ОБЩИНА СЛИВЕН ПЛАНИРА ФИРМИТЕ ДА ПЛАЩАТ ПО-ВИСОКА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОБЩИНА СЛИВЕН ПЛАНИРА ФИРМИТЕ ДА ПЛАЩАТ ПО-ВИСОКА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Общинската администрация на Сливен предвижда фирмите на територията на общината да заплащат по-висока такса за битови отпадъци. Проектът за промяна на Наредбата за местните такси и цени на услуги е качен в сайта на общинския съвет и подлежи на дискусия 30 дни. Планира се новите такси да бъдат приети на 19 декември. Според тях в землището на Сливен фирмите ще плащат за съдове за смет и извозване и депониране на отпадъци от 0,60 на 0,80 промила върху данъчната оценка.

За рециклиране и поддръжка на депата таксата се вдига от 0,58 на 0,77 промила.

За почистване на улиците и други площи таксата става от 0,32 на 0,43 промила.

За останалите населени места същите услуги стават 1,24, 1,19 и 0,67 при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 промила.

Проектът предвижда за нежилищни имоти да се плаща 2 на хиляда върху данъчната оценка в землището на Сливен /сега е 1,50 на хиляда/ и 3,10 на хиляда в останалите населени места /сега 2,35 на хиляда/.
За нежилищни имоти в землището на Сливен ще се плаща още: за осигуряване на съдове и извозване и депониране на отпадъците – 0,80 ‰; за рециклиране и поддръжка на депата – 0,77 ‰ и за почистване на улици, алеи, паркове и други площи –  0,43 ‰. Сега тези цифри са съответно 0,60, 0,58 и 0,32 на хиляда.
За останалите населени места промилите стават съответно – 1,24, 1,19 и 0,67 при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 на хиляда.

Вдига се и годишната такса са предоставяне и изхвърляне веднъж седмично на на контейнер тип „бобър“ – от 3 834 лв. на 4 627 лева.

Sliveninfo ви предлага целия проект за изменение на наредбата.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

  • 1. В чл. 16, ал. 4, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя и допълва, както следва:

2. За нежилищни имоти – 2,00 на хиляда върху данъчната оценка, в землището на гр.Сливен и 3,10 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:

2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,80 ‰;

б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 0,77 ‰;

в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване – 0,43 ‰;

2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,24 ‰;

б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 1,19 ‰;

в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване – 0,67 ‰.“

  1. Точка 2а се изменя както следва:

Текстът „таксата е 3834 лв.“ се заменя с текст: „таксата е 4627 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

  • 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2020 г.
  • 3. (1) Всички лица в това число и лицата, които са подали декларации по реда на чл. 16, ал. 4, т.2б.1 – до 31 октомври 2019 г., могат в срок до 17 януари 2020 г. да подадат нова декларация. В срок от една седмица общинската администрация извършва проверка по реда на т. 2б.2. Ако са констатирани нередовности, същите се отстраняват в едноседмичен срок, но не по-късно от 31.01.2020 г.

(2) Ако в срока по ал. 1, лицата не подадат нови декларации, подлежат на облагане с таксата определената в чл. 16, ал. 4, т. 2а.

Предишна ПОЧИНА СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Следваща ДВА АРЕСТА ЗА ХЕРОИН В НОВА ЗАГОРА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ДВАМА ПИЯНИ ТУРСКИ ТИРАДЖИИ СА ЗАДЪРЖАНИ

Двама водачи с алкохол над 2 промила са установени от полицейски екипи в хода на специализирана операция по пътна безопасност на територията та ОДМВР-Сливен. На 4 септември на път І-6

Новини Сливен

ГОТОВИ СА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРЕНИ В КВАРТАЛИТЕ „ДРУЖБА“, „СИНИ КАМЪНИ“ И „БЪЛГАРКА“

Кметът Стефан Радев проведе работна среща със специалисти от Общината, на която бяха представени готовите инвестиционни проекти за облагородяване на терени в трите най-големи квартала в Сливен – „Дружба“, “Сини

Новини Сливен

РЪЧНА ГРАНАТА Е ОТКРИТА В СЛИВЕНСКИЯ ПАРК „ЮНАК“, ВОЕННИТЕ Я УНИЩОЖИХА

На 11.11.2018 г. в 11:33ч. района на парк „Юнак” в град Сливен е открит стар боеприпас,. Веднага след подаден сигнал и в изпълнение на заповед от командира на Сухопътни войски