СЛИВЕН ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ ОТ ГАБРОВО
януари 27, 2023 3598 Прегледи

СЛИВЕН ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ ОТ ГАБРОВО

От 15 г. Сливен е университетски град. В момента в трите сливенски звена на Технически университет – София се обучават 1300 студенти, а всяка година от града ни излизат повече студенти, отколкото в Габрово, където има технически университет от времето на социализма. Това обяви пред журналисти в петък проф. Станимир Карапетков, зам.-ректор на ТУ – София и ръководител на звената в Сливен.

Той съобщи, че приемът на студенти държавна поръчка в Сливен е над 150 %.

„Много съм благодарен на властта в града ни – държавна и местна, защото тя винаги е помагала за развитието на Сливен като университетски град. От 20 г. ръководя звената в Сливен и няма кмет или областен управител, които да са отказали помощ“, каза професорът.

Той припомни, че преди време е успял да привлече най-високия мениджмънт на „Мерцедес“ и „Самсунг“ за създаването на български автомобил.

„Колата трябваше да струва 7 000 евро и да спре инвазията на азиатски автомобили в Европа. Съжалявам, че тогава държавата остана безучастна“, каза проф. Карапетков.

Специално за връчването на дипломите на 467 абсолвенти в Сливен пристигна ректорът на ТУ – София проф. Иван Кралов. Той заяви, че ролята на трите сливенски звена е изключително голяма.

„ТУ-София е категорично на първо място сред сродните университети. При нас конкуренцията е голяма – за едно студентско място се борят 10 души, а практическата реализация след завършване е над 90 %. ТУ – София спечели европейски проект за 28 млн. лева и съм убеден, че част от тези средства ще дойдат и в Сливен за още по-силно развитие на трите звена тук“, заяви ректорът.

Днес получават своите дипломи 467 абсолвенти – „професионални бакалаври“, „бакалаври“.
Основните звена в гр. Сливен са втори по големина по брой абсолвенти от факултетите на най-голямото висше техническо училище в България ТУ – София. Основните звена към ТУ-София в гр. Сливен са три: Инженерно-педагогически факултет (ИПФ), Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен.

ИПФ-Сливен
Инженерно-педагогическият факултет в гр. Сливен е основан през 1986 г. и е изнесено звено на ТУ – София. През 2020 г. Инженерно-педагогическият факултет имаше 35-годишен юбилей. Мисията на ИПФ е да подготвя висококвалифицирани инженери и педагози за българската икономика, образование и туризъм, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се глобален свят. Във Факултета се обучават студенти по бакалавърски, магистърски и докторски програми в различни професионални направления. Учебният процес се организира от три катедри: „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, „Механика, машиностроене и топлотехника“ и „Педагогика и мениджмънт“.
Инженерните специалности в образователната и квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ са: „Компютърно и софтуерно инженерство”, „Автоматика и информационни технологии”, „Електроенергийни системи”, „Автотранспортна техника”, „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” и „Компютърни технологии в машиностроенето”. В ОКС „Магистър” ИПФ предлага обучение по 17 магистърски програми.
От 2016 г. в Инженерно-педагогически факултет – Сливен се обучават студенти и по специалности в професионално направление „Педагогика“. Особено популярни сред кандидат-студентите са магистърските специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Иновации и технологии в педагогиката”, както и бакалавърската специалност „Педагогика”.
Вече 36 години ИПФ-Сливен осъществява успешно своята мисия да подготвя инженери и педагози, като осигурява високо качество на обучение и научен продукт в областта на инженерните и педагогическите науки, и способства за устойчивото развитие на региона и страната, което го прави предпочитан избор от кандидат-студентите и бизнеса.
През периода 2003-2007 г. в Инженерно-педагогически факултет – Сливен се реализира единствения по рода си в страната проект: „Автомобил, произведен в България”. Проектът се осъществи с изключителното съдействие на Ректора на ТУ – София, проф. Камен Веселинов и под ръководството на: проф. Харалд Лешке – Ръководител на отдела на Мерцедес Бенц Дизайн, доц. Сашо Драганов от катедра “Инженерен дизайн” на ТУ – София и проф. Станимир Карапетков –зам.-ректор на ТУ-София. Реализацията на проекта бе възможна благодарение на фирми като: Даймлер-Крайслер АД, отделът на Мерцедес-Бенц Дизайн, Фирма Брабус – Германия, Самсунг Електроникс – Корея, Балканстар – София, „Миролио България” АД – Сливен, ООД „Динамо гама мотори” – Сливен и др. проспериращи фирми. В завършващата фаза на проекта беше изготвен вътрешен дизайн и създаден движещ се прототип на автомобила.

Koлeж – Cливeн
Колежът е едно от най-старите висши училища в страната. Създаден е през 1960 г. с предназначението да обучава студенти по текстил, в два профила – предачество и тъкачество. От 1997 г. е в структурата на Технически университет – София. През 2020 г. празнувахме 60-годишния юбилей на колежа.
Мисията на Колеж – Сливен е да подготвя специалисти с висше образование от образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” за потребностите на българската икономика и професионалното образование.
Учебният процес в Колеж-Сливен се организира от две секции: „Педагогика, хранителни технологии и туризъм” и „Автотранспорт, текстил и дизайн”.
В звеното се обучават студенти по четири специалности: „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия”, „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”, „Хранителни технологии в бита и туризма” и „Мениджмънт на алтернативния туризъм”. Специалностите са пазарно ориентирани, с подчертана практическа насоченост и се радват на голям интерес. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми.

Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен
Департаментът за квалификация и професионално развитие на учителите (ДКПРУ) към ТУ-София, възникна в отговор на потребностите от квалификация, преквалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в страната. Новото структурно звено е учредено с решение на Академичния съвет от 3.07.2019 г.
Основна задача на екипа от преподаватели в ДКПРУ е да удовлетворява образователните потребности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. ДКПРУ осъществява продължаваща квалификация на педагогическите кадри чрез осъвременяване и допълване на техните знания, умения и компетентности.
Дейността на Департамента включва: обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация; професионално педагогически специализации; квалификационни курсове; подготвителни курсове за придобиване на ПКС; процедури за придобиване на професионално квалификационни степени.

АБСОЛВЕНТИ 2022
Общо за ИПФ и Колеж броят на абсолвентите е 467, от които 62 „професионален бакалавър“, 100 „бакалавър“ и 306 „магистър“.

БРОЙ СТУДЕНТИ
В звената в Сливен се обучават 1295 студенти, съответно – 217 в ОКС „професионален бакалавър“, 537 в ОКС „бакалавър“ и 541 в ОКС „магистър“.

ДОКТОРАНТИ
През последните 10 години в ИПФ са защитили 77 доктори и доктори на науките, което е най-голямо количество успешно защитили докторанти от факултетите на ТУ – София. Към днешна в ИПФ-Сливен се обучават 30 докторанти.

КАДРОВО СЪТОЯНИЕ
Обучението в Сливен се води от 79 щатни преподаватели, от които хабилитираните са 34. В звената в Сливен има 12 асистенти, 28 главни асистенти, 5 старши преподаватели, 25 доценти, 9 професори. С придобита образователна и квалификационна степен „доктор“ са 63, като от тях 1 е д.т.н. и 2-ма д.м.н. Административният персонал се състои от 37 човека.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Научноизследователската дейност в ИПФ-Сливен през изтеклата една година се осъществяваше в СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1)  Организиране на научни форуми
2)  Публикуване на научни статии и доклади у нас и в чужбина;
3)  Международно сътрудничество
На 7 – 9 септември 2022 г., в рамките на Дните на науката на Технически университет – София, в гр. Каварна и гр. Варна се проведоха 18-та Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2022“ и „Дни на механиката“. Научните форуми бяха организирани от звената в Сливен с подкрепата на Община-Сливен, Съюза на учените в България и Научно-технически съюзи – Сливен. В конференцията участваха 100 университетски преподаватели и учени, изследващи проблемите в съвременното образование, иновативните обучаващи технологии, съвременните подходи във възпитанието и обучението на водачи на МПС. Представените доклади са над 70, в две направления – „Педагогически науки” и „Технически науки”. В рамките на конференцията се проведе и Кръгла маса на тема „Висшето образование – предизвикателства, наука, сътрудничество“.
В началото на месец март факултетът и колежът участваха с осем свои преподаватели и служители на тридневна работна среща – семинар, проведена в гр. Одрин, Република Турция, под надслов „Възобновяемата енергия и нейното рационално използване“. Организатори на семинара бяха домакините от Международния изследователски център по физика и приложна математика към Тракийския Университет в гр. Одрин, Република Турция.
През месец септември, по програмата за обмен на студенти и преподаватели „Еразъм+” група от 12 преподаватели и служители бяха на работно посещение в Джелал Байяр Унивърсити в гр. Маниса, Република Турция, където реализираха мобилност както следва: 5 колеги преподаване и 7 колеги обучение.  В рамките на посещението бяха маркирани рамките на последващо сътрудничество. Университетът Джелал Байяр в гр. Маниса обучава около 50 000 студенти.
Традиционно академичния състав на основните звена в гр. Сливен поддържа сътрудничество с авторитетни научни центрове в Европа, като израз на това са посещенията на колективите ни в Австрия, Хърватия, Северна Македония, Румъния, Казахстан и др.

ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ
Ръководителят на трите основни звена на ТУ-София в гр. Сливен – Инженерно-педагогически факултет – Сливен (ИПФ), Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен (ДКПРУ), респ. зам.-ректорът, отговарящ за тези звена, представлява третостепенен разпоредител с бюджет. Звената имат обединен бюджет и собствен ЕИК по БУЛСТАТ. Основните приходи в бюджета се състоят от държавна издръжка за студент в дадено направление, държавни такси за обучение, такси за платено обучение, приходи от Центъра за непрекъснато обучение (ЦРК) и други собствени средства. Основните разходи основно са за заплати, материална база, за ток, вода, поддръжка и др.
Основната дейност по отношение на приходите в звената на ТУ-София се окачествява с резултатите от кандидатстудентската кампания, в резултат на която се осигуряват средствата от държавната издръжка и такси. По-долу в таблична форма са приведени резултатите от кампанията – извадка от отчетния доклад на ректора на ТУ-София на Общото събрание за дейността на университета през периода ноември 2021 г. – октомври 2022 г, проведено на 17.11.2022 г.
В настоящата обосновка на ръководството се привеждат горепосочените таблични данни единствено с цел да се оцени дейността на звената в Сливен по отношение на основните потоци от приходи по сравнение с другите звена на ТУ-София, в частност за да се оцени възможността за осигуряване на финансов ресурс при повишаване на капацитета за обучение в Сливен. По отношение на кандидат-студентската кампания е виден един стабилен прием през годините, значително надвишаващ държавната поръчка (160% за 2021 г. и 151% за 2022 г. при среден за ТУ-София 89-90%).

ТУ-София, централно управление

Филиал – Пловдив

Инженерно педагогически факултет – Сливен, Колеж – Сливен

Приходите от дейността на „Центъра за развитие и квалификация“ (ЦРК) за ТУ-София по години и териториално разпределение и са показани в таблицата.

Пресметнато относително на един преподавател приходите в ЦРК – Сливен значително надвишават средните за ТУ – София. За ТУ-София сумата е около 982 лв./пр., за филиала в Пловдив – 1491 лв./пр., за звената в Сливен – 3489 лв./пр.

МАТЕРИАЛНА БАЗА И ПЕРСПЕКТИВИ
Миналата година изцяло беше обновен старият учебен корпус и отоплителната му система със средства от собствени приходи. Беше реновиран паркът с изграден красив фонтан с удобни скамейки, предоставени от Община-Сливен, засадени се множество дръвчета.
Предстои изграждане на фотоволтаици от 100 kW за удовлетворяване на собствените потребности от електроенергия, обновяване на автопарка, подобряване на лабораторната база и компютърната техника, допълнително капитално строителство, реновиране на кабинетите с нови мебели и др. За всичко това са налице необходимите парични средства.
В момента се оценява възможността за инвестиции в научни разработки в областта на технологиите в транспорта с хибридни автомобили, оценка и методи за подобряване на енергийната ефективност на сгради, както и традиционно във иновативни съвременни методи за технически експертен анализ на ПТП и правни проблеми в съдебното разследване.

 

Предишна ПЕТИМА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПЕРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУ - КОТЕЛ
Следваща ДЕЦАТА СА НАЙ-ЗАСЕГНАТИ ОТ ГРИПА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

НА 14 ЮНИ ВЪВ ВОЕНЕН КЛУБ – СЛИВЕН ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА „СЪПРИЧАСТЕН ПОГЛЕД“ НА ДЕНЬО ДЕНЕВ

На 14 юни /четвъртък/ от 17 часа във военен клуб Сливен ще бъде представена книгата „Съпричастен поглед“ /критически отзиви/ от Деньо Денев. Премиерата е по инициатива на литературния клуб „Йордан

Новини Сливен

ИВАН ХИТОВ:ПОДКРЕПЯМ ПРЕДЛОЖЕНАТА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО НА СЛИВЕН

Подкрепям предложената от кмета реформа в образованието на сливенските училища. Това заяви пред Sliveninfo дългогодишният учител и зам.-директор Иван Хитов. „Не може някой училища да нямат място за нормална дейност,

Новини Сливен

ПОРЕДИЦА ОТ УСПЕХИ ЗА КСТ „ТУИДА“

На 12.11.2022 г. В град Пловдив се проведе Държавно Лично Отборно Първенство по спортни танци. Танцовата двойка Борислав Стоянов и Сияна Златева се класираха на първо място в клас 15