Права за ползване на уеб сайта

 

 1. Понятия
  1.1. Сайтът www.sliveninfo.bg, наричан за краткост „сайта” се поддържа от „Медиа Консулт“, наричано за краткост „дружеството”.
  1.2. ПОЛЗВАТЕЛ е физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
  1.3. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА представлява връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  1.4. IP АДРЕС е уникален идентификационен номер, позволяващ локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс.
 2. Кога се прилагат Правилата за ползване на сайта:
  2.1. Правилата за ползване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
  2.2. Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Правила за ползване на сайта, нямат право да използват сайта и поместената на него информация.
  2.3. Настоящите Правила за ползване на сайта могат да бъдат променяни. Лицата, които зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта.
 3. Обекти на авторски и сродни на тях права
  3.1. Авторските и сродните на тях  права по отношение на поместените на сайта обекти на права принадлежат на техните носители. Всяко неправомерно използване на такива обекти ще бъде считано за нарушение на права и може да доведе до ангажиране на гражданска или наказателна отговорност.
  3.2. Конкретно, без изричното съгласие на носителя на правото трето лице, включително ПОЛЗВАТЕЛ на сайта, няма право да:
  3.2.1. по отношение на компютърна програма: да я използва, да я зарежда, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, да я предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, т.н.
  3.2.2. по отношение на обект на авторски и сродни права: да го записва, да го възпроизвежда, да го разпространява, да го излъчва или предава, да го използва по друг начин, или да извършва посочените действия с екземпляри от него, т.н.
 4. Разрешени действия
  4.1. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да ползва сайта и поместената на него информация  единствено по следния начин:
  4.1.1. прави и запазва копие от такава информация в електронен или на твърд носител, единствено за свое лично ползване и с нетърговска цел.
  4.1.2. препредава текстова информация в резюме като посочва, че източник е сайтът и поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА към пълната информация на сайта.
  4.1.3. препредава мултимедийна информация (снимки, видео, други подобни) само след предварително разрешение, като посочва източника и поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА към пълната информация на сайта на източника.
  4.2. Ползване на информация, независимо от вида му, не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да е било авторски или сродни на тях права.
  4.3. Изразява лично мнение (коментар) относно поместените на интернет страницата статии. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не упражнява това свое право по следните начини:
  4.3.1. За пропагандиране или извършване на идеи и/или деяния, насочени към общественоопасни деяния, обявени от закона за наказуеми;
  4.3.2. За пропагандиране на идеи и/или деяния, насочени към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние, др.;
  4.3.3. В нарушение на приложимото право, на обществения ред и общоприетите морални норми.
  4.3.4. По начин, който би могъл да се определи като неприемлив, включително, но не само чрез отправяне на обиди или клевети към трети лица.
 5. Права и задължения на дружеството
  5.1. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, дружеството е длъжно да предостави съответните данни относно всеки ПОЛЗВАТЕЛ.
  5.2. В случай че узнае или бъде уведомен, че ПОЛЗВАТЕЛ нарушава Правилата за ползване, дружеството предприема незабавни действия за преустановяване на нарушението. В случай, че нарушението представлява неправомерно използване на авторски или сродни на тях права, извън допустимото съгласно тези Правила за ползване, дружеството предприема действия по реализиране на гражданска и / или наказателна отговорност на нарушителя.
  5.3. На сайта се поддържа електронна поща, на която всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да сигнализира за констатирани нарушения на Правилата за ползване от страна на друг ПОЛЗВАТЕЛ или трето лице.
 6. Ограничаване на отговорност
  6.1. Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай, че устройството, чрез което трето лице ползва сайта, бъде увредено от компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване на нежелани резултати;
  6.2. Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай на вреди, независимо от вида им, възникнали във връзка с използване на друг ресурс в интернет, към който води интерактивна връзка от този сайт.
 7. Приложимо право
  7.1. Всеки спор относно действието на настоящите Правила за ползването на сайта или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. Сливен по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  7.2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Правила за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
  7.3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
 8. Кореспонденция
  8.1. Всяко лице може да отправи съобщение по електронен път, на посочения електронен адрес.
  8.2. В случай, че съобщението е свързано с извършване на каквито и да е правни действия, включително, но не само с упражняване на права, с изпълнение на задължения, с отправяне на покана и други подобни или в случай, че достигането му до дружеството е от съществено значение или в случай че желаете да получите отговор, то следва да бъде изпратено на електронният адрес на управление на дружеството.

 

 1. Условия за ползване – Бисквитки

9.1 Политика за употреба на бисквитки

Настоящата Политика за употреба на бисквитки (cookies) цели да Ви запознае с особеностите и целесъобразността на използването на бисквитки (cookies) в уеб сайта на Sliveninfo.

9.2 Какво представлява бисквитката (cookie)?

Бисквитките (cookies), известни още като tracking cookies, browser cookies и HTTP cookies, са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър след посещението Ви на дадена страница в интернет. Текстовият файл представлява кодиран пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузъра Ви, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Поради своята същност бисквитите не са опасни за Вашата сигурност онлайн – те не са нито spyware, нито вируси. В текстовия файл не се съдържа никаква персонална информация, личните Ви данни не са обект на отразяване в бисквитките (cookies).

Бисквитките (cookies) изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Бисквитката (cookies) ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите.

9.3 Какви видове бисквитки (cookies) използва интернет сайтът на Sliveninfo.

Бисквитки за посещаемост: Този вид бисквитки (cookies) позволяват на сайта – sliveninfo.bg да получава информация за поведението на посетителите на интернет страницата относно, но не само, разгледани страници, източник на посещението, време прекарано на интернет страницата. Информацията е анонимна, не съдържа лични данни и посетителят не може да бъде идентифициран от сайта по смисъла на ЗЗЛД.

Бисквитки за реклама: Този вид бисквитки (cookies), правят възможно персонализирането на рекламните послания на SlivenInfo в други интернет страници и социални мрежи към потребителите и, които посещават или са посещавали уеб страницата ни. Бисквитките (cookies),  за маркетинг и реклама позволяват измерването на ефективността на рекламите и промоционалните кампании, които сайтът провежда в интернет.

9.4 Как да контролирате бисквитките (cookies)?

Ако не желаете да приемате бисквитки (cookies), можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на Вашия браузър.  Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките (cookies),  е налична на: https://www.aboutcookies.org/  Важно е да знаете, че деактивирането на бисквитките (cookies),  може да доведе до нарушения във функционалността на уеб страницата – sliveninfo.bg .

 1. Използване на Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) в уеб сайта –sliveninfo.bg

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) е протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа, широко разпространена в Интернет. Технически HTTPS не е самостоятелен протокол, а резултат от поставянето на протокола за пренос на хипертекст (HTTP) върху SSL/TLS протокол и по този начин защитава стандартната HTTP връзка. Основната цел на тази комбинация е да се осигури защитена връзка и сигурност при преноса на данни между интернет потребителите.

HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

Исторически погледнато HTTPS връзките са били използвани главно за парични транзакции в мрежата, електронни пощи и деликатни сделки в корпоративните информационни системи. Впоследствие употребата на HTTPS се е разширила до защита на всякакъв тип уеб сайтове, потребителски акаунти, поддържане на потребителските комуникации и сърфиране в Мрежата.

 1. Използване на допълнителни защити в уеб сайта – sliveninfo.bg

За да Ви предложим по – добро изживяване и сигурност в престоя Ви в нашият уеб сайт – sliveninfo.bg сме добавили и някои допълнителни защити, като:

 • Защита на базата данни на уеб сайта;
 • Защита на файловата система;
 • Защита посредством използването на captcha код;
 • 5G и 6G защита;
 • Защита от “brute force” атаки към уеб сайта;
 • Защита от спам – интелигентен спам филтър;
 • Защита от инжектиране на зловреден софтуер;