ОБЩИНА СЛИВЕН ПЛАНИРА ФИРМИТЕ ДА ПЛАЩАТ ПО-ВИСОКА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОБЩИНА СЛИВЕН ПЛАНИРА ФИРМИТЕ ДА ПЛАЩАТ ПО-ВИСОКА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Общинската администрация на Сливен предвижда фирмите на територията на общината да заплащат по-висока такса за битови отпадъци. Проектът за промяна на Наредбата за местните такси и цени на услуги е качен в сайта на общинския съвет и подлежи на дискусия 30 дни. Планира се новите такси да бъдат приети на 19 декември. Според тях в землището на Сливен фирмите ще плащат за съдове за смет и извозване и депониране на отпадъци от 0,60 на 0,80 промила върху данъчната оценка.

За рециклиране и поддръжка на депата таксата се вдига от 0,58 на 0,77 промила.

За почистване на улиците и други площи таксата става от 0,32 на 0,43 промила.

За останалите населени места същите услуги стават 1,24, 1,19 и 0,67 при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 промила.

Проектът предвижда за нежилищни имоти да се плаща 2 на хиляда върху данъчната оценка в землището на Сливен /сега е 1,50 на хиляда/ и 3,10 на хиляда в останалите населени места /сега 2,35 на хиляда/.
За нежилищни имоти в землището на Сливен ще се плаща още: за осигуряване на съдове и извозване и депониране на отпадъците – 0,80 ‰; за рециклиране и поддръжка на депата – 0,77 ‰ и за почистване на улици, алеи, паркове и други площи –  0,43 ‰. Сега тези цифри са съответно 0,60, 0,58 и 0,32 на хиляда.
За останалите населени места промилите стават съответно – 1,24, 1,19 и 0,67 при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 на хиляда.

Вдига се и годишната такса са предоставяне и изхвърляне веднъж седмично на на контейнер тип „бобър“ – от 3 834 лв. на 4 627 лева.

Sliveninfo ви предлага целия проект за изменение на наредбата.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

  • 1. В чл. 16, ал. 4, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя и допълва, както следва:

2. За нежилищни имоти – 2,00 на хиляда върху данъчната оценка, в землището на гр.Сливен и 3,10 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:

2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,80 ‰;

б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 0,77 ‰;

в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване – 0,43 ‰;

2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,24 ‰;

б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 1,19 ‰;

в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване – 0,67 ‰.“

  1. Точка 2а се изменя както следва:

Текстът „таксата е 3834 лв.“ се заменя с текст: „таксата е 4627 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

  • 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2020 г.
  • 3. (1) Всички лица в това число и лицата, които са подали декларации по реда на чл. 16, ал. 4, т.2б.1 – до 31 октомври 2019 г., могат в срок до 17 януари 2020 г. да подадат нова декларация. В срок от една седмица общинската администрация извършва проверка по реда на т. 2б.2. Ако са констатирани нередовности, същите се отстраняват в едноседмичен срок, но не по-късно от 31.01.2020 г.

(2) Ако в срока по ал. 1, лицата не подадат нови декларации, подлежат на облагане с таксата определената в чл. 16, ал. 4, т. 2а.

Предишна ПОЧИНА СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Следваща ДВА АРЕСТА ЗА ХЕРОИН В НОВА ЗАГОРА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

МУСТАФА МУСТАФОВ ПОВЕЖДА ЛИСТАТА НА ДПС ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В СЛИВЕН

Областният председател на ДПС Мустафа Мустафов, който е настоящ общински съветник в Сливен, ще води отново листата за съветници от партията за предстоящите местни избори. Това стана ясно след проведени

Новини Сливен

КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ ПОЗДРАВЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН СЪС СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми съграждани, На този ден преди 135 години българският народ показа, че с устрем, енергия и решителност, има волята да изгради своето бъдеще и постави отново националния идеал над всичко.

Новини Сливен

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В СЛИВЕН

Сливенският Текстилен музей и тази година се включва в Европейската нощ на учените с богата и разнообразна програма. Инициативата обединява събития, които се провеждат в последния петък от септември едновременно