ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
29.07.2022 1657 Прегледи

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Сливен

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността

„Старши юрисконсулт“

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, в Областна администрация Сливен, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността ”.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

– Професионален опит – 1 година или минимален ранг – V младши.

– Специфични изисквания: не се предвиждат.

– Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel/ , Internet; работа с правно-информационни системи „Апис” или „Сиела”;.

Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 1. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Право; придобита юридическа правоспособност.
 2. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността „старши юрисконсулт“ е свързана с осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу Областен управител на област Сливен и по упълномощаване от МРРБ, изготвя становища по проекти на нормативни актове и на вътрешноведомствени актове, проучване и анализиране на резултатите от съдебните дела, изготвя становища по тълкуването и приложението на различни правни норми, предлагане на решения по различни казуси.

 1. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.
 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността ”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация, както и свързани с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Сливен или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Сливен – http://www.sliven.government.bg, раздел „Търгове-обяви“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Сливен или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Сливен – http://www.sliven.government.bg /, раздел „Търгове-обяви“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен- магистър, специалност право и удостоверение за придобита правоспособност

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

 1. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Сливен, гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: governments@regionsliven.com В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

 1. Срок за подаване на документите: До 17:00 часа на 10.08.2022 година.
 2. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Сливен, гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3 и на интернет страницата на администрацията http://www.sliven.government.bg.
 3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 710 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Сливен.

За допълнителна информация на тел.: 044/663202 Теодора Гангалова

ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ

 

Предишна ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ ЛИ ХО-ШИК НА ПОСЕЩЕНИЕ В КОТЕЛ
Следваща СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАНА В СЛИВЕН ОТ 1 ДО 7 АВГУСТ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КЪДЕ И ДОКОГА НЯМА ДА ИМА ВОДА В СЛИВЕН

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19. 03. 2019 г. (вторник)  до 12.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от центъра район

Новини Сливен

МГЕРБ – СЛИВЕН ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ

Областната структура на МГЕРБ-Сливен проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени организационни въпроси на областно ниво и предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на МГЕРБ. На събранието

Новини Сливен

БЛИЗО 30 000 ЛЕВА СА СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА В ОБЩИНА КОТЕЛ В ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО НА 6 ФЕВРУАРИ

В сградата на Община Котел комисия, назначена със заповед на кмета Коста Каранашев отвори дарителските кутии, които бяха разположени в кметствата на територията на общината във връзка с пострадалите от