ПРОМЕНИ ПРЕДВИЖДАТ ДВА ЧАСА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПОДЗОНА В „СИНЯТА ЗОНА“ НА СЛИВЕН
юни 5, 2018 3308 Прегледи

ПРОМЕНИ ПРЕДВИЖДАТ ДВА ЧАСА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПОДЗОНА В „СИНЯТА ЗОНА“ НА СЛИВЕН

Хората с увреждания да могат да паркират безплатно в „Синята зона“ не повече от два часа и създаване на нова подзона № 12 в „Синята зона“ на Сливен. Това предвиждат промените в Наредбата на общинския съвет, чиито краен срок за обществено обсъждане изтече преди 5 дни. Предлагаме Ви цялото предложение за промени:

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg.

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен

 • 1. В чл.3, ал. 2 се изменя по следния начин: След думите „обхваща часовете“, думата „от“ се заличава и текстът „от 9:00 до 17:00 часа“ се заменя с “от 8:30 до 17:30 часа“.
 • 2. В чл. 5, ал.2, се правят следните изменения и допълнения: 1. На мястото на заличената точка 3 се създава нова точка 3 със следния текст: „3. В брой платени на служител от ОП „Градска мобилност“. Касовата бележка се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол“. 2. В т.4 се добавя второ изречение със следното съдържание: „Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол“.
 • 3. В чл. 7, ал. 2 след думите „надлежно издаден стикер“ се поставя точка и останалия текст се заличава.
 • 4. В чл. 7а, ал. 2 придобива следната редакция: „(2) Правото на МПС по ал.1 се установява след вписване в утвърден от кмета на община Сливен списък.“
 • 5. В чл. 9 се правят следните изменения: 1. Ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „(2) Притежателите на карта за преференциално паркиране, безплатно паркират МПС на местата по чл.8, ал.2 за период до 2 часа на ден“. 2. Ал. 3 се изменя така: думите „да са видими данните от нея“ се изменя с „да е видим срока на валидност.“
 • 6. Създава се нов чл. 9а със следното съдържание: „Чл. 9а. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги МПС върху специално определено и О Б Щ И Н А С Л И В Е Н 8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1 тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 23 50 www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg сигнализирано за тази цел място, до сградата по постоянен адрес на правоимащите, находяща се в „Синя зона“: 1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта. 2. МПС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето или съпруга му на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто постоянен адрес е в същото жилище. 3. На лицата, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на МПС, превозващо тези лица, находящо се до сградата по постоянен адрес на правоимащите. 4. Лицата по т.1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по постоянен адрес. 5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 9а. са следните: а) заявление по образец, утвърден от кмета на община Сливен; б) лична карта; в) удостоверение за раждане (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); г) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението – копие и оригинал (за сверяване); е) (валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай, че решението не удостоверява ползване на медицински изделия или степен на заболяване, съгласно изискванията на наредбата, лицето следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско изделие на името на правоимащото лице; ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); и) декларация по образец, утвърден от кмета на община Сливен. 6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на община Сливен или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/ НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му. 7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на община Сливен, за промяната. 8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото. 9. При смяна на постоянен адрес на територията на община Сливен на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес на територията на община Сливен, съответно за промяна на знака, указващ регистрационния номер. 10. Кметът на община Сливен назначава комисия за разглеждане на подадените заявления. а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й. б) Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая. в) Комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата. 11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на МПС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 /указващ, че се извършва принудително преместване на МПС/. 12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на кмета на община Сливен за предоставяне на правото.
 • § 7. Създава се нов член 9б със следното съдържание: „Чл. 9б. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно паркиране в рамките на работното време на превозващо ги МПС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота на правоимащите: 1. Право на безплатно паркиране в рамките на работното време върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта. 2. МПС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето или съпруга му на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от син/дъщеря на правоимащия. 3. Лицата по т. 1 следва да не притежават собствен или нает гараж или паркомясто, както и да не се ползват от паркомясто в режим „Служебен абонамент“ в и до сградата по месторабота. 4. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 9б са следните: а) заявление по образец, утвърден от кмета на община Сливен, подадено до кмета на община Сливен от правоимащото лице чрез работодателя; б) лична карта; в) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); г) удостоверение за раждане (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението и на предоставяне на правото – копие и оригинал (за сверяване); е) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай, че решението не удостоверява ползване на медицински изделия или степен на заболяване, съгласно изискванията на наредбата, лицето следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско изделие на името на правоимащото лице; ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); з) актуален трудов договор и заповед за назначаване от работодателя – орган по назначаването, в които изрично е посочено работното време и адреса на местоработата. 5. Правото на паркиране се предоставя само за основната работа на лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране. 6. Правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се предоставя със заповед на кмета на община Сливен или оправомощено от него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебното правоотношение изтича по-рано от посочените две години, се предоставя за най-рано изтичащия срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му. 7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на община Сливен, за промяната. 8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото. 9. При смяна на местоработата на лицето на територията на община Сливен, работното време или регистрационния номер на автомобила, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес на територията на община Сливен, съответно за промяна на знака, указващ времето на ползване или регистрационния номер. 10. Назначената комисия по чл.9а, т.10 разглежда подадените заявления. а) Комисията задължително призовава правоимащото лице да присъства на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая. б) Комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата. 11. Местата, предназначени за безплатно паркиране в рамките на работното време на МПС, обслужващи лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17 /брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 /указващ, че се извършва принудително преместване на МПС/. 12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на кмета на община Сливен за предоставяне на правото.
 • § 8. В чл. 11, ал.1 се изменя така: След думите „в часовете“, думата „от“ се заличава и текстът „от 9:00 до 17:00 часа“ се заменя с „от 8:30 до 17:30 часа“.
 • § 9. В чл. 16 се правят следните изменения: 1. Ал.2 се изменя така: След думите „в границите на подзоната по“, текстът „Приложение 1“ се заменя с “Приложение 1 и Приложение 2 (графично изображение на подзоните)“. 2. Ал. 4 се отменя
 • § 10. В Приложение 1 се правят следните изменения и допълнения 1. Подзона 2 се изменя така: „С граници: ул. „Ген.Скобелев“; бул. „Цар Освободител“, бул. „Хаджи Димитър“; ул. „Ген.Драгомиров“; бул. „Цар Симеон“.“ 2. Добавя се нова подзона 12 „Подзона 12 С граници: ул. „Великокняжевска“; ул. „Макгахан“; ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Антим I-ви“; бул. „Михаил Колони“
 • § 11. Създава се ново Приложение 2, съгласно графично изображение Преходни и заключителни разпоредби
 • § 12. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок след приемането й от Общински съвет Сливен.
Предишна ЦПЛР - КОТЕЛ ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНА С ПОСТАНОВКАТА "ЖЕСТОК РОМАНС"
Следваща 86 ВОДАЧИ СА САНКЦИОНИРАНИ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА СКОРОСТТА ПРЕЗ НОЩТА В ГРАД СЛИВЕН ЗА ЕДНА СЕДМИЦА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

СЛИВЕНСКИ ГИНЕКОЛОГ ПОЛУЧАВА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

На 19 октомври ще отбележим Деня на българския лекар, а днес по този повод Българският лекарски съюз ще връчи традиционните си награди Лекар на годината 2019. Съсловната организация получи десетки

Новини Сливен

ОГНЕБОРЦИ ГАСИХА ГОРЯЩИ ВЪГЛИЩА

Два екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в полуремарке, натоварено с дървени въглища. Сигналът е получен в 18,45 часа на 26 април. Произшествието е ликвидирано в 18,53 часа. Пострадали няма.

Новини Сливен

ХВАНАХА ПИЙНАЛ ВОДАЧ НА МАЗДА В СЛИВЕН

Водач с алкохол над 1,2 промила е установен от полицейски екип в град Сливен. На 30 януари, около 22,30 часа, в кв.“Клуцохор“ е спрян за проверка лек автомобил „Мазда“, управляван

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

2 × 5 =