_Water_Filters scaleblaster water conditioner https://zerocarbon.email/wiki/index.php?title=Scaleblaster_Sb-150_-_8_Advantages_Of_Mounting_A_Home_Filtration_Of_Faucet_Water_System scaleblaster reviews
  2020 https://zerocarbon.email/wiki/index.php?title=User:OlgaBurk119612 scaleblaster sb-175

  https://physioexrx.com/index.php/User:ChanelBernal852 scaleblaster
  reviews http://waldorfwiki.de/index.php?title=Scaleblaster_Max_Pro_-_Water_Filtering_Systems scaleblaster reviews http://www.lucamauri.net/wikilab/index.php?title=Scaleblaster_Sb-175_-_Drinking_Water_-_The_Secret_To_A_Healthy_And_Balanced_Life scaleblaster

  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=3225199 scaleblaster sb-175
  https://wiki.smawidyanusantara.sch.id/index.php/Scaleblaster_Sb-150_-_Discover_The_Advantages_Of_A_Kitchen_Water_Filter scaleblaster costco http://www.arctic-cool.de/index.php?title=Benutzer:TatianaSimpson0 scaleblaster reviews
  https://ffxiv-knights-ivalice.org/index.php?title=User:JodieGuerard276 scaleblaster sb-75 https://osderby.com/wiki/User:TomokoHolyfield scaleblaster sb-75 https://airportwiki.org/User:TishaJtw962433 scaleblaster

 5. berkey filter royal
  октомври 23, 20:06

  https://jiffybox-wb.constancy.biz/index.php?title=Berkey_Filter_Royal_-_Picking_Distilled_Water_Filters_-_3_Points_To_Consider berkey
  water filter jug https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Benutzer:RickieHale09 berkey filter types https://bunny.wiki/wiki/Travel_Berkey_-_Alcohol_Consumption_Water_Security_-_Do_Not_Overlook_It berkey water filter jug
  http://www.internet.ipt.pw/user/tamieflagg/ berkey water filter jug https://wiki.dulovic.tech/index.php?title=Berkey_Water_Filter_California_-_Why_Use_A_Water_Filter_For_Your_Home berkey water filter replacement http://wiki.genki.dk/wiki/User:GreggDonohue4 berkey filter royal
  https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=User:WillianS36 big berkey https://wikicorp.org/index.php?title=Berkey_Filter_Replacement_-_Picking_A_Camping_Water_Filter big berkey http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Utilisateur:CasieBard1379 berkey
  water filter amazon
  https://wiki.psxdigital.com/index.php/Travel_Berkey_-_How_A_Shower_Head_Water_Filter_Works_And_Exactly_How_It_Can_Benefit_You travel berkey http://www.apmaine.com/munjoyhillc/mediawiki/index.php?title=User:TraceeH89142 travel berkey https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Benutzer:RoyalMintz berkey
  filter royal
  https://www.clars.dk/index.php?title=Berkey_Water_Filter_Reviews_-_The_Top_5_Excellent_Advantages_Of_Your_Water_Filter berkey water
  filter amazon https://wiki.psxdigital.com/index.php/User:CarlaNolan4 berkey water filter review https://braddoro.com/index.php?title=Berkey_Water_Filter_California_-_8_Ultra_Distilled_Water_Problems_-_What_Are_They berkey water
  filter replacement
  https://asta.uni-saarland.de/wiki/index.php?title=Benutzer:RoyalMintz berkey water filter reviews http://www.internet.ipt.pw/News/berkey-water-filter-california-different-forms-of-well-water-filtration-systems–/ travel berkey http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Berkey_Filter_Replacement_-_Is_Your_Health_And_Wellness_Being_Intimidated_By_Chlorine_In_Alcohol_Consumption_Water travel berkey
  http://axoft.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://e-banki.com/berkey-filter-types-7-home-fruit-remedies-for-healthy-skin/ berkey filter review https://airportwiki.org/Berkey_Filter_Review_-_Preserving_Significant_Home_Appliances berkey water filter
  jug https://bunny.wiki/wiki/User:LucretiaCai berkey water filter amazon
  http://www.healthcare-industry.sbm.pw/user/shannontit/ berkey filter replacement http://www.snooker.ipt.pw/user/sherylyabs/ berkey water filter jug http://wiki.unitiperblevio.it/Utente:DoyleKramer0254 berkey
  water filter california
  https://bunny.wiki/wiki/User:Jerrell6637 berkey water filter scratch and dent https://elunivercity.net/wiki-startups/index.php/Berkey_Discount_Code_-_Fun_Facts_Regarding_Carbon_Water_Filter berkey
  water filter reviews http://www.digital-approch.ipt.pw/user/eloypelsae/ berkey water filter reviews

  https://cvcamp.org/index.php/User:SaulSteel90027 berkey filter review https://airportwiki.org/Berkey_Filter_Review_-_Preserving_Significant_Home_Appliances big berkey water filter https://airportwiki.org/User:Charlotte9055 berkey
  filter types
  https://braddoro.com/index.php?title=User:HalleyF299977 big berkey https://ecosystem.fi/wiki/Berkey_Water_Filter_Jug_-_Drinking_Water_And_Cancer_Cells_Illness berkey filter replacement https://www.clars.dk/index.php?title=Berkey_Water_Filter_California_-_The_Importance_Of_The_Under_Sink_Filter berkey water
  filter replacement
  http://www.kifkef.co.il/index/jump.php?sid=1953&url=https://ukads.net/user/profile/275086 big berkey water filter https://darknesstr.com/berkeywaterfilterreview154359 big berkey water filter
  http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=Berkey_Filter_Replacement_-_7_Excellent_Benefits_Of_Using_An_Entire_House_Water_Filter berkey filter types
  https://wikicorp.org/index.php?title=Big_Berkey_Water_Filter_-_Aquasana_Pure_Shower_Filter_-_Cleaner_Water_Or_Your_Money_Back berkey water filter jug https://ffxiv-knights-ivalice.org/index.php?title=User_talk:CristinePontiff big berkey http://www.e-governance.sbm.pw/user/dellgaunt/ berkey water filter replacement
  http://www.outdoors.ipt.pw/user/betteheane/ berkey water filter scratch
  and dent https://airportwiki.org/Travel_Berkey_-_Best_Shower_Filter_Safeguards_From_Pollutants_In_House_Water_Supply berkey water filter amazon http://wiki.brenchies.com/index.php?title=Berkey_Water_Filter_Jug_-_Alcohol_Consumption_Water_Filters berkey water filter jug
  https://wiki.psxdigital.com/index.php/Berkey_Water_Filter_Replacement_-_Ideas_On_Entire_Home_Water_Filters big berkey https://www.clars.dk/index.php?title=Berkey_Filter_Royal_-_Uncover_The_Advantages_Of_Making_Use_Of_A_Whole_Residence_Water_Filter berkey water filter
  replacement http://urlku.info/travelberkey791402 berkey water filter amazon
  http://www.apmaine.com/munjoyhillc/mediawiki/index.php?title=Berkey_Water_Filter_Scratch_And_Dent_-_Emergency_Food_And_Also_Water_List berkey water filter california https://www.clars.dk/index.php?title=Berkey_Water_Filter_Replacement_-_Maintaining_Major_House_Appliances berkey filter
  review http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Berkey_Water_Filter_Review_-_Discover_Which_Alcohol_Consumption_Water_Supply_Is_Best_For_You big berkey water filter

 6. Spencer
  януари 19, 12:39

  Hi, this weekend is good in favor of me, because this occasion i am reading this enormous educational paragraph here at
  my residence.

 7. Cruz
  януари 20, 17:11

  Thanks for some other informative web site. The place else may just I am getting that kind of information written in such
  an ideal method? I’ve a mission that I am simply now operating on, and I’ve been at the glance
  out for such info.

 8. Skratch Labs hydration
  март 03, 07:14

  https://aarth-codex.com/index.php/User:EloyWilkins1 Skratch Labs pro http://wisconsintourism.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pathta.jp%2Fuser%2Fprofile%2F7024024 Skratch Labs sale
  http://mediawiki.konos.cl/index.php/Offered_Acceptable_Quantities_Are_Consumed Skratch Labs review
  http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=User:FlossieSturgis Skratch Labs pro https://pt7.info/index.php?title=The_Millionaire_Information_On_Sports_Drinks_To_Help_You_Get_Rich_-_Meals_Drinks Skratch Labs review http://www.software.sbm.pw/out/%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB-%7C-paulinaschl-%7C-%E5%A4%A7%E5%88%86-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E7%A9%B4%E5%A0%B4-%E3%81%AA%E3%82%89-pathta-%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF/ Skratch Labs exercise hydration mix

  http://jaxfederalcreditunion.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pathta.jp%2Fuser%2Fprofile%2F7038010 Skratch Labs hydration http://www.software.sbm.pw/out/%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB-%7C-miltonfitzs-%7C-%E5%A4%A7%E5%88%86-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E7%A9%B4%E5%A0%B4-%E3%81%AA%E3%82%89-pathta-%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF/ Skratch Labs pro https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Top_Elements_For_Sports_Drinks Skratch Labs review
  https://go.20script.ir/index.php?url=https://pathta.jp/user/profile/7068633 Skratch Labs reviews http://mi-nus.de/minus/index.php?mod=users&action=view&id=192035 Skratch Labs
  reviews http://kathywear.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ugaksa.org%2Fdb55123_n%2F1957752 Skratch Labs hydration

 9. shirts
  февруари 19, 12:48

  Hi would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  http://www.geocraft.xyz/index.php/Funny_Saint_Patricks_Day_Shirts_Cool_St._Paddies_Day_Irish_Tees_-_Saintpatricksdayshirts
  https://wiki.originsproject.eu/Ladies_s_St_Patricks_Day_Shirts
  https://movietriggers.org/index.php?title=User_talk:IsaacSprague406
  http://www.kalopedia.online/index.php/Let_s_Go_Brandon_St_Patricks_Day_Trump_American_Flag_Shamrock_T-Shirt
  https://mnwiki.org/index.php?title=A_Information_To_St_Patricks_Day_Shirt
  https://wiki.geeklog.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:LaverneLoving

 10. MultiVAC is a high-throughput flexible blockchain platform based on all-dimensional sharding.
  It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications.

  MultiVAC is developing the first solution in the world characterized by speediness, efficiency, and all-dimensional sharding to expand its
  capacity in computation, transmission, and storage. It
  realizes the maximum throughput.

 11. junk car
  юли 12, 17:33

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyways, just wanted to say fantastic blog!

  http://indiafreestuff.girnarlive.com/?rto=platform.jordanbourbonnais.com%2Fosclass%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D10
  https://www.gohackers.com/?m=banner&a=link&uid=1408&element=496&url=http%3a%2f%2fads.massagemehomeservices.com%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D2463995

 12. junk car
  август 11, 07:29

  Greetings! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My site goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the
  way!

  https://call.ebimarketing.com/spanish/you-ll-thank-us-10-tips-on-hard-money-loan-calculator-you-must-know.html
  https://classifieds.miisbotswana.com/house/hard-money-loans-for-beginners-ceserks-com.html
  http://35.194.51.251/index.php?title=User:Jeramy36D7400200
  https://class.xmap.africa/au-pair/hard-money-lenders-rates-for-dollars.html
  http://35.194.51.251/index.php?title=What_Are_Arduous_Money_Loans_And_The_Way_Do_They_Work
  https://www.saimparis.com:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=129230

 13. Google Sites
  август 20, 17:10

  Are you writing the articles in your website yourself or you outsource them?
  I am a blogger and having difficulty with content.
  Other bloggers told me I should use an AI content writer, they are actually pretty good.
  Here is a sample article some bloggers shared with
  me. Please let me know what your opinion on it and
  should I go ahead and use AI – https://sites.google.com/view/best-ai-content-writing-tools/home

 14. riot games
  декември 16, 05:55

  Well I truly liked reading it. This tip provided by you is very constructive for good planning.

 15. ankle cleats
  февруари 18, 11:35

  Admiring the time and energy you put into your site and in depth information you offer.

  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  old rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

Остави коментар

14 − six =