ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИТЕ НАД 16 ГОДИНИ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ – СЛИВЕН
януари 27, 2018 3444 Прегледи

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИТЕ НАД 16 ГОДИНИ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ – СЛИВЕН

ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” – СЛИВЕН,

ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ПХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” – СЛИВЕН, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ (чл. 12 от Закона за закрила на детето: „Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.“)

И ОТ КОЛЕКТИВА НА ПХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” – СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ АДЕКВАТНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ ОПИТА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЛИВЕН ДА ОТГОВОРИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОВАТА УРЕДБА, ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ НА МОН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В СТРАНАТА.

След като се запознахме детайлно и самостоятелно както с предложението на кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев (входирано в Общински съвет-Сливен с вх. № 30-00-70/12.01.2018 г., 17.00 ч., и наричано по-нататък за краткост Предложението), така и с нормативната база, регламентираща проблема и налична в интернет-пространството, ние сме изненадани от факта, че цитираното предложение не отговаря на Закона за предучилищното и училищното образование, и по-специално на неговите изисквания, записани в чл. 314:

„Чл. 314 (3) Предложението за закриване на държавните и общинските училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на специализираните обслужващи звена съдържа:

 1. мотиви за необходимостта от закриване;
 2. наименование и адрес;
 3. вид на училището;
 4. етап и степен на образование и организация на учебния ден и профили или професии, организация на предучилищното образование, в случай, че се осъществява – за училището;
 5. професии, в случай, че се предоставя професионално обучение в съответствие с чл. 49, ал. 2, т. 4, организация на учебния ден, организация на предучилищното образование, в случай, че се осъществява – за държавния и общинския център за специална образователна подкрепа;
 6. информация за броя на децата и учениците и възможностите за пренасочването им;
 7. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
 8. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;
 9. информация за осигурен транспорт до училището, към което са насочени учениците.“

Основният аргумент за преструктурирането, залегнал в Предложението, е преминаването на едносменно обучение в цитираните училища. Доколкото нашите деца са възпитаници на част от тези учебни заведения, то ние сме запознати с възможностите за обучение в тях, сред които и вариантите за едносменно обучение. Нашият поглед върху фактите показва, че:

 1. И в НУ„Васил Левски“, и в ОУ „Д-р Иван Селимински“, учат ученици от начален етап – по 3 паралелки на клас. И в двете училища и сега учениците учат на две смени. Така че при евентуално вливане на едното училище в другото е невъзможно да се постигне търсеният ефект.
 2. СУ „Хаджи Мина Пашов“ няма капацитет да приеме в сградата си ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“, без и двете училища да учат на две смени.
 3. Настоящото ОУ„ Панайот Хитов“ няма капацитет от стаи да приеме учениците от СУ „Йордан Йовков“, без да мине на двусменен режим. Сега и двете училища са на едносменен. Ако стане обратното, едносменният режим остава.
 4. Въпреки районирането при прием на първокласници, родителите на ученици от кв. „Даме Груев“ и кв. „Стоян Заимов“ записваме децата си в училища като НУ “Васил Левски” и ОУ “Д-р Иван Селимински”, тъй като те са се наложили като училища, в които образователните изисквания са насочени да отговорят на ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ на нашите деца – в тях се обучават възпитаници, които вече са преминали през детски заведения за деца до 7-годишна възраст, имат придобити навици и умения да бъдат обучавани, и имат формирани интереси в тази област. Дебело подчертаваме, че тук няма деление по етнически, районен или какъвто е да било друг признак (наясно сме, че делегираните бюджети правят желан ВСЕКИ ученик!), а е налице единствено желанието ни като родители да дадем възможно най-доброто образование на нашите деца.

И тук идваме до първопричините за написването на настоящото Отворено писмо, а именно точка 5 от проекторешението, залегнало в Предложението на кмета Стефан Радев:

“5. Приема Средно училище “П. К. Яворов”, гр. Сливен, и Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, гр. Сливен, да бъдат преобразувани чрез вливане в Средно училище “П. К. Яворов”, с адрес: гр. Сливен, ул. “Г. С. Раковски” 20. За оптимизиране на използването на сградния фонд при организация на учебно-възпитателния процес в преобразуваното Средно училище “П. К. Яворов”, да се използва сградата на Средно училище “П. К. Яворов”, с адрес: гр. Сливен, ул. “Г. С. Раковски” 20, и сградата на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, с адрес: гр. Сливен, ул. “Граф Игнатиев” 3, считано от началото на учебната 2018-2019 г.”

В предложението на МОН е залегнало преминаването на едносменен режим в училищата в големите градове (иска ни се да вярваме, че Сливен е все още сред тях!) да стане плавно до 2020 година, т.е. нищо не налага изпълнението на нормативните предписания още през следващата учебна година.

Подобно “механично” и немотивирано “вливане” оставя у нас убеждението, че целите са реваншистки, което е подкрепено и от изказването на Началника на РУО-Сливен по време на пресконференцията по проблема: “Една гимназия в Сливен стига.”

Категорично искаме да заявим, че ние не заставаме в защита на конкретна личност, а в подкрепа на концепцията на хуманитаристиката като част от българската образователна система, и зад каузата, която целият екип на ПХГ „Дамян Дамянов” успешно защитава вече двадесет години!

Кратка справка в електронен справочник “България”, двуезиков, в раздел “Средни училища” показва, че на територията на Република България има 7 (седем) Профилирани хуманитарни гимназии, както следва:

 1. Национална Априловска гимназия, Габрово – държавно финансиране, двусменен режим на обучение;
 2. Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуство “Константин Преславски”, Варна – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 3. Национална хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, Благоевград – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 4. Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий”, Пловдив – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 5. Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 6. Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, Казанлък – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 7. Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен – общинско финансиране, едносменен режим на обучение.

Да допуснем заличаването на една от седемте хуманитарни гимназии в България за нас е равносилно на национално предателство!

За да не бъдем голословно-емоционални, ще изложим и мотивите си в подкрепа на искането за запазване на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” като самостоятелно учебно заведение:

– нашите деца, по наше и тяхно решение и с тяхна подкрепа, са избрали да учат в учебно заведение, предлагащо БУТИКОВО ХУМАНИТАРНО образование;

– нашето виждане е, че стойността на дипломата на Профилирана хуманитарна гимназия е такава, че подпомага бъдещата професионална реализация на нашите деца, независимо дали ще продължат да повишават своята образователно-квалификационна степен и след завършването й;

– малкият брой обучаеми предлага голямото преимущество децата ни да бъдат персонално обгрижени, да бъде отговорено на техните индивидуални образователни потребности и – не на последно място – да бъдат открити и стимулирани техни таланти и умения, които ще им помогнат да вземат адекватни, информирани и отговорни решения за тяхната бъдеща реализация;

– Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, само за двадесет години, независимо от динамиката на промените, създаде колектив, който спечели доверието и уважението на ученици и родители, и продължава, макар и трудно на фона на намаляващата в цялата страна раждаемост, да реализира прием и да предлага на своите обучаеми елитно средно образование, без да ги сегрегира по етнически или какъвто и да е друг принцип. А приемът спадна, когато намаля броят деца от набор, а други училища след нашето предложиха специалности с профилиращи предмети като география, с което бе създадена нелоялна конкуренция, подкрепена от постоянните през последните пет години слухове за закриване на гимназията!;

– Ние, родителите, като специалисти в различни области, сме предоставили безвъзмездно и на 100% на учителския колектив и екипа на Гимназията своите компетентности, професионален и социален потенциал при реализирането на всички техни инициативи. Ние се ангажираме да подпомогнем изготвянето на КОНЦЕПЦИЯ, СТРАТЕГИЯ и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за по-нататъшното развитие на гимназията, ако ни бъде дадена такава възможност, като за целта подготвяме и свое ПРЕДЛОЖЕНИЕ, което да внесем на вниманието на общинските съветници по време на предстоящата през месец февруари сесия;

– в Предложението на кмета Стефан Радев никъде не е упоменато нещо съществено важно в обучението на нашите деца – с диплома от какъв тип учебно заведение ще се дипломират учениците, завършили „прелетите“ в СУ гимназии;

– Не на последно място – зад настоящите 180 ученици на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” стоят съдбите на 180 семейства! Ние сме подчинили своя живот и организирали своето ежедневие в интерес на децата си! Една евентуална бъдеща невъзможност децата ни да получат желаното образование като последствие ще доведе след себе си не просто преместването им в други гимназии (на което евентуално се разчита, предвид факта, че Делегираните бюджети са основната причина за неистовата битка за ученици, вместо да се излезе с далеч по-целесъобразно решение като намаляване на броя деца в клас на 15-20, за да бъдат те по-обгрижвани и ангажирани като внимание и отговорности) – ние ще бъдем принудени да изберем друг град за реализация – на нас, като специалисти, и на нашите деца като бъдещи такива.

В заключение – ние очакваме от нашите общински съветници далновидни и държавнически решения най-вече с поглед в бъдещето, а от РУО-Сливен – задълбочен анализ на състоянието на учебните заведения в Сливен и Концепция за развитието им през следващите десет години, в която да намерят място прогнозите за раждаемостта, нуждите от различни специалисти, които да задоволят потребностите на пазара на труда в община Сливен, както и целите на Общината за повишаване на нейната стойност на социално-икономическата карта на България.

Древната мъдрост учи: “Бъдещето на държавата е в ръцете на учителя.” (арабска поговорка), а според Конфуций: “Ако искаш да победиш врага си, стани учител на децата му!”

Нека се поучим от надживялото вековете познание и не бъдем врагове на собственото си бъдеще!

Deklaracia

Предишна ГОЛЯМ ПОЖАР В ЦЕНТЪРА НА СЛИВЕН
Следваща ПОЕТ И КРИТИК ОТ ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИХА ТВОРБИТЕ НА СЛИВЕНСКИ АВТОРИ ЗА 2017 Г.

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ ИДВА В СЛИВЕН

Посланикът на Съединените щати в България Н. Пр. Херо Мустафа ще бъде на посещение в Сливен в сряда, 13 ноември, съобщиха от общината. Тя, заедно с кметът Радев ще открият

Новини Сливен

КАК ЕДИН ДРЕБЕН ИНЦИДЕНТ В СЛИВЕН ЗАПРИЛИЧА НА КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

36-годишен мъж е задържан за причиняване на материални щети. На 2 юни, в 07,50 часа, е получено съобщение от 48-годишен мъж за причинени щети по гаража и личния му лек

Новини Сливен

ИЗВЪРШИТЕЛ НА ГРАБЕЖ НА ТЕЛЕФОН ОТИВА В ЗАТВОРА ЗА ТРИ ГОДИНИ

Наложиха ефективно наказание от 3 години „лишаване от свобода“ спрямо Слав Р. Той е признал вината си за това, че противозаконно отнел мобилен телефон и карта към него, (всичко на

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

fourteen − 10 =