ЗА 20 ГОДИНИ МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ В „ЛИНА“ СЕ ПРЕВЪРНА В ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
май 12, 2022 474 Прегледи

ЗА 20 ГОДИНИ МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ В „ЛИНА“ СЕ ПРЕВЪРНА В ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ

Лабораторната медицина е по-различна, защото пациентът рядко се среща очи в очи с лекарите, които извършват изследванията. Резултатите обаче винаги са важни за лечението. А зад тях стои трудът на цял екип.

Тази година „ЛИНА” отбелязва 20 години от създаването на микробиологичната си лаборатория, като повдига завесата и разкрива мащабите, с които се е развивала през тези две десетилетия. Към днешна дата тя отдавна е най-голямата в Бургаска област и една от водещите в страната, а от няколко години е и база за специализация на лекари и обучение на студенти. Така акцент е поставен както на грижата за пациентите, така и на създаването на собствени кадри.

Но къде изследват нашите проби и кой и как обучава специализантите?

Екипът

Микробиологичната лаборатория в „ЛИНА“ е създадена през 2002 г. Първият лекар, който започва и продължава да работи до днес, е д-р Георги Славов. Освен специалност „Микробиология“, придобита през 1997 г., той има и специалност „Епидемиология на инфекциозните болести“ от 1993 г.

През 2014 г. в микробиологичната лаборатория постъпва доц. д-р Сашка Михайлова, д.м., която през 2007 г. е придобила специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“. Оттогава последователно е била асистент, старши асистент и главен асистент в Медицински университет – Плевен. От 2016 г. е доцент в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Тя е провела индивидуални обучения за овладяване на високотехнологични диагностични методи в Белгия, Швеция и Шотландия. Завършила е специализирани курсове в Австрия, Англия, Германия, Испания и Италия. Към момента преподава на студенти от всички медицински специалности. Доц. Михайлова е сертифициран специалист за работа с тестовете T-SPOT.TB, Femoflor® Screen и Androflor® Screen.

През 2016 г. към екипа се присъединява доц. д-р Калина Божкова, д.м. Тя е придобила специалност „Микробиология“ през 1979 г., а през 1987 г. получава образователна и научна степен „Доктор по медицина“. Хабилитира се като доцент през 2002 г. в Медицински университет – Варна. През периода 2008-2012 г. е ръководител на катедрата по микробиология и вирусология в Медицински университет – Варна. От 2002 г. до 2015 г. доц. Божкова е началник на лабораторията по клинична микробиология и вирусология в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Участвала е в държавната комисия за придобиване на специалност по микробиология. Доц. Божкова е провела курсове за следдипломна квалификация в Германия, Унгария и Русия.

От 2017 г. в микробиологичната лаборатория започва да работи д-р Даниела Атанасова, д.м. През същата година тя е придобила специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“. В периода 2011-2017 г. е асистент в катедра „Медицинска микробиология“ на Медицински университет – София.

Д-р Теменуга Янева става част от екипа на микробиологичната лаборатория през 2019 г. От 1998 г. е със специалност „Педиатрия“. По специалността работи до 2014 г. в СХБАЛ „Проф. Темелков“ – Варна. През 2015 г. придобива специалност „Микробиология“.

От 2022 г. в СМДЛ „ЛИНА“ започва следдипломно обучение за придобиване на специалност „Микробиология“ д-р Берна Бейтулова. Тя завършва медицина през 2021 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

В ежедневната работа на микробиологичната лаборатория участват и магистрите-биолози: Цветелина Кутлева, Деница Аветисян и Филморена Рашкова; бакалаврите-биотехнолози: Зорина Рангелова, Таня Илиева, Георги Христов и Мариета Коева; както и медицинските лаборанти: Гюрай Мустафа, Александра Алексиева и Зорница Бунова.

Част от апаратурата е уникална за страната

Апарат за идентификация MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry)

Идентификацията е процес на определяне на принадлежността на даден микроорганизъм към даден вид. За тази цел микробиологичната лаборатория използва различни анализи. С класическите методи идентификацията се постига за 1-2 дни, а с апарата MALDI-TOF MS – за минути. Голямо предимство на апаратното изследване е възможността за паралелен анализ на 192 проби.

Видовата диагностика чрез тази технология е не само по-бърза, но и по-прецизна в сравнение с имунологичните и биохимичните тестове. В случая се използва протеомен анализ, благодарение на който с изключителна точност се идентифицират бактерии и гъбички.

За идентификацията се използват микробни култури. Те се смесват с матрица върху специална плака, въвеждат се в апарат и се въздействат от лазер. Като резултат се генерират т.нар. MALDI-TOF спектри, анализират се чрез софтуер и се сравняват със съществуващи профили в база данни.

MALDI-TOF MS осигурява висока достоверност. Апаратът разграничава 1316 вида бактерии и гъбички. Благодарение на уникалния анализатор лаборатория „ЛИНА“ дава резултати за видове, които се съобщават рядко.

Съществено е да се знае, че при назначаване на антибиограма микробиологът взема предвид каква е видовата идентификация, за да определи кои антибиотици да се изследват и след това да отчете резултатите. Идентификацията е от значение и за съобразяване с природната резистентност на микробите, която е видово обусловена.

Апарат за хемокултури DLBiotech 32

Хемокултурата е златен стандарт като средство на първи избор за диагноза на инфекциите на кръвта. За целта се взема кръвна проба, поставя се в хранителна среда и се инкубира за определен период от време. При наличие на микробен растеж, диагностиката продължава с идентификация на бактериите или гъбичките и изпитване на чувствителността им към различни антимикробни средства. Автоматизацията на процеса осигурява редица предимства пред ръчното изследване.

Скъсява се срокът за получаване на окончателен резултат в случай, че е негативен, от 8 на 5 дни. Скъсява се и времето за установяване на микробен растеж – за 90% от позитивните хемокултури се дава индикация в рамките на 24 часа.

Редуцира се броят на фалшиво-отрицателните хемокултури, свързан с предшестваща антимикробна терапия на пациента. Този ефект се постига чрез включване в хемокултурите на специални смоли, които неутрализират антибиотиците.

Намалява се рискът за замърсяване поради ограничения брой мануални дейности.

Изисква се по-малък обем кръв при новородени и кърмачета.

Съществува възможност за проследяване в реално време на микробен растеж и в други клинични проби: ликвор, плеврален пунктат, асцитна течност и т.н. Всички те се мониторират непрекъснато. На всеки 10 минути апаратът проверява за наличие на микробен растеж и отчита продължителността на култивиране.

Апарат за урини HB&L Uroquattro

Откриването на микроорганизми в урината е ключов момент при диагностиката на инфекции на отделителната система. Посявката на урина е основен метод за установяване на бактерии в пикочните пътища. Резултатът от култивирането се получава обичайно на следващия ден.

Лаборатория „ЛИНА“ използва два апарата от уникалния анализатор за откриване на бактерии в урината HB&L Uroquattro. Чрез съвременната технология се наблюдават фазите на растеж на бактериите и се проследява количеството им в реално време.

Методът се характеризира с висока чувствителност, като анализаторът открива само живите бактерии и не се влияе от наличието на еритроцити, левкоцити, мъртви клетки и соли в пробата.

Чрез апарата HB&L Uroquattro се избягва влиянието на замърсителите, чийто растеж обикновено е под прага на детекция и не се отчита като значим.

Предимство при работата е използването на много малко количество урина, което понякога е съществен факт, напр. при малките деца.

Нови проби могат да бъдат зареждани по всяко време на анализа като отделната проба се отчита самостоятелно и независимо от предишните.

Ако в лабораторията постъпи урина за микробиологично изследване между 7 и 12 часа, при липса на бактериален растеж, пациентът получава отрицателния си резултат в деня на даване на пробата. Ако анализаторът установи наличие на бактерии в урината, изследването продължава с допълнителна посявка и антибиограма.

Апарат за идентификация и чувствителност Vitek 2 Compact

Представлява напълно автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотична чувствителност.

Идентификационните карти на апарата са затворени системи, в които едновременно протичат 64 биохимични реакции, мониторирани на всеки 15 минути. Получените резултати се обработват софтуерно и така се осигурява бързо и точно идентифициране на микроорганизмите. Всяка карта е обозначена с баркод, съдържащ информация за вид, партиден номер, срок на годност и уникален номер.

Системата VITEK 2 Compact идентифицира 187 вида Грам-отрицателни бактерии, 128 вида Грам-положителни бактерии, 57 вида гъбички, 36 вида от родовете Neisseria и Haemophilus, 91 вида анаероби и коринебактерии.

Идентифицираните микроорганизми се изследват за чувствителност към широка гама антимикробни препарати: 78 антибиотика за Грам-отрицателни бактерии, 67 антибиотика за стафилококи и ентерококи, 23 антибиотика за Streptococcus pneumoniae, 18 антибиотика за други стрептококи и 6 противогъбични средства.

Апаратът отчита минималните инхибиращи концентрации, както и определени механизми на резистентност.

Процедурите на работа са стандартизирани, контролирани и проверявани съгласно европейските изискванията за управление на качеството в микробиологичните лаборатории.

Инкубатор BrunswickGalaxy 14 S CO2

Термостатът, в който се подава въглероден диоксид (CO2) е задължителен апарат за всяка съвременна микробиологична лаборатория. Той е необходим за инкубация на посевките, които се правят от различни проби, както и за част от антибиограмите. В лаборатория „ЛИНА“ този термостат дава възможност да се извършва и теста за туберкулоза T-SPOT.TB.

Линията инкубатори New Brunswick с CO2 са първите, които използват технология за директно нагряване, ефективна високотемпературна дезинфекция, стандартни инфрачервени сензори за CO2 и безшевни камери, което елиминира необходимостта от вентилатор. Уникалният дизайн с директно нагряване на шестте страни, т.е. включително и на вратата, създава прецизна циркулация на въздуха в камерата с изключително равномерен контрол на температурата и концентрацията на CO2. Редуциран е и рискът от замърсяване.

Имунологичен анализатор Alegria

Напълно автоматизиран анализатор, предназначен за диагностика на инфекциозни и автоимунни заболявания. Базиран е на SMC (Sensotronic Memorized Calibration) технология. Във всяка тест лента с тази технология е включен пълен набор от реагенти за анализ на една проба, както и баркод, който съдържа необходимите детайли за анализа. Така информационната технология гарантира, че се изпълняват само тестове, отговарящи на изискванията за качество.

Инкубационното устройство с контролирана температура осигурява възпроизводими и точни резултати. Има възможност за тестване на 30 проби в един цикъл за по-малко от 2 часа. Alegria притежава широко тестово меню с повече от 130 параметъра.

В лаборатория „ЛИНА“ за целите на микробилогичната лаборатория се използват тестове за доказване на антитела от класове IgA и IgG срещу Helicobacter pylori, Yersinia spp. и Bordetella pertussis toxin; антитела от класове IgM и IgG срещу Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae.

Имунологичен анализатор Euroimmun Analyzer I-2P

Апаратът е отворена система за напълно автоматизирана обработка на проби чрез метода ELISA.

Осигурява бърза, лесна и сигурна рутинна работа, благодарение на възможността за идентифициране на баркодове на пациентски проби и за разпознаване и разпределяне на използваните реактиви. Друга важна характеристика е блокът за климатичен контрол, който осигурява постоянни условия на инкубация независимо от колебанията на температурата в лабораторията.

Системата може да работи с повече от 800 валидирани теста за автоимунна и инфекциозна диагностика. Осигурява бърза обработка. Има капацитет за 80 проби на цикъл.

В лаборатория „ЛИНА“ за целите на микробилогичната лаборатория се използват тестове за доказване на антитела от класове IgM и IgG срещу причинителите на Марсилска треска (Rickettsia conorii) и Ку-треска (Coxiella burnetii), а при Chlamydia trachomatis – IgM, IgA и IgG.

Термосайклър DTprime

DTprime е апарат за генетични анализи. В него се извършва полимеразна верижна реакция , която може да се проследява в реално време (Real-Time Polymerase Chain Reaction, RT-PCR). Чрез този метод се създават голям брой копия (милиони до милиарди) на избрани фрагменти от генетичния материал на микроорганизмите и така се постига видова идентификация. Предимството му е свързано с възможността за детекция на минимални количества от патогените, както и за приложение при микроорганизми, които не се откриват чрез стандартна микробиологична посявка.

Инструментът включва най-съвременните технологии в PCR диагностиката с изключителна надеждност и безпроблемна експлоатация. Може да работи с роботизирани системи за подготовка на проби благодарение на специалния си дизайн. Оригиналният софтуер намалява вероятността за грешки. Има капацитет за 96 проби. По едно и също време може да протичат различни анализи. На този апарат се извършват уникални изследвания като: Femoflor® Screen и Androflor® Screen. Освен за комплексна оценка на гениталната микробиота, апаратът се използва и за откриване на отделни причинители на сексуално предавани инфекции: Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp., Candida spp. и др.

Избирайки лаборатория „ЛИНА”, пациентите избират да се доверят на професионалисти с доказан опит, които използват най-модерната апаратура, осигуряваща надеждна и бърза диагностика.

Предишна ПИСАТЕЛЯТ АСЕН СИРАКОВ В СЛИВЕН: ДЕЦАТА СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СЪДНИЦИ НА ТВОРБИТЕ МИ
Следваща ПРОКУРАТУРАТА Е ПУСНАЛА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЗА ЖЕСТОКИЯ ПОБОЙ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

През последното денонощие в област Сливен са дигностицирани 45 нови болни с COVID-19, съобщиха от Областния кризисен щаб. Сред тях са учител и петима ученици от различни училища в областта.

Новини Сливен

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО КМЕТА СТЕФАН РАДЕВ ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „ИЗГРЕВ“

Благодарствено писмо получи кметът на община Сливен Стефан Радев във връзка с предприетите действия за осигуряване на пътната връзка за всички жители на селищно образувание „Изгрев“. „Подкрепата, която получихме от

Новини Сливен

КМЕТЪТ НА ГАВРАИЛОВО СТАНА ДЯДО

Кметът на Гавраилово Димитър Андонов стана дядо, научи Sliveninfo. Роди се неговият внук, който също носи името Димитър. Момченцето е с тегло 3,400 кг.  Раждането стана в София, където живеят