ИНТЕРЕСЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВИ „ПАЗАРЪТ ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ“ АД
09.07.2024 3508 Прегледи

ИНТЕРЕСЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВИ „ПАЗАРЪТ ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ“ АД

 

О Б Я В Л Е Н И Е

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД (ППЗЦ АД), на основание чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г.,  Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП –  Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за наем с работници и служители, решениe на Съвета на директорите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД – Протокол № 201/05.07.2024 г. и решение № 01/09.07.2024 г. на изпълнителния директор на ППЗЦ АД , обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД,

при следните условия:

 1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

Предмет на търга са четири обекта, собственост на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, находящи се в гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе“, както следва:

А. Помещение с площ от 70 кв. м, представляващо обособена част от сграда за търговия на един етаж с кадастрален идентификатор № 67338.601.280.10, находяща се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, цялата със застроена площ 226 кв. м, с предназначение: магазин;

Б. Помещение с площ от 118 кв. м, представляващо обособена част от сграда за търговия на един етаж с кадастрален идентификатор № 67338.601.280.10, находяща се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, цялата със застроена площ 226 кв. м, с предназначение: магазин;

В. Покрита складова площ от 500 кв. м., представляваща обособена част от сграда на един етаж с кадастрален идентификатор № 67338.601.280.1, находяща се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, цялата сграда със застроена площ 5886 кв. м, с предназначение: хладилен блок;

Г.  Асфалтирана площадка с площ 800 кв. м., представляваща обособена част от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67338.601.280, находяща се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, целият имот с площ 87 891 кв. м.

 1. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

Търгът ще се проведе на 30.07.2024 г., в сградата на „Пазар за плодове, зеленчуци” АД, находяща се в бул. “Старозагорско шосе”, ет. 2 от 10.00 часа. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 30.08.2024 г. на същия адрес и при същите условия.

 1. ВИД НА ТЪРГА:

Търг с тайно наддаване, при открито заседание на комисията.

 1. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

Началната тръжна месечна наемна цена без ДДС, определена на база експертна оценка от независим оценител и приета от Съвета на директорите на дружеството, е, както следва:

Обект А: 462 (четиристотин шестдесет и два) лв.;

Обект Б:  885 (осемстотин осемдесет и пет) лв.;

Обект В:  2 500 (две хиляди и петстотин) лв.;

Обект Г:  150 (сто и петдесет) лв.

Спечелилият търга участник дължи върху предложената от него цена нормативно установения ДДС, при спазване на разпоредбите на Закона за ДДС. Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат отделно от уговорения наем.

 1. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ:

В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, при стъпка на наддаване 10% от начална тръжна цена за месечен наем на недвижимия имот, съгласно условията на т. 1.2. от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП –  Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за наем с работници и служители.

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Наемната цена се плаща по банков път до 10-то число на месеца, за който се дължи.

 1. СРОК ЗА ОТДАВАНЕ НА ИМОТИТЕ ПОД НАЕМ:

Срокът за отдаване под наем на обектите е 1 (една) година.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

В търга могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на тръжната документация, както и на съответните приложими разпоредби на действащото българско законодателство, и следва да отговарят на следните условия:

1) нямат задължения към ППЗЦ АД и/или висящи съдебни спорове с дружеството;

2) нямат задължения към държавата и/ или общините, установени с влязъл в сила акт, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или задължението е по акт, който не влязъл в сила;

3) не са обявени в несъстоятелност, не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност или в производство по ликвидация. Преди сключване на договора за наем, кандидатът представя удостоверения за липса на задължения от НАП и от съответната община, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението. В случай, че Комисията установи, че кандидат (юридическо лице) се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност, е налице основание за отстраняването му.

 1. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА:

Оглед на обектите, предмет на търга, може да се извършва от 09:00 до 15:00 часа всеки работен ден до деня преди провеждане на търга, след предварителна уговорка на тел. 044/662081 или 0898680359, и след представяне на документ за самоличност и изрично пълномощно за извършване на оглед, подписано от законния представител на кандидата. За извършения оглед се подписва декларация по образец – Приложение № 2 към тръжната документация.

 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УТВЪРДЕНАТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Тръжната документация може да се получи безплатно в административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. 2, тел.: 0898680359 или 044/662081, от 09:00 до 16:00 часа на всеки работен ден в срок до 29.07.2024 г., или да се изтегли от официалната интернет страница на дружеството, на адрес: https://ppzc.sliven.net/.

 1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

Документите, необходими за участие в търга, се поставят в голям запечатан непрозрачен плик, който се подава лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. 2, в срок до 16:00 часа на 29.07.2024 г.

Предишна В СЛИВЕН ПРЕДСТОИ ВТОРО ПРЪСКАНЕ НА ЛИПОВИ И КЕСТЕНОВИ ДЪРВЕТА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ
Следваща СЪДИЯ ПЕПА ЧИЛИКОВА ОГЛАВИ ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

МАЛКАТА ХУДОЖНИЧКА КРИСИЯ МИТРЕВА ПОСЕТИ ОБЩИНА КОТЕЛ

Носителката на специалната награда на журито от конкурса за рисунка и/или стихотворение на тема „Иконата в моя дом“, който Община Котел организира по повод 21 ноември – Ден на християнското

Новини Сливен

ЗАДЪРЖАХА КРАДЕЦ НА 8000 ЛЕВА

Кражба на голяма сума пари от вилен имот в местност край град Сливен е разкрита от криминалисти на участък „Петолъчка“. В края на миналата седмица от имат, собственост на 36-годишен

Новини Сливен

КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ ВРЪЧИ КУПИТЕ „СТЕФКА СПАСОВА“ НА ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО АКРОБАТИКА

Отборът на Украйна и два отбора на България – на Клуб „Нефтохимик 2011“ – Бургас“ и на Клуб „Стефан Данчев“ – Сливен, станаха първите носителите на Купата „Стефка Спасова“ –