ТВЪРДИЦА ОСТАВА БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
април 23, 2021 2021 Прегледи

ТВЪРДИЦА ОСТАВА БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Твърдица остава без председател на общинския съвет. До момента тази длъжност се заема от Иван Петров, който е съветник от местна коалиция. Върховният административен съд обаче е потвърдил решение на Административен съд – Сливен, с което е потвърдено решение  на КПКОППИ за установяване на конфликт на интереси при въпросния съветник. Решението на ВАС е окончателно. Според ЗМСМА сега предстои Общинската избирателна комисия в Твърдица да вземе решение мястото на съветника, при когото е установен конфликт на интереси, да бъде заето от следващия в листата на местната коалиция.

Предлагаме ви решението на ВАС:

РЕШЕНИЕ

№ 5026
София, 20.04.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на шести април две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ТОДОР ТОДОРОВ
ХАЙГУХИ БОДИКЯН

 

при секретар Маринела Цветанова и с участието
на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното
от съдията ТОДОР ТОДОРОВ
по адм. дело № 2666/2021

Производство по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на И. П., от гр. Твърдица, област Сливен против решение № 287 / 05.01.2021 година, постановено по административно дело № 376 / 2020 година по описа на Административен съд – Сливен. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила поради необсъждане в цялост и логическа връзка с всички доказателства по делото на доводите за незаконосъобразност на оспорения административен акт и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т.3 АПК.
Ответникът по касационната жалба – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) чрез юрисконсулт П. изразява становище за неоснователност на касационното оспорване. Представя подробен писмен отговор и претендира разноски за касационната инстанция под формата на юрисконсултско възнаграждение.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Посочва, че първоинстанционният съд е установил релевантните за спора факти и обстоятелства в съответствие със събраните по делото доказателства и е формирал законосъобразни и обосновани, прилагайки точно материалния закон.
Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, в срока по чл. 211, ал.1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал.2 от АПК е неоснователна.
С решение № 287 / 05.01.2021 година, постановено по административно дело № 376 / 2020 година Административен съд – Сливен е отхвърлил оспорването по жалба на И. П., от гр. Твърдица, област Сливен срещу решение № РС-340-20-096 / 16.09.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в частта, с която на основание чл. 74, във вр. с чл. 171 ал. 1 и чл. 81 ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 37 ал. 2 от ЗМСМА и във вр. с § 5 от ПЗР на ЗМСМА и чл. 73 от ЗПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на И. П., от гр. Твърдица, в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Твърдица и в това му качество на лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 ал. 1 т. 32 от ЗПКОНПИ за това, че е участвал в гласуването на решение № 501 / 27.02.2019 г. на Общински съвет – Твърдица, в свой частен интерес, в нарушение на разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ и досежно наложена глоба в размер на 5 000 (пет хиляди) лева на основание чл. 171 ал. 1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ, в качеството му на общински съветник в Общински съвет Твърдица и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 ал. 1 т. 32 от ЗПКОНПИ и отнета в полза на Община Твърдица сума в размер на 249,16 лв., представляваща дневното възнаграждение за 27.02.2019 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81 ал. 1 от ЗПКОНПИ. Присъдил е разноски.
Решението е правилно.
Видно от удостоверение № 9 / 05.11.2019 г. на ОИК – Твърдица и клетвен лист от 11.11.2019 г. И. П. е бил избран за общински съветник в Общински съвет Твърдица.
На 27.05.2020 г. в КПКОНПИ е постъпил сигнал вх. № ЦУ 01/С-340, с който Комисията е била сезирана за участие на общински съветници в Общински съвет – Твърдица при проведени дебати на заседание на съвета, без деклариране на конфликт на интереси.
И. П. е управител и съдружник ТД „Пит Ойл“ ООД и управител и едноличен собственик на капитала в ТД„Златния“ ЕООД и ТД„Ив Ди 2010“ ЕООД.
На 15.02.2019 г. кметът на Община Твърдица е отправил предложение до Общински съвет Твърдица за предоставяне под наем на общински имоти – земеделски земи, определени по реда на чл. 37в ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г. По това предложение на заседанието на ПК по селско и горско стопанство И. П. гласувал „за“. С Решение № 496 / 27.02.2019 г. Общински съвет – Твърдица дал съгласие за предоставяне под наем на общински имоти – земеделски земи, определени по реда на чл. 37в ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г. и възложил на кмета на общината да сключи договори за наем с ползвателите на земи от ОПФ. Това решение било подкрепено от И. П.. На 08.04.2019 г. въз основа на него между Община Твърдица и „Пит Ойл“ ООД били сключени два договора за наем, между общината и „Златния“ ЕООД бил сключен един договор за наем, между общината и „Ив Ди 2010“ ЕООД бил сключен един договор за наем и един договор за наем бил сключен с И. П.. Предмет на тези договори е било възмездно ползване през стопанската 2018/2019 г. имоти с НТП полски пътища в землищата на [населено място] и гр. Твърдица.
Със Заявления вх. № 26-00-4, 26-00-5 и 26-00-6 и 26-00-19, подадени на 08.02.2019 г. до кмета на общината, Пит Ойл“ ООД, „Златния“ ЕООД и „Ив Ди 2010“ ЕООД, представлявани от И. П. и самия И. П. са заявили желание да наемат земеделски земи в землищата на [населено място] и гр. Твърдица, собственост на Община Твърдица по реда на чл. 40а ал. 1 т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица, които земи са попадали във вече ползвани масиви. На 18.02.2019 г. Кметът на Община Твърдица отправил към Общинския съвет предложение за приемане актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.. На проведеното на 20.02.2019 г. заседание на ПК по селско и горско стопанство, околна среда и екология при разглеждане предложението на кмета, И. П. гласувал с „въздържал се“, като декларирал конфликт на интереси.
На 27.02.2019 г. се провело заседание на Общински съвет Твърдица, на което било прието Решение № 501, с което съветът приел актуализацията на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Твърдица през 2019 г., съгласно приложение № 1, съдържащо подробни данни относно имотите, които общината ще продава или предоставя под наем, с посочени номер, НТП, площ и точно местоположение. Изброените в приложението имоти и заявените такива със описаните по-горе заявления съвпадат.
За приемането на това решение на Общински съвет -Твърдица И. П. е гласувал „за“, видно от Протокол № 50 / 27.02.2019 г. от проведеното заседание на съвета.
След проведени търгове с явно наддаване на 12.06.2019 г. били сключени два договора за наем между Община Твърдица и жалбоподателя, с предмет отдаване за временно и възмездно ползване на имоти – общинска собственост. В единия от тези договори фигурират и 8 броя имоти по Решение № 501 / 27.02.2019 г.
Възприети по този начин фактите по спора сочат точен анализ на приетите по делото доказателства, поради което първоинстанционното съдебно решение не страда от порока необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствени правила.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е постановила решение № РС-340-20-096 / 16.09.2020 г., с което е установила конфликт на интереси по отношение на И. П. за това, че в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Твърдица и в това му качество на лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 т., т. 32 от ЗПКОНПИ е участвал в гласуването на решение № 501 / 27.02.2019 г. на Общински съвет – Твърдица, в свой частен интерес, в нарушение на разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ.
Наложила е глоба в размер на 5 000 (пет хиляди) лева на основание чл. 171 ал. 1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ, в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Твърдица и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ и е отнела в полза на Община Твърдица сумата в размер на 249,16 лева, представляваща дневното възнаграждение за 27.02.2019 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81 ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Не е установила конфликт на интереси във връзка с гласуванията на П. на 24.01.2018 г., 24.01.2019 г. и гласуването на 20.02.2019 г. на ПК по селско и горско стопанство, околна среда и екология, както и гласуването на решения № № 337/31.01.2018 г., 496/27.02.2019 г. и 32/11.02.2020 г. на Общински съвет – Твърдица. Не е установила конфликт на интереси по отношение на И. П. и във връзка с решение № 480/31.01.2019 г. и решение № 39/11.02.2020 г. на Общински съвет – Твърдица.
Обоснован е извода на първоинстанционния съд, че оспореният административен акт е издаден в съответствие с материалния закон. Установен е конфликт на интереси по отношение на И. П. по смисъла на закона.
Налице са посочените в чл. 52 от ЗПКОНПИ предпоставки лицето да е заемало публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ – общински съветник в Общински съвет Твърдица и към момента на постановяване на оспорения акт е изпълнявал тази публична длъжност. Наличието на частен интерес е доказан, тъй като преди гласуването на актуализираната програма с конкретно посочени в същата общински имоти, подлежащи на продажба и отдаване под наем, П. е заявил писмено пред общината желание за наемане на част от същите, подробно описани в приложение № 1 към програмата. Съгласно чл. 53 от ЗПКОНПИ, частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер. От подадените от П. заявления за наемане на конкретно посочени недвижими имоти – общинска собственост (предвидени за разпореждане в приетата с процесното решение на Общински съвет – Твърдица решение), правилно съдът е приел, че би довело до набавяне на облага, чрез възможността за реализиране на паричен приход (доход в пари), както и възможността да се реализира и нематериална облага, изразяваща се в глас, подкрепа, влияние и предимство при сключване на договори за наем, предпоставено от заеманата от П. позиция в Общинския съвет. Налице е и нарушение на забраната по чл. 58 от ЗПКОНПИ, изразяващо се в участие на П. в гласуването и приемането на Решение № 501 / 27.02.2019 г. на Общински съвет – Твърдица в свой частен интерес. При наличието на такъв, общинският съветник, е следвало да се отведе от обсъждането и гласуването, съгласно изискването на нормата на чл. 63, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Правилно е наложена санкция по ЗПКОНПИ, която е в нормативно предвидения минимален размер.
Законосъобразни и обосновани са изводите на съда, че оспореният акт е издаден от компетентен орган, в предвидената форма, след спазване на административнопроизводствените правила, след точно прилагане на материалноправни разпоредби и в съответствие с целта на закона.
При тези съображения и след служебна проверка на съдебното решение настоящата инстанция не констатира пороци, съставляващи касационни основания за отмяната му и като правилно същото следва да бъде потвърдено.
Първоинстанционният съд е обсъдил всички относими за правилното решаване на спора доказателства, надлежно и аргументирано е анализирал всички факти от значение за спорното право и е направил верни изводи, които се споделят от касационната инстанция.
Предвид изхода на спора пред настоящата инстанция в тежест на касатора следва да бъдат поставени заявените от ответника по касационната жалба разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение, които на основание чл. 78, ал.8 ГПК, вр. с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ и чл. 144 АПК съдът определя в размер на 100,00 лева.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо АПК, Върховният административен съд, шесто отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 287 / 05.01.2021 година, постановено по административно дело № 376 / 2020 година по описа на Административен съд – Сливен.
ОСЪЖДА И. П., от гр. Твърдица, област Сливен да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество сумата от 100 (сто) лева, разноски за касационната инстанция.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Предишна ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ДИСТАНЦИОННИ УРЕДИ ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДО 01.01.2027 Г.
Следваща ОБЩИНА СЛИВЕН ИЗПЛАТИ СУБСИДИИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2021 Г.

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – СЕЛО ЖЕЛЮ ВОЙВОДА РАБОТИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В ОУ „Д-р Петър Берон” в периода 18.11-19.11.2019г  се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по НП „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за обмен на идеи

Новини Сливен

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОДМВР – СЛИВЕН ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА ДИМИТРОВДЕН

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,   Днес посрещаме с вълнение празника на нашия град -Деня на Св. Димитър Солунски Чудотворец, показваме обичта си към родния край и  близките хора. Сливен е град със

Новини Сливен

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ КОСТА КАРАНАШЕВ ПО ПОВОД 14 СЕПТЕМВРИ – КРЪСТОВДЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

Днес православната църква чества един от най-важните си празници – “Въздвижение на Светия животворящ Кръст Господен”, а българските огнеборци отбелязват професионалния празник на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.