СЛИВЕН ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ ОТ ГАБРОВО
27.01.2023 4107 Прегледи

СЛИВЕН ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ ОТ ГАБРОВО

От 15 г. Сливен е университетски град. В момента в трите сливенски звена на Технически университет – София се обучават 1300 студенти, а всяка година от града ни излизат повече студенти, отколкото в Габрово, където има технически университет от времето на социализма. Това обяви пред журналисти в петък проф. Станимир Карапетков, зам.-ректор на ТУ – София и ръководител на звената в Сливен.

Той съобщи, че приемът на студенти държавна поръчка в Сливен е над 150 %.

„Много съм благодарен на властта в града ни – държавна и местна, защото тя винаги е помагала за развитието на Сливен като университетски град. От 20 г. ръководя звената в Сливен и няма кмет или областен управител, които да са отказали помощ“, каза професорът.

Той припомни, че преди време е успял да привлече най-високия мениджмънт на „Мерцедес“ и „Самсунг“ за създаването на български автомобил.

„Колата трябваше да струва 7 000 евро и да спре инвазията на азиатски автомобили в Европа. Съжалявам, че тогава държавата остана безучастна“, каза проф. Карапетков.

Специално за връчването на дипломите на 467 абсолвенти в Сливен пристигна ректорът на ТУ – София проф. Иван Кралов. Той заяви, че ролята на трите сливенски звена е изключително голяма.

„ТУ-София е категорично на първо място сред сродните университети. При нас конкуренцията е голяма – за едно студентско място се борят 10 души, а практическата реализация след завършване е над 90 %. ТУ – София спечели европейски проект за 28 млн. лева и съм убеден, че част от тези средства ще дойдат и в Сливен за още по-силно развитие на трите звена тук“, заяви ректорът.

Днес получават своите дипломи 467 абсолвенти – „професионални бакалаври“, „бакалаври“.
Основните звена в гр. Сливен са втори по големина по брой абсолвенти от факултетите на най-голямото висше техническо училище в България ТУ – София. Основните звена към ТУ-София в гр. Сливен са три: Инженерно-педагогически факултет (ИПФ), Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен.

ИПФ-Сливен
Инженерно-педагогическият факултет в гр. Сливен е основан през 1986 г. и е изнесено звено на ТУ – София. През 2020 г. Инженерно-педагогическият факултет имаше 35-годишен юбилей. Мисията на ИПФ е да подготвя висококвалифицирани инженери и педагози за българската икономика, образование и туризъм, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се глобален свят. Във Факултета се обучават студенти по бакалавърски, магистърски и докторски програми в различни професионални направления. Учебният процес се организира от три катедри: „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, „Механика, машиностроене и топлотехника“ и „Педагогика и мениджмънт“.
Инженерните специалности в образователната и квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ са: „Компютърно и софтуерно инженерство”, „Автоматика и информационни технологии”, „Електроенергийни системи”, „Автотранспортна техника”, „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” и „Компютърни технологии в машиностроенето”. В ОКС „Магистър” ИПФ предлага обучение по 17 магистърски програми.
От 2016 г. в Инженерно-педагогически факултет – Сливен се обучават студенти и по специалности в професионално направление „Педагогика“. Особено популярни сред кандидат-студентите са магистърските специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Иновации и технологии в педагогиката”, както и бакалавърската специалност „Педагогика”.
Вече 36 години ИПФ-Сливен осъществява успешно своята мисия да подготвя инженери и педагози, като осигурява високо качество на обучение и научен продукт в областта на инженерните и педагогическите науки, и способства за устойчивото развитие на региона и страната, което го прави предпочитан избор от кандидат-студентите и бизнеса.
През периода 2003-2007 г. в Инженерно-педагогически факултет – Сливен се реализира единствения по рода си в страната проект: „Автомобил, произведен в България”. Проектът се осъществи с изключителното съдействие на Ректора на ТУ – София, проф. Камен Веселинов и под ръководството на: проф. Харалд Лешке – Ръководител на отдела на Мерцедес Бенц Дизайн, доц. Сашо Драганов от катедра “Инженерен дизайн” на ТУ – София и проф. Станимир Карапетков –зам.-ректор на ТУ-София. Реализацията на проекта бе възможна благодарение на фирми като: Даймлер-Крайслер АД, отделът на Мерцедес-Бенц Дизайн, Фирма Брабус – Германия, Самсунг Електроникс – Корея, Балканстар – София, „Миролио България” АД – Сливен, ООД „Динамо гама мотори” – Сливен и др. проспериращи фирми. В завършващата фаза на проекта беше изготвен вътрешен дизайн и създаден движещ се прототип на автомобила.

Koлeж – Cливeн
Колежът е едно от най-старите висши училища в страната. Създаден е през 1960 г. с предназначението да обучава студенти по текстил, в два профила – предачество и тъкачество. От 1997 г. е в структурата на Технически университет – София. През 2020 г. празнувахме 60-годишния юбилей на колежа.
Мисията на Колеж – Сливен е да подготвя специалисти с висше образование от образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” за потребностите на българската икономика и професионалното образование.
Учебният процес в Колеж-Сливен се организира от две секции: „Педагогика, хранителни технологии и туризъм” и „Автотранспорт, текстил и дизайн”.
В звеното се обучават студенти по четири специалности: „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия”, „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”, „Хранителни технологии в бита и туризма” и „Мениджмънт на алтернативния туризъм”. Специалностите са пазарно ориентирани, с подчертана практическа насоченост и се радват на голям интерес. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми.

Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен
Департаментът за квалификация и професионално развитие на учителите (ДКПРУ) към ТУ-София, възникна в отговор на потребностите от квалификация, преквалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в страната. Новото структурно звено е учредено с решение на Академичния съвет от 3.07.2019 г.
Основна задача на екипа от преподаватели в ДКПРУ е да удовлетворява образователните потребности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. ДКПРУ осъществява продължаваща квалификация на педагогическите кадри чрез осъвременяване и допълване на техните знания, умения и компетентности.
Дейността на Департамента включва: обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация; професионално педагогически специализации; квалификационни курсове; подготвителни курсове за придобиване на ПКС; процедури за придобиване на професионално квалификационни степени.

АБСОЛВЕНТИ 2022
Общо за ИПФ и Колеж броят на абсолвентите е 467, от които 62 „професионален бакалавър“, 100 „бакалавър“ и 306 „магистър“.

БРОЙ СТУДЕНТИ
В звената в Сливен се обучават 1295 студенти, съответно – 217 в ОКС „професионален бакалавър“, 537 в ОКС „бакалавър“ и 541 в ОКС „магистър“.

ДОКТОРАНТИ
През последните 10 години в ИПФ са защитили 77 доктори и доктори на науките, което е най-голямо количество успешно защитили докторанти от факултетите на ТУ – София. Към днешна в ИПФ-Сливен се обучават 30 докторанти.

КАДРОВО СЪТОЯНИЕ
Обучението в Сливен се води от 79 щатни преподаватели, от които хабилитираните са 34. В звената в Сливен има 12 асистенти, 28 главни асистенти, 5 старши преподаватели, 25 доценти, 9 професори. С придобита образователна и квалификационна степен „доктор“ са 63, като от тях 1 е д.т.н. и 2-ма д.м.н. Административният персонал се състои от 37 човека.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Научноизследователската дейност в ИПФ-Сливен през изтеклата една година се осъществяваше в СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1)  Организиране на научни форуми
2)  Публикуване на научни статии и доклади у нас и в чужбина;
3)  Международно сътрудничество
На 7 – 9 септември 2022 г., в рамките на Дните на науката на Технически университет – София, в гр. Каварна и гр. Варна се проведоха 18-та Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2022“ и „Дни на механиката“. Научните форуми бяха организирани от звената в Сливен с подкрепата на Община-Сливен, Съюза на учените в България и Научно-технически съюзи – Сливен. В конференцията участваха 100 университетски преподаватели и учени, изследващи проблемите в съвременното образование, иновативните обучаващи технологии, съвременните подходи във възпитанието и обучението на водачи на МПС. Представените доклади са над 70, в две направления – „Педагогически науки” и „Технически науки”. В рамките на конференцията се проведе и Кръгла маса на тема „Висшето образование – предизвикателства, наука, сътрудничество“.
В началото на месец март факултетът и колежът участваха с осем свои преподаватели и служители на тридневна работна среща – семинар, проведена в гр. Одрин, Република Турция, под надслов „Възобновяемата енергия и нейното рационално използване“. Организатори на семинара бяха домакините от Международния изследователски център по физика и приложна математика към Тракийския Университет в гр. Одрин, Република Турция.
През месец септември, по програмата за обмен на студенти и преподаватели „Еразъм+” група от 12 преподаватели и служители бяха на работно посещение в Джелал Байяр Унивърсити в гр. Маниса, Република Турция, където реализираха мобилност както следва: 5 колеги преподаване и 7 колеги обучение.  В рамките на посещението бяха маркирани рамките на последващо сътрудничество. Университетът Джелал Байяр в гр. Маниса обучава около 50 000 студенти.
Традиционно академичния състав на основните звена в гр. Сливен поддържа сътрудничество с авторитетни научни центрове в Европа, като израз на това са посещенията на колективите ни в Австрия, Хърватия, Северна Македония, Румъния, Казахстан и др.

ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ
Ръководителят на трите основни звена на ТУ-София в гр. Сливен – Инженерно-педагогически факултет – Сливен (ИПФ), Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен (ДКПРУ), респ. зам.-ректорът, отговарящ за тези звена, представлява третостепенен разпоредител с бюджет. Звената имат обединен бюджет и собствен ЕИК по БУЛСТАТ. Основните приходи в бюджета се състоят от държавна издръжка за студент в дадено направление, държавни такси за обучение, такси за платено обучение, приходи от Центъра за непрекъснато обучение (ЦРК) и други собствени средства. Основните разходи основно са за заплати, материална база, за ток, вода, поддръжка и др.
Основната дейност по отношение на приходите в звената на ТУ-София се окачествява с резултатите от кандидатстудентската кампания, в резултат на която се осигуряват средствата от държавната издръжка и такси. По-долу в таблична форма са приведени резултатите от кампанията – извадка от отчетния доклад на ректора на ТУ-София на Общото събрание за дейността на университета през периода ноември 2021 г. – октомври 2022 г, проведено на 17.11.2022 г.
В настоящата обосновка на ръководството се привеждат горепосочените таблични данни единствено с цел да се оцени дейността на звената в Сливен по отношение на основните потоци от приходи по сравнение с другите звена на ТУ-София, в частност за да се оцени възможността за осигуряване на финансов ресурс при повишаване на капацитета за обучение в Сливен. По отношение на кандидат-студентската кампания е виден един стабилен прием през годините, значително надвишаващ държавната поръчка (160% за 2021 г. и 151% за 2022 г. при среден за ТУ-София 89-90%).

ТУ-София, централно управление

Филиал – Пловдив

Инженерно педагогически факултет – Сливен, Колеж – Сливен

Приходите от дейността на „Центъра за развитие и квалификация“ (ЦРК) за ТУ-София по години и териториално разпределение и са показани в таблицата.

Пресметнато относително на един преподавател приходите в ЦРК – Сливен значително надвишават средните за ТУ – София. За ТУ-София сумата е около 982 лв./пр., за филиала в Пловдив – 1491 лв./пр., за звената в Сливен – 3489 лв./пр.

МАТЕРИАЛНА БАЗА И ПЕРСПЕКТИВИ
Миналата година изцяло беше обновен старият учебен корпус и отоплителната му система със средства от собствени приходи. Беше реновиран паркът с изграден красив фонтан с удобни скамейки, предоставени от Община-Сливен, засадени се множество дръвчета.
Предстои изграждане на фотоволтаици от 100 kW за удовлетворяване на собствените потребности от електроенергия, обновяване на автопарка, подобряване на лабораторната база и компютърната техника, допълнително капитално строителство, реновиране на кабинетите с нови мебели и др. За всичко това са налице необходимите парични средства.
В момента се оценява възможността за инвестиции в научни разработки в областта на технологиите в транспорта с хибридни автомобили, оценка и методи за подобряване на енергийната ефективност на сгради, както и традиционно във иновативни съвременни методи за технически експертен анализ на ПТП и правни проблеми в съдебното разследване.

 

Предишна ПЕТИМА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПЕРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУ - КОТЕЛ
Следваща ДЕЦАТА СА НАЙ-ЗАСЕГНАТИ ОТ ГРИПА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ВОДАЧ НА МЕРЦЕДЕС Е ХВАНАТ ДА ШОФИРА СЛЕД УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ

34-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена от екип на РУ-Нова Загора при операция по установяване на водачи, употребили

Новини Сливен

СЛИВНАЛИЯТА МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СПЕЧЕЛИ БРОНЗОВ МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БОРБА

Михаил Георгиев спечели бронзов медал от Европейското първенство по борба до 23 години в Нови сад. В категория до 70 кг, възпитаникът на АСК Сливен и Спортно училище „Димитър Рохов”

Новини Сливен

МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ ОРГАНИЗИРА „ЗЕЛЕН КОРИДОР“ ОТ 17 ДО 21 ЧАСА В ТРИ ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА

  За гражданите, които нямат възможност да си направят имунизация в рамките на работния ден, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен организира „зелен коридор“ за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от 17 до 21