ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВА БАЗА „БЪРШЕН“ – СЛИВЕН
17.05.2023 959 Прегледи

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВА БАЗА „БЪРШЕН“ – СЛИВЕН

Информация по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда до потенциално засегнатата общественост за планирани мерки за безопасност и  начините на поведение и действие в случай на аварии на предприятие с нисък рисков потенциал – Производствено – складова база „Бършен”, гр. Сливен

 

 1. 1. Име и/или търговско наименование на оператора: „Алгънс” ЕООД
 2. 2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението: Производствено – складова база „Бършен“, находяща се в местност „Бършен“, гр. Сливен
 3. 3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП

С писмо на Министерство на околната среда и водите изх. № УК-3093/29.10.2021 г. е потвърдена класификацията на дружеството. От Директорът на Регионална инспекция по околна среда, гр. Стара Загора през месец март 2022 г. е издадено Потвърждение № СЗ – 18-1/2022.

 

 1. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

Основен технологичен процес на базата представлява асемблиране, сглобяване и ремонт на оръжия. Съставни части на боеприпаси, взривни вещества и оръжия се съхраняват разделно, както в процеса на работа, така и в процеса на съхранение и след приключване на производствените процеси, оръжията се транспортират до складовете.

 

 1. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

Видовете опасни вещества са експлозиви, които се намират в боеприпаси, херметически затворени с метален корпус и не представляват опасност от експлозия в нормални условия, вследствие на което могат да оказват въздействие върху здравето на хората и околната среда.

             На територията на Производствено – складова база „Бършен“ се извършва съхранение на Специална продукция съдържаща взривни вещества – H201- Експлозив; опасност от масова експлозия.

Всички съхранявани на площадката боеприпаси и изделия, съдържащи взривни вещества (ВВ)  притежават висок риск от експлозия при удар, триене, огън или при за запалване. Налице е риск от експлозия при нагряване в затворено помещение. Изделията и боеприпасите следва да се съхраняват само в оригиналната опаковка на хладно и проветриво място, отдалечено от населени места. В складовете е забранено да се яде, пие или пуши. Условията на съхранение трябва да са в интервала от минус 30°C до +50°C. Несъвместими продукти при съхраняване на боеприпаси и изделия, съдържащи ВВ са разтворители, въглеводороди производни на петрол (бензин, дизел, масла и др.), детонатори, източници на огън, искри, синтетични материали, които могат да възпроизведат статично електричество. При съхранение не бива да се допуска нанасяне на удари и сътресения (например при падане от височина), излагане дълго време на директна слънчева светлина без опаковката на производителя. Съставните части на боеприпасите, взривните вещества и оръжията се съхраняват разделно, както в процеса на работа, така и в процеса на съхранение в складовете. След приключване на производствените процеси боеприпасите, взривните вещества и оръжията се транспортират до съответните складове.

 

 1. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Складовата база е потенциален рисков обект за залпово замърсяване на околната среда поради:

 • възникване на пожар
 • възникване на експлозия
 • тотален взрив

Те биха застрашили живота и здравето на хората и причинили увреждането и замърсяването на околната среда. Причините, които биха ги предизвикали могат да се обединят в следните групи:

 • Вътрешни причини:
 • Наличие на открит огнеизточник в района на производствената площадка, поради  неспазване на инструкцията за пожарна безопасност;
 • Неправилно извършване на товаро-разтоварни дейности.
 • Външни причини:
 • Саботаж/терористичен акт;
 • Природни фактори – земетресение, мълния, термично въздействие от висока температура при пожари извън територията на обекта.

Тоталният взрив, причинен от външна детонационна вълна с достатъчен интензитет

(терористичен акт) е събитие с пренебрежимо малка вероятност за проявление.

При нормална експлоатация на складовите помещения и извършваните дейности практически не би имало възможност за възникване на големи аварии.

 

 1. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

При авари на територията на обекта, забелязалият незабавно уведомява ръководителя на базата, който от своя страна информира силите които са отговорни за привеждане в действие аварийния план. Силите които се предвиждат за спасително и неотложно аварийно-възстановителни работи се преценяват от създалата се обстановка и при необходимост се привличат органите на Единната спасителна система. Информирането става посредством наличните комуникационни средства (кабелни или клетъчни телефони), а при необходимост и устно.

 

 1. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

Населението се информира за предстояща опасност от компетентните и специализирани органи за защита от аварии, бедствия и катастрофи след като са информирани за създадената обстановка на обекта.

При непосредствена опасност за намиращото се в съседство на обекта население отговорното длъжностно лице на обекта изпраща лице(а) от персонала за устно известяване на населението за предстоящата опасност от възникналата обстановка на обекта.

 

 1. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Ефективността на мерките за предотвратяване и ограничаване на последствията от авария в голяма степен зависи от своевременното алармиране и предупреждаване на персонала в предприятието, съседните обекти, потенциално застрашеното население и компетентните органи за предприемане на действия.

Експлоатацията и поддържането на сградите и съоръженията се извършва съгласно инструкциите на Дружеството и на нормативните документи.

За всички длъжностни лица е осигурен постоянен достъп до пълни комплекти от инструкции за самоподготовка. Заедно с това се провеждат редовно изпити и инструктажи на персонала в зависимост от конкретните му задължения.

Съществен елемент от осигуряване на безопасност за персонала и предотвратяване на ситуации, които биха могли да доведат до промишлена авария е стриктното спазване на технологичните инструкции. В предприятието е приета практика веднъж годишно да се извършва поддръжка на мълниезащитните и заземителните инсталации.

В предприятието не се извършва утилизация на боеприпаси.

 

 1. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

инж. Бoгомил Белчев – управител база

дата: 09.05.2023г.

Предишна ПРИЕМЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗАПОЧВА В КРАЯ НА МАЙ
Следваща МНОЖЕСТВО РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ МАЩАБНА ОПЕРАЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА В СЛИВЕН, ИМА ЗАДЪРЖАНИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

СЛИВЕН ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА НАРОДНА СВОБОДА С ОБЩОГРАДСКИ РИТУАЛ

В Сливен днес Денят на Ботев и на загиналите за народна свобода бе отбелязан с общоградски ритуал. „Има хора, за които историята пише, но има и такива като Христо Ботев,

Новини Сливен

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО В АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД ПО ЗАПОВЕДТА НА БИВШИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИЯ ПАРК

Административният съд в Сливен отхвърли като неоснователна заповедта на областния управител от 7 януари 2022 г.  против решение на Общинския съвет за изграждане на фотоволтаичен парк. По предложение на кмета

Новини Сливен

ПРОГРАМА ЗА МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА „СЛИВЕНСКИ ОГНЬОВЕ“ 2024 Г.

С концерт-спектакъл „Обичаите на България“ в Драматичен театър „Стефан Киров“ на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ и официална церемония по запалване на огъня на площад „Хаджи Димитър“ ще бъде дадено началото