СОЦИАЛИСТЪТ ДЕЯН ДЕЧЕВ ПРЕДЛАГА ОБЩИНА СЛИВЕН ДА ДАВА ПО ЕДНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА ЗДРАВНО – ОСИГУРЕНИ И ИМАТ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
януари 23, 2019 10273 Прегледи

СОЦИАЛИСТЪТ ДЕЯН ДЕЧЕВ ПРЕДЛАГА ОБЩИНА СЛИВЕН ДА ДАВА ПО ЕДНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА ЗДРАВНО – ОСИГУРЕНИ И ИМАТ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Зам.-председателят на БСП и на общинския съвет в Сливен Деян Дечев предлага общината да изплаща по една минимална заплата на всяко новородено дете, чиито родители са навършили 18 години, здравно – осигурени са, нямат задължения към Община Сливен, имат завършено поне средно образование и постоянен адрес в общината за единия или двамата родители.

Деян Дечев се мотивира с отрицателния прираст в Община Сливен, бума на раждания от непълнолетни и многото неграмотни и несоциализирани родители. Той е изчислил, че за целта Община Сливен трябва да отделя 260 000 лева годишно. Според вносителя помощта трябва да се дава до трето дете в семейство.

Предлагаме ви внесения проект за правилник и мотивите на Деян Дечев:

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с новородено или осиновено дете, постоянно живеещи на територията на Община Сливен.

Чл.2. (1)Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в семейството, до трето по ред включително.

(2) Това ограничение не се отнася за децата близнаци, тризнаци и т.н., в които случаи финансовата помощ се изплаща за всяко от децата, при условие, че раждането е до трето по ред в семейството.

 

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И УСЛОВИЯ

 

Чл.3. Право да получат еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете имат:

 1. Родителят/ите/ или осиновителят/ите/ на детето, вписани в удостоверението за раждане.
 2. настойник (когато е определен такъв)

Чл.4. (1) Лицето по чл. 3 има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато нямат предоставени деца за отглеждане в социални домове и заведения и не са със спрени или ограничени родителски права.

(2) Лицата по чл.3 да са навършили 18 /осемнадесет/ годишна възраст към датата на раждане на детето.

(3) родителите или осиновителите на детето да имат постоянен адрес в община Сливен, като единият от тях е с постоянен адрес в община Сливен поне от 3 години.

(4) Лицата по чл.3 да нямат парични задължения към община Сливен.

(5) Родителите на новороденото (осиновеното) дете да имат непрекъснати здравно-осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението за финансова помощ.

(6) Родителите на новороденото ( осиновеното) дете да имат завършено минимум средно образование.

(7) При осиновяване на деца до 10 годишна възраст са в сила всички условия за новородените.

Чл.5. (1) Право за получаване на еднократна парична помощ се придобива от датата на раждане на детето (цата).

(2) Еднократната помощ при раждане на дете по ал. (1) може да бъде поискана в срок 3 месеца, считано от края на месеца, през който е родено детето (цата) и се изплаща в 10 дневен срок от решението за отпускане. оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети

Чл.6. (1) Еднократна парична помощ при раждане на живо дете (ца) се отпуска въз основа на подадена заявление-декларация по образец (образец приложение 1).

(2) Заявление-декларацията се подава от един от родителите.

(3) Към Заявление-декларацията се прилагат следните документи:

 1. Копие от удостоверение за раждане на детето (цата), за което се иска помощта;
 2. Копие от удостоверение за сключен граждански брак на родителите, ако има такъв;
 3. Удостоверение за родените от майката деца;
 4. Удостоверение за постоянен адрес на родителите или осиновителите;
 5. Удостоверение за семейно положение;
 6. Копие на акт за осиновяване
 7. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод;
 8. Удостоверение за номера на банковата сметка заверен от съответната банка.
 9. Копие на лична карта

(4) При определяне поредността на децата се вземат в предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането, не са настанени в специализирана институция или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа и са с постоянен адрес в общината.

Чл.7. Заявлението-декларация и приложените документи се подават в деловодството на община Сливен. Определено със Заповед на Кмета длъжностно лице(а) от Общинска администрация Сливен, в срок от седем работни дни от подаването разглежда и удостоверява документите.

(1) Подаденото Заявление – декларация се вписва в регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете от длъжностното лице(а).

(2) Длъжностното лице(а) разглежда подаденото Заявление – декларация и приложените документи към тях и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ за отпускане на еднократна парична помощ в срок до 3 месеца от подаване на документите.

(3) Когато към подаденото Заявление – декларация липсват някои от изискуемите документи съгласно чл.6, ал.3 този Правилник, лицето се уведомява за това писмено. В случай, че в едномесечен срок от получаване на уведомлението лицето не приложи липсващите документи, длъжностното лице се произнася с мотивиран писмен доклад за отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

(4) Когато липсват някои от изискуемите документи съгласно чл.6, ал.3, срокът по чл.7 ал.2 започва да тече от датата на представяне на всички изискуеми документи.

(5) На основание доклада на длъжностното лице, Кметът на Община Сливен издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за всяко подадено заявление – декларация поотделно, в седем дневен срок от издаване му.

Чл.8. (1) Длъжностно лице включва в доклада си по чл.7 основанието за извършване на плащането, поредност на детето, за което се изплаща помощта, образованието на майката, размер на помощта.

(2) Верността на отразените данни се удостоверяват с подпис на съответното длъжностно лице и печат на Община Сливен.

ГЛАВА III

РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ

Чл.9. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко новородено първо, второ и трето дете от Община Сливен.

Чл.10. (1) Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на чл.2, за всяко новородено или осиновено до трето дете включително е в рамките на една минимална работна заплата.

Чл.11. Еднократната парична помощ се изплаща по банков път, по съответната сметка на получаващият помощта.

Чл.12. Помощи изплатени в нарушение на този правилник, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на вземания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.
 • 2. Правилникът е приет с Решение № ………………. на Общински съвет Сливен.
 • 3. Всички неуредени в този правилник случаи се разглеждат индивидуално от Общински съвет.

Приложение №1

Вх.№……………./…………………год.

ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА СЛИВЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА

ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

 

От ……………………………………………………………………………………………….. ЕГН…………………………………

(име, презиме, фамилия на един от родителите)

 

В качеството си на: майка, баща, осиновител

(подчертава се вярното)

 

Постоянен адрес: гр.(с.)…………………………., община …………………………..,

обл.…………………………… бул./ул.. …………………………………………..№ …… ,вх. ….., ет. ……, ап. ……, тел.………………………………………..

Лична карта № ………………..…., издадена на ……………………… от МВР гр. ………………….……………

Гражданство: …………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 1. Семейно положение ………………………..
 2. Баща/майка – попълват се данните на другия родител

 

…………………………………………………………………………….…………………..

(име, презиме, фамилия)

 

 1. ЕГН ……………………………………………….

 

Постоянен адрес: гр.(с.)…………………………., община …………………………..,

 

обл……………………………. ж.к/бул./ул.. ………………………………..…….№ ……,вх. ……, ет……, ап. ……..,

 

тел. …………………………………

 

Лична карта № ………..…………..…, издадена на ………………………… от МВР гр. ……………..……….….

2. Деца родени от майката, които са живи в момента на раждането: № Име, презиме, фамилия ЕГН Удостоверение за раждане № и дата

 

МОТИВИ

Към Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен.  

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, към предложения от мен проект на Правилник, прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

 

 • Причини, които налагат приемането на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен

Причините, които налага приемането на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен са много:

 • Наблюдавания отрицателен прираст на населението в нашата община
 • Бум на раждането на деца от непълнолетни.
 • Ръст на деца, родени от неграмотни и необразовани и несоциализирани родители, които
 • Челните места на Сливен в класации, които не са оптимистични за запазване демографския профил на общината ( а от там и икономическия).
 • Изменения демографски профил на населението води до изменение и на пазара на труда, от там и до изкривената икономическа и инвестиционна среда в Община Сливен. Все по-голям е процента на нискоквалифицирани работници, за сметка на такива с ценз.

 

 • Цел на изменението и допълнението на правилника

Целта на приемане на настоящия Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен е стимулиране на раждаемостта от работещи родители и подпомагане преодоляването на отрицателния прираст на населението от община Сливен. Запазване на демографския профил на Община Сливен.

 

 • Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата

Финансовите средства за подпомагане по Правилника се приемат ежегодно от Общинския съвет с бюджета на Община Сливен. Приблизителната стойност за 2019 год. е около 260  000 лв.

 

 • Очаквани резултати

Очакваните резултати от приемането на правилника са да сме предпочитан град за раждане и отглеждане на дете от млади семейства. Реална помощ за работещи, образовани и квалифицирани родители.

 

 • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Предишна САНИТАРНАТА СЕЧ ПРОДЪЛЖАВА
Следваща КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ: ИСКАМ В ГРАД СЛИВЕН ДА ИМА РАБОТЕЩ ПЛУВЕН БАСЕЙН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ЦВЕТИЛИН ЦВЕТИЛОВ СТАНА НОСИТЕЛ НА ЧИНТУЛОВАТА НАГРАДА ЗА 2021 Г.

На 14. май випуск 2021 на ППМГ „Добри Чинтулов” каза сбогом на училището. В гимназията се състоя последен час за випуска, а по-късно в Драматичния театър се проведоха традиционните номинации,

Новини Сливен

ЗАДЪРЖАХА МЪЖА, ОГРАБИЛ ИГРАЛНА ЗАЛА В СЛИВЕН

Задържан е извършителят на грабежа от игралната зала в Сливен, след опит да се укрие. В резултат на съвместните действия на криминалисти от ОДМВР-Сливен и ОДМВР-Пловдив е задържан 33-годишният И.Б.,

Новини Сливен

ХВАНАХА КРАДЕЦ НА 10 ЛИТРА РАКИЯ ОТ КЪЩА В СЛИВЕН

52-годишен мъж от Ахтопол е задържан за кражба от частен имот в град Сливен. На 15 август в 07,00 часа е получен сигнал за взломна кражба от къща на ул.”Гребенец”.

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

seventeen − nine =