СЛИВЕН СТАНА НАЙ-БЕДНАТА ОБЛАСТ – 4,5 ПЪТИ Е ЗАД СОФИЯ

СЛИВЕН СТАНА НАЙ-БЕДНАТА ОБЛАСТ – 4,5 ПЪТИ Е ЗАД СОФИЯ

Раздалечаването между икономическото развитие на областите в страната продължава. Най-бедна област по показателя БВП на глава от населението за първа година е Сливен, като досега в дъното на класацията бе Силистра, показва актуално проучване на регионите на Института за пазарна икономика (ИПИ). Столицата остава най-развитият регион, като разликата между нея и най-бедната област около 4,5 пъти.

През 2016 и 2017 г. се наблюдава цялостно оживление на българската икономика в унисон с подема в Европа. Изследването отчита рекордно висока заетост от 68,5% и увеличаване на икономическия растеж. Дори в пика си преди кризата през 2008 г. заетостта досега е достигала най-много 65%.

Областите Габрово, Стара Загора, Варна и Русе също се характеризират с добри икономически показатели. Характерен за всички области – лидери по икономическо развитие е високият приток на инвестиции, който води до създаване на нови работни места, по-високи доходи и по-добър стандарт на живот. Обратно, в дъното по икономическо развитие се нареждат областите Пазарджик, Видин, Сливен, Силистра и Кърджали, като общото между тях е, че всички те страдат от липса на частни инвестиции. Това, от своя страна, автоматично означава висока безработица и ограничена заетост, ниски доходи и високи нива на бедност.

Пазар на труда

70% от общо създадените нови работни места в страната са в столицата, Софийска област и областите Пловдив и Стара Загора.

Работните заплати също се увеличават, но последните данни на НСИ сочат, че ефектът на столицата върху средното заплащане за страната става все по-осезаем. През третото тримесечие на 2017 г. няма друга област освен столицата, в която заплащането да е над средното за страната. Трайни процеси на застигане на средните нива се забелязват само в две области – Пловдив и Плевен.

Образование

Качеството на образователната система в България продължава да е ниско. Делът на отпадналите се повишава в последните данни, а през 2016 и 2017 г. делът на слабите оценки на матурите по български език и литература е вторият най-голям откакто се провеждат зрелостни изпити.

Представянето на 28-те български области по редица образователни индикатори показва и големите разлики между отделните области. За поредна година първенците в класирането са областите Смолян, София (столица) и Велико Търново. Смолян е ярък положителен пример за видимо подобряване на училищното образование в рамките само на няколко години. Чрез създаване на образователна общност, целенасочена работа на регионалния инспекторат по образование и директорите, въвличане на родителите, постоянен анализ и индивидуален подход към всеки ученик областта достига рекордни резултати. Така област Смолян заема първото място в категорията „Образование” в тазгодишното издание на проучването.

За съжаление, други такива примери е трудно да се открият, коментират авторите на анализа. Основните причини за това са сгрешените стимули в училищата посредством субсидирането спрямо механичния брой на учениците и заплащане на учителите спрямо часовете без оглед на резултатите, както и строго определените учебно съдържание и метод на обучение. Ключови стъпки за постигане на по-добри резултати в образованието са планираното въвеждане на система за оценка на качеството и обвързването ѝ със субсидирането на училищата, определяне на повече средищни училища, заплащане на учителите според постигнатите резултати, ранно кариерно ориентиране и освобождаване на учебните програми в училищата.

Общини

Към този момент 32 общини са официално в процедура по финансово оздравяване, като 7 от тях вече получиха и безлихвени заеми от държавата – общо на стойност от 20 млн. лв. Процедурата по финансово оздравяване и безлихвените заеми могат единствено да „погасят пожари” в местните финанси, но не и да помогнат за дългосрочното развитие на общините, сочи анализът.

ИПИ предлага преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините, като това се прави автоматично по ЕГН на данъкоплатеца – парите отиват там, където е регистрирано лицето. Това е ресурс в рамките на 634 млн. лв. (за 2018 г.), което означава почти удвояване на собствените данъчни постъпления на общините. Тази реформа би подобрила неимоверно състоянието на общинските бюджети, създавайки възможности както за покриване на задължения, така и за нови капиталови разходи.

Кърджали – доходите нарастват с близък до средния за страната темп, но остават сред най-ниските в страната. Кърджали остава областта с най-нисък брой на предприятията спрямо населението. Инфраструктурата също поставя областта в неблагоприятно положение. Кърджали е сред областите с най-ниска степен на развитие на електронното управление, покритие на кадастъра и прозрачност на администрацията.

За трета поредна година през 2017 г. областта се представя изключително слабо на матурите. Правораздаването се отличава със сравнително слаба натовареност на съдиите и относително бързо правосъдие. Кърджали е сред областите с най-ниско замърсяване на въздуха. Кърджали е областта с най-нисък интензитет на културния живот.

Икономиката на област Кюстендил расте, но доходите и заплатите продължават да изостават от средните за страната. Застаряването и обезлюдяването оказват негативно влияние. И местните, и чуждестранните инвестиции в областта продължават да са относително малко, а усвояването на европейски средства е сравнително слабо. Проблем продължава да бъде замърсяването на въздуха в областта. Културният живот в областта е сравнително слабт.

Ловеч – доходите остават значително под средните за страната. Данъчната тежест е нехарактерно висока за област с подобен профил на икономическо развитие, но работата на местната администрация се оценява изключително високо в сравнение с останалите области. Ловеч е сред областите с тежки демографски проблеми. Има недостиг на лекари специалисти. Културният живот не е особено интензивен.

Монтана – БВП, заплатите и доходите все още са значително под средните за страната. В същото време тенденциите на пазара на труда не са добри. През 2016 г. Монтана е областта с най-ниска икономическа активност. Застаряването на населението изпреварва значително това в страната. Има недостиг на лекари специалисти. Макар Монтана да е сред областите със сравнително слаба натовареност на съдa, правораздаването е бавно. Областта продължава да е сред тези с най-нисък обем на битовите отпадъци спрямо населението и с най-чист въздух. Има относително слаб културен живот.

В Пазарджик през 2015 г. ръстът на БВП на човек в областта е над двойно по-висок от този в страната, но въпреки това благосъстоянието в Пазарджик остава значително под средните стойности за страната. Инвестиционната активност продължава да изостава. Въпреки относително ниския дял на магистралните и първокласните пътища качеството на пътищата остава високо. Застаряването и обезлюдяването е по-малко изявено спрямо картината на национално ниво. Показателите за образование поставят Пазарджик сред областите с най-слаби резултати по отношение както на качеството, така и на задържането в училище. Сравнително голямата леглова база и относително високият брой лекари в областта предопределят и високия брой на преминалите за лечение болни. Правораздаването е сравнително бързо, а регистрираната престъпност – ниска. Културният живот остава слабо интензивен с изключение на големия интерес към музеите.

В Перник БВП на човек в областта все още е двойно по-нисък от средния за страната. Въпреки това доходите остават по-високи основно заради всекидневната трудова миграция на населението към столицата. Изключително голям дял от хората са със средно образование. Местното население масово търси и получава специализирана медицинска помощ извън областта най-вече заради близостта до столицата. Престъпността остава висока, а разкриваемостта на престъпленията – по-ниска от средната. Интензитетът на културния живот в област Перник е по-скоро слаб.

Плевен – БВП на глава от населението и заплатите в областта нарастват по-бавно от средните за страната и областта все повече изостава. Инвестиционната активност е сравнително ниска. Значително по-ниски от средните за страната остават достъпът и използваемостта на интернет. Област Плевен е сред общините с най-нисък естествен прираст. Резултатите на зрелостните изпити в областта остават сравнително слаби. Плевен е една от областите с най-добра оценка за състоянието на здравеопазването. Съдиите в областта са сравнително слабо натоварени, а правораздаването – бързо. Макар и интересът към музеите да е традиционно висок, културният живот в областта не е особено интензивен.

Пловдив – брутният вътрешен продукт на човек в областта изпреварва средния ръст за страната. Средната годишна работна заплата също нараства значително. Безработицата в областта продължава да намалява, но това се дължи основно на по-ниска икономическа активност на населението. Демографската картина в областта е значително по-благоприятна от общата за страната, като областта е сред малкото, които привличат нетни мигранти от други области. Броят на лекарите и капацитетът на болниците в областта остават по-големи от тези в страната. Въпреки че съдиите в Пловдив са сред най-натоварените, правораздаването е сравнително бързо. По отношение на културата, през 2016 г. най-бързо нарастване и най-голям брой посещения се наблюдават при кината.

Разград – ниските доходи са причина и за относително високата бедност в областта. Освен на слабата инвестиционна активност ниската заетост и високата безработица се дължат и на неблагоприятната образователна структура на населението. През последните няколко години в областта се наблюдава бързо застаряване на населението. Разград остава сред областите с най-голям недостиг на лекари. Регистрираните престъпления са сравнително малко, а разкриваемостта – висока. През 2016 г. област Разград влиза в челната тройка области с най-много посещения в библиотеките.

Русе: БВП на областта продължава да се повишава, но ръстът му е значително по-нисък от средния за страната. Инвестиционната активност в областта като цяло нараств. Качеството на пътищата продължава да се влошава с бързи темпове. Оценката за прозрачността на местните администрации остава по-висока от тази в страната.

През последните няколко години застаряването в област Русе е по-бързо и по-дълбоко в сравнение с общата тенденция за страната. Русе продължава да е сред областите с най-голям недостиг на лекари. Правораздаването в областта се характеризира със сравнително слаба натовареност на съдиите и висок дял на приключилите в 3-месечен срок дела. Културният живот е сравнително интензивен.

Силистра: Заплатите и доходите в областта нарастват през последните няколко години, но остават чувствително по-ниски от средните за страната. Инвестиционната активност в областта продължава да е сравнително слаба. Качеството на пътищата е относително високо. Работата на общинските администрации в областта се оценява ниско.

Застаряването на населението в област Силистра е по-бързо и по-изявено от общите процеси в страната. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари и ограничен капацитет на болниците. Силистра е сред областите със сравнително слаба натовареност на местните съдилища, ниска регистрирана престъпност и висока разкриваемост. Интензитетът на културния живот в област Силистра е сравнително слаб.

Сливен е областта с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението. Доходите също се свиват през 2016 г. Продължава да е областта с най-ниска инвестиционна активност. През 2016 г. областта отново е с най-висок дял на пътната настилка в добро състояние. Развитието на административните услуги изостава и областта рискува да изгуби предимството си от предишния период.

Сливен остава една от областите с най-благоприятна възрастова структура на населението, но и с най-лошо състояние на образованието в цялата страна. Правораздаването в област Сливен се характеризира с бързина, а разкриваемостта на престъпленията е висока. Сливен продължава и да е сред областите със сравнително ниско замърсяване на въздуха и малък обем на отпадъците. Културният живот в областта не е особено интензивен с изключение на посещаемостта на театрите.

През 2015 г. област Смолян отбелязва ръст на БВП на човек от населението за втора поредна година. Заплатите също продължават да нарастват, но остават значително по-ниски от средните за страната. Смолян се нарежда в челната тройка сред областите с най-висока икономическа активност на населението.

И през 2016 г. Смолян е областта, от която нетно се изселват най-много хора спрямо населението. Смолян е абсолютен първенец в сферата на образованието. Относителният брой на лекарите специалисти изостава. Смолян е и областта с най-малък относителен брой на регистрираните престъпления и най-висока разкриваемост. Културният живот не се отличава с особена интензивност. Изключение през 2016 г. прави интересът към местните библиотеки.

София област през 2015 г. отбелязва значителен ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението, а повишаването на заплатите и доходите в областта води до подобряване и на условията на живот. По-нататъшният ръст може да бъде спънат от намаляващата икономическа активност и неблагоприятната образователна структура на населението. Инвестиционната активност в областта остава висока.

В цялата страна се наблюдава застаряване на населението, но в област София то е по-бързо и по-дълбоко. София-област продължава да е сред областите с най-ниски резултати на зрелостните изпити. Областта е с голяма леглова база в болниците, което определя и сравнително големия брой пациенти. Интензитетът на културния
живот в областта е изключително слаб.

София (столица) е областта с най-високи доходи и най-висок стандарт на живот, най-висока инвестиционна активност и най-благоприятни показатели за пазара на труда. Тя е и областта с най-висок достъп до интернет и най-голям дял на населението, което го използва. Столицата все още се отличава с най-висока тежест на основните местни данъци и такси, въпреки че данъчната тежест не е повишавана последните години противно на общата тенденция. Прозрачността на местната администрация също се оценява сравнително високо през 2017 г.

София (столица) е една от малкото области, в които възрастовата структура на населението се подобрява. Учениците от столицата получават най-високите оценки на зрелостните изпити, но обхватът на образователната система е по-нисък от средния за страната. Достъпът до здравни заведения и специалисти в столицата обяснява и традиционно високия брой на лекуваните болни. По отношение на сигурността и правосъдието столицата се представя най-слабо сред българските области. Интензивността на културния живот се оценява най-високо спрямо другите области.

Стара Загора – през 2015 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта намалява, но остава на второ място след столицата. Безработицата продължава да намалява и вече е по-ниска от средната за страната, но това се дължи основно на по-ниската икономическа активност на населението. Чуждите преки инвестиции в областта продължават да нарастват. Инфраструктурата в областта се оценява високо. Данъчната тежест продължава да е сравнително ниска. Развитието на е-услуги и обслужване на „едно гише“ е напреднало, но прозрачността на администрацията се оценява по-ниско от средната за страната.

Въпреки че Стара Загора е сред трите области с най-остър недостиг на учители, резултатите от матурите са близки до средните. На фона на сравнително многото лекари и легла в многопрофилните болници преминалите за лечение болни са относително малко. Правораздаването се характеризира с висока натовареност на съдиите, но и с бързина. Замърсяването на въздуха в областта продължава да се отразява силно негативно върху оценката за околната среда. Интензивността на културния живот в областта е съизмерима със средната за страната.

БВП на човек от населението в област Търговище нараства с 10% през 2015 г., като изпреварва средния ръст за страната. Доходите и заплатите също нарастват, което води до повишаване на стандарта на живот. Пазарът на труда в област Търговище страда от неблагоприятната образователна структура на населението, въпреки че икономическата активност и заетостта растат през 2016 г. В областта се отчита значително нарастване на инвестициите в дълготрайни материални активи през 2015 г. Оценката за прозрачността на местната администрация в областта е по-висока от средната за страната.

Сравнително ниският естествен прираст и високата степен на изселване от областта продължават да влошават демографския облик. Основните слабости в образователната система са при задържането на учениците в училище и ниските оценки на матурите. Търговище остава сред областите с най-остър недостиг на лекари. Съдът в Търговище е най-малко натовареният в страната, което се отразява благоприятно и на бързината на правораздаване. Търговище е и сред областите с най-малко регистрирани престъпления и най-висока разкриваемост.

Хасково – БВП на човек от населението в областта през 2015 г. нараства значително и изпреварва средния ръст за страната. Заетостта продължава да нараства, а безработицата – да намалява. Хасково остава сред областите, които привличат най-малко инвестиции. В областта се отчита значително повишаване на достъпа и използването на интернет.

Естественият прираст в областта традиционно е по-нисък от средния за страната, а през 2016 г. се отчита и нова вълна на емиграция от областта, което се отразява неблагоприятно върху възрастовата структура на населението. Представянето на учениците на зрелостните изпити продължава да е слабо. Здравеопазването се характеризира с относително нисък капацитет на здравните заведения и липса на лекари. Правораздаването в областта е сравнително бързо, а разкриваемостта на регистрираните престъпления е по-висока от средната за страната. Интензивността на културния живот в областта е сравнително слаба.

В Шумен доходите и стандартът на живот в областта продължават да нарастват, но остават по-ниски от средните за страната. Шумен е сред областите с най-висока икономическа активност на населението, но и с най-висока безработица. Инвестиционната активност остава сравнително ниска, но инфраструктурното развитие е относително добро. Голяма част от органите на местното самоуправление остават относително слабо прозрачни.

Привличането на много нови учители в областта издига област Шумен до второто място по най-висок брой на преподавателите спрямо учениците. Шумен е сред областите с най-остър недостиг на лекари специалисти и най-ограничена леглова база. Натовареността на съдиите традиционно е по-ниска от средната за страната, което допринася и за по-бързото правораздаване. Замърсяването на въздуха и образуваните отпадъци в област Шумен остават значително по-ниски от средните нива в страната. Местните музеи и библиотеки продължават да привличат значителен брой посетители.

През 2015 г. благосъстоянието в област Ямбол продължава да се подобрява, но ръстът му е по-бавен от средния за страната. Стабилното нарастване на заплатите и доходите, както и относително високата заетост обясняват добрите условия на живот през последните години. През 2016 г. пазарът на труда в област Ямбол се подобрява значително, но инвестиционната активност в областта все още е сравнително ниска. О

Застаряването на населението в област Ямбол е по-изявено от средното за страната. Състоянието на образованието и на здравеопазването в областта са силно влошени. Натовареността на наказателните съдии в окръжния съд е сравнително ниска, което се отразява благоприятно на бързината на правораздаването. Разкриваемостта на престъпленията, от друга страна, е висока. Културният живот в областта не е особено интензивен и през 2016 г.

 

offnews.bg

 

Предишна ПРЕДСТАВЯМЕ РОМАНА „ХАВРА” НА ЗАХАРИ КАРАБАШЛИЕВ
Следваща ДЕПУТАТЪТ КОЛЬО МИЛЕВ ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ЗАМ.-КМЕТА РУМЕН ИВАНОВ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОЩЕ ДВАМА С КОРОНАВИРУС В СЛИВЕН

Пробите, изследвани за новия коронавирус през последното денонощие, са 1094. От тях 36 са с положителен резултат. Тези данни изнесоха от Националния оперативен щаб тази сутрин. Към момента в България

Новини Сливен

НЕИЗВЕСТНИ АТАКУВАХА МЕРЦЕДЕС-КАТАФАЛКА НА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ В СЛИВЕН

Неизвестни повредиха „Мерцедес“, използван като катафалка, собственост на траурна агенция в Сливен. Затова алармира собственичката на агенцията Катя Глику. Ето какво сподели тя пред Sliveninfo: „Управител съм на най-новата траурна

Новини Сливен

ЗАДИГНАХА 900 ЛИТРА НАФТА ОТ ДВА КАМИОНА

Кражба на дизелово гориво разследват служители на РУ-Твърдица. За времето 10- 14 януари от обособен паркинг на главен път І-6 е извършена кражба на дизелово гориво от два товарни автомобила.

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

twelve − 3 =