ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИТЕ НАД 16 ГОДИНИ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ – СЛИВЕН
януари 27, 2018 2270 Прегледи

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИТЕ НАД 16 ГОДИНИ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ – СЛИВЕН

ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” – СЛИВЕН,

ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ПХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” – СЛИВЕН, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ (чл. 12 от Закона за закрила на детето: „Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.“)

И ОТ КОЛЕКТИВА НА ПХГ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” – СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ АДЕКВАТНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ ОПИТА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЛИВЕН ДА ОТГОВОРИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОВАТА УРЕДБА, ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ НА МОН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В СТРАНАТА.

След като се запознахме детайлно и самостоятелно както с предложението на кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев (входирано в Общински съвет-Сливен с вх. № 30-00-70/12.01.2018 г., 17.00 ч., и наричано по-нататък за краткост Предложението), така и с нормативната база, регламентираща проблема и налична в интернет-пространството, ние сме изненадани от факта, че цитираното предложение не отговаря на Закона за предучилищното и училищното образование, и по-специално на неговите изисквания, записани в чл. 314:

„Чл. 314 (3) Предложението за закриване на държавните и общинските училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на специализираните обслужващи звена съдържа:

 1. мотиви за необходимостта от закриване;
 2. наименование и адрес;
 3. вид на училището;
 4. етап и степен на образование и организация на учебния ден и профили или професии, организация на предучилищното образование, в случай, че се осъществява – за училището;
 5. професии, в случай, че се предоставя професионално обучение в съответствие с чл. 49, ал. 2, т. 4, организация на учебния ден, организация на предучилищното образование, в случай, че се осъществява – за държавния и общинския център за специална образователна подкрепа;
 6. информация за броя на децата и учениците и възможностите за пренасочването им;
 7. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
 8. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;
 9. информация за осигурен транспорт до училището, към което са насочени учениците.“

Основният аргумент за преструктурирането, залегнал в Предложението, е преминаването на едносменно обучение в цитираните училища. Доколкото нашите деца са възпитаници на част от тези учебни заведения, то ние сме запознати с възможностите за обучение в тях, сред които и вариантите за едносменно обучение. Нашият поглед върху фактите показва, че:

 1. И в НУ„Васил Левски“, и в ОУ „Д-р Иван Селимински“, учат ученици от начален етап – по 3 паралелки на клас. И в двете училища и сега учениците учат на две смени. Така че при евентуално вливане на едното училище в другото е невъзможно да се постигне търсеният ефект.
 2. СУ „Хаджи Мина Пашов“ няма капацитет да приеме в сградата си ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“, без и двете училища да учат на две смени.
 3. Настоящото ОУ„ Панайот Хитов“ няма капацитет от стаи да приеме учениците от СУ „Йордан Йовков“, без да мине на двусменен режим. Сега и двете училища са на едносменен. Ако стане обратното, едносменният режим остава.
 4. Въпреки районирането при прием на първокласници, родителите на ученици от кв. „Даме Груев“ и кв. „Стоян Заимов“ записваме децата си в училища като НУ “Васил Левски” и ОУ “Д-р Иван Селимински”, тъй като те са се наложили като училища, в които образователните изисквания са насочени да отговорят на ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ на нашите деца – в тях се обучават възпитаници, които вече са преминали през детски заведения за деца до 7-годишна възраст, имат придобити навици и умения да бъдат обучавани, и имат формирани интереси в тази област. Дебело подчертаваме, че тук няма деление по етнически, районен или какъвто е да било друг признак (наясно сме, че делегираните бюджети правят желан ВСЕКИ ученик!), а е налице единствено желанието ни като родители да дадем възможно най-доброто образование на нашите деца.

И тук идваме до първопричините за написването на настоящото Отворено писмо, а именно точка 5 от проекторешението, залегнало в Предложението на кмета Стефан Радев:

“5. Приема Средно училище “П. К. Яворов”, гр. Сливен, и Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, гр. Сливен, да бъдат преобразувани чрез вливане в Средно училище “П. К. Яворов”, с адрес: гр. Сливен, ул. “Г. С. Раковски” 20. За оптимизиране на използването на сградния фонд при организация на учебно-възпитателния процес в преобразуваното Средно училище “П. К. Яворов”, да се използва сградата на Средно училище “П. К. Яворов”, с адрес: гр. Сливен, ул. “Г. С. Раковски” 20, и сградата на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, с адрес: гр. Сливен, ул. “Граф Игнатиев” 3, считано от началото на учебната 2018-2019 г.”

В предложението на МОН е залегнало преминаването на едносменен режим в училищата в големите градове (иска ни се да вярваме, че Сливен е все още сред тях!) да стане плавно до 2020 година, т.е. нищо не налага изпълнението на нормативните предписания още през следващата учебна година.

Подобно “механично” и немотивирано “вливане” оставя у нас убеждението, че целите са реваншистки, което е подкрепено и от изказването на Началника на РУО-Сливен по време на пресконференцията по проблема: “Една гимназия в Сливен стига.”

Категорично искаме да заявим, че ние не заставаме в защита на конкретна личност, а в подкрепа на концепцията на хуманитаристиката като част от българската образователна система, и зад каузата, която целият екип на ПХГ „Дамян Дамянов” успешно защитава вече двадесет години!

Кратка справка в електронен справочник “България”, двуезиков, в раздел “Средни училища” показва, че на територията на Република България има 7 (седем) Профилирани хуманитарни гимназии, както следва:

 1. Национална Априловска гимназия, Габрово – държавно финансиране, двусменен режим на обучение;
 2. Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуство “Константин Преславски”, Варна – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 3. Национална хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, Благоевград – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 4. Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий”, Пловдив – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 5. Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 6. Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, Казанлък – общинско финансиране, двусменен режим на обучение;
 7. Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен – общинско финансиране, едносменен режим на обучение.

Да допуснем заличаването на една от седемте хуманитарни гимназии в България за нас е равносилно на национално предателство!

За да не бъдем голословно-емоционални, ще изложим и мотивите си в подкрепа на искането за запазване на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” като самостоятелно учебно заведение:

– нашите деца, по наше и тяхно решение и с тяхна подкрепа, са избрали да учат в учебно заведение, предлагащо БУТИКОВО ХУМАНИТАРНО образование;

– нашето виждане е, че стойността на дипломата на Профилирана хуманитарна гимназия е такава, че подпомага бъдещата професионална реализация на нашите деца, независимо дали ще продължат да повишават своята образователно-квалификационна степен и след завършването й;

– малкият брой обучаеми предлага голямото преимущество децата ни да бъдат персонално обгрижени, да бъде отговорено на техните индивидуални образователни потребности и – не на последно място – да бъдат открити и стимулирани техни таланти и умения, които ще им помогнат да вземат адекватни, информирани и отговорни решения за тяхната бъдеща реализация;

– Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, само за двадесет години, независимо от динамиката на промените, създаде колектив, който спечели доверието и уважението на ученици и родители, и продължава, макар и трудно на фона на намаляващата в цялата страна раждаемост, да реализира прием и да предлага на своите обучаеми елитно средно образование, без да ги сегрегира по етнически или какъвто и да е друг принцип. А приемът спадна, когато намаля броят деца от набор, а други училища след нашето предложиха специалности с профилиращи предмети като география, с което бе създадена нелоялна конкуренция, подкрепена от постоянните през последните пет години слухове за закриване на гимназията!;

– Ние, родителите, като специалисти в различни области, сме предоставили безвъзмездно и на 100% на учителския колектив и екипа на Гимназията своите компетентности, професионален и социален потенциал при реализирането на всички техни инициативи. Ние се ангажираме да подпомогнем изготвянето на КОНЦЕПЦИЯ, СТРАТЕГИЯ и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за по-нататъшното развитие на гимназията, ако ни бъде дадена такава възможност, като за целта подготвяме и свое ПРЕДЛОЖЕНИЕ, което да внесем на вниманието на общинските съветници по време на предстоящата през месец февруари сесия;

– в Предложението на кмета Стефан Радев никъде не е упоменато нещо съществено важно в обучението на нашите деца – с диплома от какъв тип учебно заведение ще се дипломират учениците, завършили „прелетите“ в СУ гимназии;

– Не на последно място – зад настоящите 180 ученици на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” стоят съдбите на 180 семейства! Ние сме подчинили своя живот и организирали своето ежедневие в интерес на децата си! Една евентуална бъдеща невъзможност децата ни да получат желаното образование като последствие ще доведе след себе си не просто преместването им в други гимназии (на което евентуално се разчита, предвид факта, че Делегираните бюджети са основната причина за неистовата битка за ученици, вместо да се излезе с далеч по-целесъобразно решение като намаляване на броя деца в клас на 15-20, за да бъдат те по-обгрижвани и ангажирани като внимание и отговорности) – ние ще бъдем принудени да изберем друг град за реализация – на нас, като специалисти, и на нашите деца като бъдещи такива.

В заключение – ние очакваме от нашите общински съветници далновидни и държавнически решения най-вече с поглед в бъдещето, а от РУО-Сливен – задълбочен анализ на състоянието на учебните заведения в Сливен и Концепция за развитието им през следващите десет години, в която да намерят място прогнозите за раждаемостта, нуждите от различни специалисти, които да задоволят потребностите на пазара на труда в община Сливен, както и целите на Общината за повишаване на нейната стойност на социално-икономическата карта на България.

Древната мъдрост учи: “Бъдещето на държавата е в ръцете на учителя.” (арабска поговорка), а според Конфуций: “Ако искаш да победиш врага си, стани учител на децата му!”

Нека се поучим от надживялото вековете познание и не бъдем врагове на собственото си бъдеще!

Deklaracia

Предишна ГОЛЯМ ПОЖАР В ЦЕНТЪРА НА СЛИВЕН
Следваща ПОЕТ И КРИТИК ОТ ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИХА ТВОРБИТЕ НА СЛИВЕНСКИ АВТОРИ ЗА 2017 Г.

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КЪДЕ И ДОКОГА НЯМА ДА ИМА ВОДА В СЛИВЕН

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен тръбопровод на 10.01.2019 г. (четвъртък) до 16.30ч. ще бъде нарушено водоподаването на кв.“Речица“. След възстановяване

Новини Сливен

СТЕФАН РАДЕВ КЪМ КОНСУЛА НА ТУРЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НУРАЙ ИНЬОНТЕПЕ: ТРЯБВА ДА ЗАСИЛИМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Кметът на Сливен Стефан Радев посрещна новия генерален консул в Генералното консулство на Република Турция в Р България със седалище гр. Бургас г-н Нурай Иньонтепе. Той беше на опознавателна среща

Новини Сливен

ЖЕНА Е РАНЕНА СЛЕД СБЛЪСЪК МЕЖДУ ДВЕ КОЛИ

На 5 юли, около 17,10 часа, е получено съобщение за възникнала пътно произшествие с пострадало лице на път ІІІ-662, км.23+500. От извършените оперативни действия се  установява, че около 17,00 часа

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

twenty + sixteen =