ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ПРЕЗ ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН
17.03.2023 772 Прегледи

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ПРЕЗ ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

Със своя заповед областният управител на област Сливен определи задълженията на държавните институции, общините, земеделските стопани и лицата, извършващи дейности в горите по осигуряването на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на горските пожари през пожароопасния сезон от 1 април до 31 октомври.

За времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Разпорежда се изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища). На териториалните поделения, държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – Сливен,  Дирекцията на Природен парк „Сините камъни”, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, се указва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната  безопасност в горските територии. Със заповедта се задължават собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, целогодишно да ги поддържат в пожаробезопасно състояние, като и периодично да ги почистват от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали и да обезопасяват особено опасните в пожарно отношение места. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии се задължават да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му. Разпорежда се още ръководителите на сдруженията на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си относно правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях. Командирите на военни формирования се задължават да осигуряват спазването на правилата за пожарна безопасност при провеждането на полеви занятия и учения и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите се задължават да спират от експлоатация машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари. На директорите на териториалните поделения ДГС при Югоизточно държавно предприятие – Сливен,  ДПП „Сините камъни”, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии и ръководителите на обекти, разположени в тях,  се разпорежда  да проверят състоянието на наличните противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните. Със заповедта се нарежда още при възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните поделения на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации, а кметовете на общини – да създадат организация за участие на населението при гасенето им. На поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините собственици на гори се разпорежда да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.

Предишна 9 ДУШИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ ПОЛИЦЕЙСКАТА АКЦИЯ В СЛИВЕН И НОВА ЗАГОРА
Следваща МБАЛ Д-Р "ИВАН СЕЛИМИНСКИ" - СЛИВЕН ОБЯВЯВА ТРИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЛЕКАРИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО КАРДИОЛОГИЯ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ ОТ Д-Р СЪБИНА ПЕТКАНСКА

С наближаването на един от най-прекрасните християнски празници искам да поздравя своите пациенти, колеги  и всички сливналии с настъпващите Коледни и Новогодишни празници! Специални поздрави и за сливенските социалисти, които

Новини Сливен

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СИ ТЪРСИ 180 000 ЛЕВА ОТ БАНКА В НОВА ЗАГОРА

Земеделският производител Кольо Колев, който е председател на кооперацията в село Съдиево, си търси 180 000 лева от банковия клон в Нова Загора, чиято шефка бе арестувана. Клиенти на банка

Новини Сливен

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ОТВОРИ ВРАТИ В ОБЩИНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НА КОТЕЛ

На връх Деня на народните будители и празник на град Котел с водосвет бе открито отделението по Вътрешни болести в общинския град. То се намира в сградата на Общинския медицински