ПЪРВИТЕ ТРИ ПАРТИИ СЕ РЕГИСТРИРАХА В РИК – СЛИВЕН
август 24, 2022 946 Прегледи

ПЪРВИТЕ ТРИ ПАРТИИ СЕ РЕГИСТРИРАХА В РИК – СЛИВЕН

Първите три партии с регистрираха в РИК – Сливен. Sliveninfo ви предлага да видите кои са те.

 

РЕШЕНИЕ
№ 14-НС
Сливен, 24.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ при произвеждане в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 59-НС от изборните книжа,  за регистрация на кандидатска листа за народни представители от  политическа партия „ БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, регистрирана в ЦИК с Решение № 1299-НС/17.08.2022 г., подписано от АТАНАС КОЛЕВ АТАНАСОВ – упълномощен от ГЕОРГИ ПЕТКОВ МАНОЛОВ в качеството му на председател и представляващ политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“с пълномощно от дата 18.08.2022 г. Предложението е депозирано в 11.26 ч. и заведено под № 01/23.08.2022 г.  в Регистър – Приложение № 63-НС от изборните книжа.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 61-НС от изборните книжа- 2 бр.

2.Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат-1 бр.

3.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред РИК- 1 бр.

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК, РИК – 21 Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на политическа партия „ БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за избиране на народни представители, както следва :

1.ВАСИЛЕНА ДИМИТРОВА КУБАДИНСКА,  ЕГН ……………

2.АТАНАС КОЛЕВ АТАНАСОВ, ЕГН ………….

Наименованието на партията в бюлетината е: БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

Да се издадат удостоверения Приложение 65-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.08.2022 в 13:11 часа

 

РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
Сливен, 24.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА при произвеждане в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 59-НС от изборните книжа,  за регистрация на кандидатска листа за народни представители от  политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА, регистрирана в ЦИК с Решение № 1286-НС/16.08.2022 г., подписано от ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ – упълномощен от ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ в качеството му на председател и представляващ политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА с пълномощно от дата 22.08.2022 г. Предложението е депозирано в 11.32 ч. и заведено под № 02/23.08.2022 г.  в Регистър – Приложение № 63-НС от изборните книжа.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 61-НС от изборните книжа- 4 бр.

2.Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат-1 бр.

3.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред РИК- 1 бр.

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК, РИК – 21 Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за избиране на народни представители, както следва:

1.ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ,  ЕГН ……………

2.САНО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ, ЕГН ………….

3.ДЖОРО СИМЕОНОВ ДЕМИРЕВ, ЕГН…………

4.ЮЛИЯН ХРИСТОВ ЮНАКОВ, ЕГН……….

Наименованието на партията в бюлетината е: НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Да се издадат удостоверения Приложение 65-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.08.2022 в 13:14 часа

 

 

 

РЕШЕНИЕ
№ 18-НС
Сливен, 24.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ при произвеждане в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 59-НС от изборните книжа,  за регистрация на кандидатска листа за народни представители от  политическа партия „ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИН СЪЮЗ“НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 1280-НС/16.08.2022 г., подписано от ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОНЕВ – упълномощен от БОЯН БОЯНОВ СТАНКОВ РАСАТЕ в качеството му на представител и   представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“с пълномощно от дата 22.08.2022 г. Предложението е депозирано в 10.55 ч. и заведено под № 03/24.08.2022 г.  в Регистър – Приложение № 63-НС от изборните книжа.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 61-НС от изборните книжа- 6 бр.

2.Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат-1 бр.

3.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред РИК- 1 бр.

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК, РИК – 21 Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на политическа партия „ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за избиране на народни представители, както следва :

1.АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА- КИРИЛОВА,  ЕГН ……………

2.ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ , ЕГН ………….

3.ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОНЕВ – ЕГН…………….

4.ПОЛИНА ТАШКОВА КРУМОВА- ЕГН……………

5.МАНОЛ ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ – ЕГН…………..

6.ЗАХАРИ СТАВРЕВ ТАСКОВ – ЕГН …………………

Наименованието на партията в бюлетината е: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

Да се издадат удостоверения Приложение 65-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.08.2022 в 13:25 часа

 

Предишна ТАТЯНА СУЛТАНОВА ПОВЕЖДА ЛИСТАТА НА „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ В СЛИВЕН
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ДИМИТЪР СЯРОВ: ДЕМОКРАТИЧНАТА ОБЩНОСТ НЯМА ДА ДОПУСНЕ КАТО ОБЩЕСТВО ДА ЗАГУБИМ ОРИЕНТАЦИЯ ЗА ПОСОКАТА НА ПРОМЯНАТА

Започна предизборна кампания за парламент и президент. Поредната официална, трета поред, в една всъщност несвършваща предизборна кампания, започнала  с протестите миналото лято, които поискаха предсрочни избори.От „Росенец“ насам, но и

Новини Сливен

МЪРТВО ПИЯНА ШОФЬОРКА НА АУДИ Е ЗАДЪРЖАНА ОТ ПОЛИЦИЯТА

Полицията в Твърдица е установили 48-годишна жена да управлява лек автомобил с концентрация на алкохол над 3,00  промила. Проверката е извършена в град Шивачево на 12 септември при специализирана операция

Новини Сливен

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

Някои филми трябва да се забранят не само за децата до 16, но и за възрастните над 80 години! – Защо? – За да не съжаляват за преживените години. На