1/6 ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН СА ВИСШИСТИ
09.11.2022 583 Прегледи

1/6 ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН СА ВИСШИСТИ

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 25 998, или всеки шести (16.4%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 3.4 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 19.3%, а на мъжете – 13.4%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 4.0 и 2.7 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 21.7%, то в селата е 6.2%, или повече от три пъти по-малко.
В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в община Сливен – 19.1%, следвана от община Нова Загора (14.3%), а най-нисък е в общините Твърдица (8.5%) и Котел (8.0%).
Към 7 септември 2021 г. 60 689 лица са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 29.6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 70.4% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (56.3%) отколкото при жените (43.7%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 1 498 лица, а 2 717 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.
Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 16 504 лица; започналите, но незавършили начално образование са 12 198 и никога непосещавалите училище са 3 516. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 1.9, 0.6 и 1.3 проценти пункта.
В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в общините Сливен (18.7%) и Нова Загора (19.2%), а най-висок е в общините Твърдица (34.9%) и Котел (24.4%).
Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише. Докато през 2011 г. 5.7% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 5.0% през 2021 година.
Делът на неграмотното население е по-висок в селата (7.3%) отколкото в градовете (3.9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в общините Твърдица (10.8%) и Сливен (4.8%), а най-нисък е в общините Нова Загора (3.6%) и Котел (4.4%).

Участие във формално образование

Към 7.09.2021 г. 26 607 лица, или 15.4% от населението на областта, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или степен на професионална квалификация. Извън участие в образователния процес са 2 479 деца в задължителната училищна възраст (7 – 15 години).
Икономически характеристики на населението

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година. Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период. През наблюдавания период има 64 712 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 37.5% от населението на областта. От тях 54 312 са заети, а 10 400 са безработни.

Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 14 214 души, или със 18.0%.

Икономически активни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период в областта има 62 397 икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за област Сливен коефициентът на икономическа активност e 61.1% (63.0% за мъжете и 59.1% за жените).
С най-висок коефициент на икономическа активност е община Котел – 63.6%, следвана от Сливен- 62.9% и Нова Загора – 58.0%. Най-нисък е този показател в община Твърдица – 48.6%.

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 – 64 години 52 192 са заети. Мъжете са 26 938, или 51.6%, а жените – 25 254, или 48.4%.
Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 51.1%. Коефициентът на заетост при жените е по-нисък от този при мъжете, съответно 50.0% и 52.1%.
Повъзрастовите коефициенти на заетост показват, че участието в пазара на труда е най-ниско във възрастовата група 15 – 24 навършени години (17.3%). Най-висока е стойността на показателя при лицата на възраст –45-54 навършени години (65.7%). Коефициентът на заетост е по-нисък в селата отколкото в градовете във всички възрастови групи.

В регионален аспект най-висок е коефициентът на заетост в общините Сливен (55.1%) и Нова Загора – 50.0%, а най-нисък е в общините Котел – 36.3% и Твърдица – 37.6%.

През наблюдавания период с висше образование са 15 979 души, или 30.6% от заетите. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 38.8%, съответно 23.0% при мъжете.
През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – 11 710 души, или 22.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8 136, или 15.6%, и „Държавно управление“ – 5 125, или 9.8% от заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години.
Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Транспорт, складиране и пощи“, а жените преобладават в икономическите дейности „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Финансови и застрахователни дейности”.

Областите:
дейности на домакинства като работодатели
дейности на екстериториални организации и служби
следва да отпаднат от графиката

Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната“ (18.8%), следва клас „Професии, неизискващи специална квалификация“ (16.6%) и „Специалисти“ (14.1%). И тук се наблюдават съществени различия по пол.

Безработни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 10 205. Жените са 4 556, или 44.6%, а мъжете 5 649, или 55.4%.

Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 16.4% общо за областта, съответно 17.3% за мъжете и 15.3% за жените.
Повъзрастовите коефициенти на безработица показват, че най-висок е делът на безработните във възрастовата група 15 – 19 години (58.2%). С нарастване на възрастта стойността на показателя намалява. Коефициентът на безработица е по-нисък в градовете отколкото в селата във всички възрастови групи.

Най-висок е делът на безработните със средно образование – 34.0% от всички безработни, следван от тези с основно (32.7%), начално и по-ниско (25.3%) и висше (8.1%). Най-висок е делът на безработните жени сред висшистите – 56.4%, а най нисък при лицата със средно образование (38.8%).
Коефициентът на безработица за лицата на възраст 15-64 със завършено висше образование е 4.9%, като при мъжете е 5.5%, а при жените 4.6%. За лица с начално и по-ниско образование коефициентът на безработица е 54.1%, съответно 50.2% за мъжете и 57.8% за жените.

Коефициентът на безработица е най-нисък в общините Сливен – 12.5% и Нова Загора – 13.8%, а най-висок е в Котел – 42.9% и Твърдица – 22.7%.

Икономически неактивни лица на възраст 15 – 64 навършени години

Икономически неактивното население на възраст 15 – 64 години е 39 754 души, или 38.9% от населението в тази възрастова група. От тях 7 950 са учащи, 8 459 – пенсионери, 305 – лица, получаващи доходи от собственост, и 23 040 са „други“.
Най-висок е делът на икономически неактивното население със средно образование – 38.1%. Следват лицата с основно (32.1%) и с начално образование (11.2%).

Разпределение на икономически неактивните лица в област Сливен по образование и пол през периода 31 август – 6 септември 2021 година

В регионален аспект Твърдица е общината с най-висок относителен дял на икономически неактивното население – 51.4%, следват Нова Загора – 42.0% и Сливен – 37.1%. Най-нисък е делът на икономически неактивното население в Котел – 36.4%.

Графикът за публикуване на данните от Преброяване 2021 можете да намерите тук. Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списък на стандартните статистически показатели и Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Предишна ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023-2027
Следваща ЗАПОЧВАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ СПОРТИСТИ НА СЛИВЕН ПРЕЗ ГОДИНАТА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ДЕЯН ДЕЧЕВ БЕ ПРИЕТ ОТ ПОСЛАНИКА НА СЛОВЕНИЯ

  Сливенският депутат от БСП Деян Дечев бе приет от Н.Пр. Наташа Бергел – посланик на Словения в България. Срещата бе по покана на посланичката. „Обсъдихме възможностите за сътрудничество в

Новини Сливен

ДВАМА НАРУШИТЕЛИ НА КАРАНТИНАТА СА УСТАНОВЕНИ В СЛИВЕН

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на  COVID-19. В дните от 5 до 8 юни са извършени 493 проверки

Новини Сливен

ПО ИСКАНЕ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН, СЪДЪТ ЗАДЪРЖА ПОД СТРАЖА ХРИСТИЯН Г., ОБВИНЕН В ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАБЕЖ

По искане на Районна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Християн Г. Той е обвинен за това, че на 09.12.2018г. в гр. Сливен, отнел чужди движими вещи – дамска