ЕДНА ПОЛЕЗНА СРЕЩА ДАДЕ ОТГОВОР НА МНОГО ВЪПРОСИ КЪМ ТЕЦ – СЛИВЕН
юли 10, 2019 1003 Прегледи

ЕДНА ПОЛЕЗНА СРЕЩА ДАДЕ ОТГОВОР НА МНОГО ВЪПРОСИ КЪМ ТЕЦ – СЛИВЕН

Без ТЕЦ- Сливен въздухът в града ще бъде в пъти по-мръсен. В момента ние имаме над 13 000 абоната. Ако те минат на друго отопление и не всички, само 4 или 5000 започнат да ползват твърдо гориво, въздухът в Сливен ще стане много по-мръсен. Това обяви пред общински съветници и журналисти днес в Сливен инж. Ангел Ангелов, шеф на борда на директорите на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД. Именно Ангелов е човекът, който вдигна дружеството на крака през последните 10 години. Когато той пое ТЕЦ – Сливен през 2009 г. дружеството имаше малко над  3000 абоната. Днес броя на абонатите е над 13 000, а сливналии се радват на най-евтиното парно в България.

Срещата бе инициирана от общински съветници, които поставиха въпроса за изгарянето на RDF гориво в „Топлофикация – Сливен“. Оказа се, че ТЕЦ – Сливен първи в България има разрешение и изгаря RDF гориво, което е само 2,9 % от общото количество гориво.

„Каним всички ви да дойдете на място и да видите процеса. Инвестирали сме милиони в надеждни инсталации за да няма замърсяване. 99% от работещите при нас живеят в Сливен заедно със своите семейства. Сред тях има 50 инженери, повечето млади хора, които са завършили МЕИ в Сливен. Няма как те да работят против себе си  и семействата си“, бе категоричен инж. Ангелов.

На срещата присъства и изпълнителният директор на „Топлофикация – Сливен“ инж. Павлин Костов. На всички въпроси от съветниците бе отговорено изчерпателно.

„Доволен съм от срещата и считам, че ние, като граждани и политици, трябва да проявяваме подобна активност“, заяви председателят на БСП в Сливен и общински съветник от левицата Атанас Делибалтов, който отправи най-много въпроси.

Ето цялата информация от ТЕЦ – Сливен за възможностите и използването на RDF гориво.

Основната дейност на “Топлофикация Сливен“ ЕАД е производство, пренос и разпределение на топлоенергия с пара и гореща вода, и производство на електроенергия.

За тези дейности Дружеството притежава съответните лицензи, издадени от ДКЕР (Държавна комисия за енергийно регулиране) за срок от 20 (двадесет) години :

– за производство на електрическа и топлинна енергия с №Л-084-03/21.02.2001г.;

– за пренос на топлоенергия с №Л-085-05/21.02.2001г.

 

Максималната топлинна мощност на горивната инсталация на „Топлофикация Сливен” ЕАД е 98 MW.

През 2018 г. за инсталацията е издадено Комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г. Основната мощност на инсталацията е енергиен котел ЕК 1 – 98 MW или енергиен котел ЕК 2 с мощност 48 MW (с включена предкамерна скарна пещ 5,7 MW) и/или котел КВГМ с мощност 19,5 MW.

За минимизиране на атмосферните замърсители от дейността на „Топлофикация Сливен“ ЕАД са осигурени следните първични и вторични методи за пречистване:

– ниско-емисионни горелки (първичен метод) за редуциране емисиите на азотни оксиди в димните газове от ЕК 1;

– прецизна настройка на горивния процес (първичен метод) за предотвратяване генерирането на въглероден оксид от ЕК1 И ЕК2;

– електрофилтри (вторичен метод) за намаляне емисиите на прах и тежки метали в димните газове от ЕК 1 и ЕК 2;

– газо-очистваща инсталация (ГОИ) за улавяне на серни оксиди, прах, хлороводород и флуороводород в димните газове от ЕК 1 и ЕК 2;

– циклони /4 броя циклони, последователно разположени/ за редуциране на прах в димните газове от КВГМ – С20

Съгласно условията на КР № 510-Н1/2018г. в ТЕЦ към „Топлофикация Сливен“ ЕАД е разрешено изгарянето на:

  • Въглища в енергиен котел ЕК 1
  • Въглища енергиен котел ЕК 2, биомаса и/или модифицирано гориво RDF в предкамерна скарна пещ към енергиен котел ЕК 2
  • Въглища и биомаса в водогреен котел КВГМ

Разнообразяването на горивната база на предкамерна скарна пещ към енергиен котел ЕК 2 е чрез използването /изгарянето/ на неопасни горими отпадъци с код 19 12 10 (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци), т.е. разрешаване на дейност по оползотворяване (R1– изгаряне) на неопасни отпадъци. Изгарянето на висококалорично модифицирано гориво се извършва единствено в предкамерната скарна пещ. В нея могат се използват следните горива в зависимост от пазарните наличности:

– 100% биомаса;

– или 100% висококалорично модифицирано гориво (RDF);

– или смес от висококалорично модифицирано гориво (RDF) и биомаса.

Предкамерната пещ не може да се експлоатира самостоятелно, защото в нея не се извършва топлообмен и тя е пряко свързана към горивната система на енергиен котел ЕК 2. Димните газове от скарната пещ, получени от изгарянето на биомаса и/или RDF, се подават чрез възходящия димоход към енергиен котел ЕК 2, като с това са постигнати следните ползи:

– намаляване на разхода на въглища в енергиен котел ЕК 2, пропорционално на енергията получена от скарна предкамера

– подсигуряване на пълно изгаряне на СО и на неизгорелите частици от димните газове на скарна предкамера в енергиен котел ЕК 2 и редукция на емитираните замърсители

– оползотворяване на топлинната енергия на димните газове от скарната пещ (утилизация)

– намаляване емисиите SO, CO в резултат от намаления разход на въглища

– диверсификация на горивната база на дружеството с перспектива за ненарастване на цената на топлоенергията

Тук е важно да се отбележи, че инсталацията се разглежда като инсталация за съвместно изгаряне по смисъла на НАРЕДБА № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, но не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, т.5.2 а. В инсталацията за съвместно изгаряне се изгаря до 2,95 т/час висококалорично модифицирано гориво (RDF). В скарната пещ е възможно да се изгаря смес от неопасни отпадъци (RDF) и/или биомаса, но инсталацията е приведена в съответствие с най-строгите нормативни изисквания, които се отнасят за изгаряне само на неопасни отпадъци в скарната пещ.

 

Предкамерната скарна пещ е проектирана съгласно НАРЕДБА № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и отговаря на всички изисквания на Наредбата. Същата е изградена през 2015 год.

 

RDF или Refused Derived Fuel (модифицирани горива, получени от отпадъци) представляват отпадъци, които са преработени с цел употребата им като заместващо или вторично гориво за циментови и горивни инсталации, експлоатирани в страните членки на Европейския съюз (ЕС).

В модифицираните горива от отпадъци (RDF) по литературни данни се включват широка гама отпадъчни материали, които са предварително третирани така, че да отговарят на изискванията за постигане на висока калоричност. RDF може да включва остатъци от рециклиране на твърди битови отпадъци, промишлени отпадъци, утайки, отпадъчна биомаса и др.

Превръщането на отпадъците в гориво от отпадъци, изисква спазването на определени технологии и стандарти за механично и/или биологично третиране. В сравнение с изгарянето на несепарирани отпадъци, оползотворяването на модифицираните твърди горива, получени от отпадъци (RDF) емитира по-малко замърсители във въздуха, поради значителното намаляване съдържанието на тежки метали и токсични/канцерогенни съединения, постигнато чрез предварително отделяне на определен тип отпадъци, например метали, батерии и ел. оборудване.

Технологията скарна пещ е претърпяла интензивно развитие. Днес тя е високо-технологичен процес с усъвършенствана система за контрол, приложима за изгаряне на висококалорично модифицирано гориво (RDF).

Тя е най-разпространената технология за изгаряне на отпадъци в световен мащаб. Само в Европа, в процес на експлоатация са повече от 300 инсталации за изгаряне на отпадъци по технология скара. Поне толкова горивни инсталации работят в Азия и повече от 80 инсталации са в процес на експлоатация в Северна Америка. Технологията е високо развита и с доказани качества за изгаряне на RDF.

Контрол по непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите, на съответните вредни вещества при всеки отделен режим на работа, на горивната инсталация се извършва чрез автоматичните регистри на Система за непрекъснати измервания.

Към настоящият момент средно дневният разход на гориво е както следва:

  • Въглища – 800 т/24ч;
  • RDF – от 0,8 до 1 т/ч или до 24 т/24 ч.

В конкретния случай RDF горивото се явява 2,9 % от общото количество гориво.

 

Предишна ТЕЖКА КАТАСТРОФА С УЧАСТИЕТО НА СЛИВЕНСКИ КАМИОН
Следваща КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ: НАЙ-ВАЖНО ЗА НАС И НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ Е ДА СЕ СПАЗВАТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КЪДЕ И ДОКОГА НЯМА ДА ИМА ВОДА В СЛИВЕН

Днес 03.05 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в северната част на кв. „Българка“ до 12.30 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Новини Сливен

АРЕСТ ЗА ДРОГА В КВАРТАЛ „БЪЛГАРКА“

Засилена патрулна дейност на територията на град Сливен по противодействие на наркоразпространението. На 11 декември, около 20,00 часа, в близост до учебно заведение в квартал „Българка“ е извършена проверка на

Новини Сливен

ОТКРИХА КАНАБИС В КЪЩА НА 52-ГОДИШЕН МЪЖ ОТ СЕЛО ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

Криминалисти от ОДМВР-Сливен са установили 52-годишен мъж от село Желю Войвода, който отглежда в дома си наркотични растения. При последвалите процесуално-следствени действия на адреса на мъжа са открити растения от