ДЕЯН ДЕЧЕВ НАПРАВИ ОТЧЕТ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПУТАТ
18.02.2023 630 Прегледи

ДЕЯН ДЕЧЕВ НАПРАВИ ОТЧЕТ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПУТАТ

Деян Дечев отчете дейността си като депутат от БСП. Sliveninfo ви го предлага

Участие в парламентарни структури

Законодателни инициативи:

 1. I. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ “БСП за България”, (в т.ч. съвместно с н.п. от други ПГ):

Целта на внесените промени в законопроектите през 48-ото Народно събрание бе да се приеме социален пакет в подкрепа на хората.

Направените предложения са за увеличение на минималната работна заплата на 850 лв. (Окончателно приетият текст е – минималната работна заплата да се увеличи на 50% от средната от 1 януари 2024 г), необлагаем минимум в рамките на прага на бедност от 504 лв., освобождаване на млади работещи– до 26 години – от плащане на данък върху трудовите им доходи – отхвърлено, месечното обезщетение за отглеждане на дете до 2 години да бъде равно на минималната работна заплата – отхвърлено, еднократната помощ за началото на учебната година да обхване и 2, 3 и 4 клас – прието, размерът на еднократната помощ за раждане на второ и трето дете – за родителите – не е допуснато за разглеждане , осигурени 24 месеца преди раждането – не по-малък от десеткратния размер на МРЗ, безплатни лекарства за деца до 14 години и, преизчисляване на пенсиите и др. –

 

 • ЗИД на Кодекса за социално осигуряване, №48-254-01-11/19.10.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: Комисия по труда, социалната и демографската политика. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164341 1 параграф, размерът на месечното обезщетение за отглеждане на дете до 2 години – не по-малък от МРЗ, установена за страната Обсъден и подкрепен на I гласуване от водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика и на участващата Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, не е обсъждан в пленарна зала.

 

 1. ЗИД на Закона за семейни помощи за деца, №48-254-01-12/19.10.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по труда, социалната и демографската политика. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164342 4 параграфа, по същество две предложения: Еднократната помощ за начало на учебната година – да обхване и 2, 3 и 4 клас и размерът на еднократната помощ за раждане на второ и трето дете – за родителите, осигурени 24 месеца преди раждането – не по-малък от 10 кратния размер на МРЗ .

* Предложението за еднократната помощ за начало на учебната година – да обхване и 2, 3 и 4 клас, е внесено между I и II гласуване в законопроект внесен от др. ПГ – и прието на 15.12.2022 г.

 1. ЗИД на Изборния кодекс, Вн.: К. Нинова и гр. н.п., №48-254-01-13/19.10.2022 г. Водеща к-я: К-я по правни въпроси. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164343 18 параграфа, Връщането на хартиената бюлетина (избирателят – по свой избор – да може да гласува с хартиена или с бюлетина за машинно гласуване) – Върнат за ново обсъждане с Указ № 287 от 14 декември 2022 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – законът е приет повторно на 23 декември 2022 г.
 2. ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, № 48-254-01-14/19.10.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по образованието и науката. 1 параграф, безплатното ползване на учебници и учебни комплекти да е принцип за всички етапи на училищното образование и да обхване всички ученици от І до ХІІ клас (т.е., предлагаме безплатни учебници и за учениците от VІІІ до ХІІ клас включително). – Приет на 27.01.2023 г.

*Окончателно приетият текст ебезплатни учебници по общообразователните предмети за всички ученици до 12 клас включително от учебната 2024- 2025 г.“

 1. ЗИД на Кодекса на труда. № 48-254-01-27/21.10.2022 г., Вн: К. Нинова и гр. н. п., Водеща к-я: К-я по труда, социалната и демографската политика. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164359 2 параграфа, предлагаме въвеждане и гарантиране – от 01.01.2023 г., на минимален праг на минималната работна заплата за страната, която ще се определя от МС за всяка календарна година в размер не по-малък от 50 на сто от средната брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. Приет на 01.02 2023 г.

* Окончателно приетият текст е „минималната работна заплата да се увеличи на 50% от средната от 1 януари 2024 г.“.

 1. ЗИ на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр. 98 от 2018 г.), № 48-254-01-33/26.10.2022 г. , Вн.: М. Генов и гр. н.п., Водеща к-я: К-я по околната среда и водите. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164417 1 параграф, срокът за подаване на заявления за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, вкл. кладенците за лично ползване, изтича на 28 ноември тази година. По-голямата част от собствениците не са подали заявления, предлагаме удължаване на срока с три години – до 28 ноември 2025 г. Обсъден и подкрепен на I гласуване от водещата Комисия по околната среда и водите, не е обсъждан в пленарна зала.

*Предложението е внесено между I и II гласуване в аналогичен законопроект внесен от н.п. Младен Шишков (от др. ПГ) –  прието на 24.11.2022 г.

 1. ЗИ на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ. бр. 82 от 2012г.), №48-254-01-46/02.11.2022 г. Вн.: М. Генов и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164453 1 параграф, в края на 2012 г. бяха приети промени в уредбата на общите устройствени планове, в т.ч. влязъл в сила общ устройствен план като предпоставка за застрояване извън границите на урбанизираните територии; експертиза по Закона за защита при бедствия и др. Срокът за влизане в сила на тези промени първоначално бе определен на 1 януари 2016 г. В последствие – няколкократно отлаган, понастоящем срокът за влизане в сила е 1 януари 2023 г. Прилагането на промените предпоставя осигуреност на общините с общи устройствени планове, а към момента все още повечето общини нямат влезли в сила общи устройствени планове. Затова предлагаме удължаване на срока, като предлагаме тези промени да влязат в сила от 1 януари 2025 г. – Приет на 11.01.2023 г.
 2. ЗД на Кодекса за социално осигуряване № 48-254-01-48/02.11.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по труда, социалната и демографската политика. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164456 1 параграф, С направените предложения се цели преизчислението на пенсиите. Предлагаме „две стъпки“:

– От 1 януари 2023 г. пенсиите отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. отново да бъдат преизчислени по начина, по който това бе направено от 1 октомври 2022 г. (преизчисляване плюс увеличаване за всяка календарна година след отпускането), но този път процентът за годините и месеците осигурителен стаж да е 1,35 за всички пенсии (а не процентът в сила при отпускането на пенсията, както беше преизчислението от октомври 2022 г.), след което (вече при така определените размери на пенсиите):

–  Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г. се преизчисляват – от 1 юли 2023 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средно месечния осигурителен доход за страната за 2021 г. Обсъден и подкрепен на I гласуване от водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика, не е обсъждан в пленарна зала.

 1. ЗИ на Наказателния кодекс, № 48-254-01-58/08.11.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по правни въпроси. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164479 2 параграфа, увеличаване на наказанията (и на лишаването от свобода, и на глобата, плюс – конфискация на имуществото на дееца да е винаги на цялото имущество) за превеждането на лица през границата на страната без разрешение или не през определените за това места (т.нар. каналджийство) – Приет на I гласуване на 20.01.2023 г.
 2. ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-254-01-62/10.11.2022 г. Вн.: И. Иванов, Д. Дечев и гр. н. п. от др. ПГ. Водеща к-я: К-я по земеделието, храните и горите. Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС. Законът за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗГП е рамков закон за прилагане на механизмите на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на Европейския съюз /ЕС/ в Република България. Законът определя структурите в Република България, които са оторизирани да прилагат мерките и дейностите, включени в ОСП и очертава тяхната компетентност. С него се уреждат процедурите, които регламентите на Европейския съюз /ЕС/ предвиждат да бъдат определени на национално ниво и дава задължителна сила на избора, който Република България е направила, относно прилагането на схемите и мерките за подпомагане. С него се създават правни основания за издаването на наредби по схемите и мерките, включени в ОСП и представя на българските земеделски стопани възможностите, които имат за участие в тях –

Приет на 16.12.2022 г.

 1. ЗИ на Наказателния кодекс, № 48-254-01-71/25.11.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н. п., Водеща к-я: К-я по правни въпроси. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164512 12 параграфа. Законопроектът касае повишаване на наказанията за две групи престъпления – на първо място престъпленията, свързани с детската порнография, на второ – управлението на МПС след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 2 на хиляда, установено по надлежния ред или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или когато деецът не е имал необходимата правоспособност, или разрешената скорост е превишена с повече от 50 км/ч. – Приет на I гласуване на 20.01.2023 г.
 2. ЗД на Закона за защита от домашното насилие. № 48-254-01-72/25.11.2022 г. Вн.: К. Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по правни въпроси. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164513 2 параграфа. С предложения законопроект се цели осигуряване на по-високо ниво на закрила на лица, пострадали от домашно насилие, като акцентът е поставен върху една от мерките за оказване помощ на тези лица, която в доста случаи е и единствената първоначално възможна, а именно настаняването им в кризисни центрове. Предлагаме законът да установи разкриване на поне един кризисен център във всяка област на в страната.– Отхвърлен на 27.01.2023 г.
 3. ЗИД на Закона за управление на етажната собственост, № 48-254-01-90/08.12.2022 г. Вн: Кр. Вигенин и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по правни въпроси. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164549 2 параграфа. Законопроектът предлага да бъде улеснен процесът по вземане на решение за извършване на основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране, мнозинството на тези решения се намалява от 67 на сто идеални части от общите части на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Обсъден и приет на I гласуване от водещата Комисия по правни въпроси, не е обсъждан в пленарна зала.
 4. ЗИД на Закона за обществените поръчки, № 48-254-01-95/09.12.2022 г. вн.: Хр. Проданов и гр. н. п.  от други парламентарни групи. Водеща к-я: К-я по правни въпроси https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164557  3 параграфа. Законопроектът предлага да се създаде правно основание в Закона за обществените поръчки за изключване от приложното му поле на поръчки за услуги на платформа за споделяне на видеоклипове, които се възлагат на доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове, включително услугите на социалните медии, при които съществената функционална възможност е посветена на предоставянето на широката общественост на програми и/или генерирани от потребителите видеоклипове. – Не е обсъждан и няма доклад на водещата комисия.
 5. ЗИД на Закона за пътищата, № 48-254-01-103/22.12.2022 г. Вн.: М. Генов и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164580 3 параграфа. Предложенията имат за цел, от една страна, транспонирането на европейското законодателство относно заплащането на тол таксите и минимализирането на техническите грешки при функционирането на системата за заплащане на тол такси, а от друга страна – осигуряване на справедливост при случаите, в които се установява неправилно или частично деклариране на тол данни. Законопроекта е обединен с законопроекти внесени от др. ПГ и е приет на 01.02.2023 г.
 6. ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, №48-354-01-2/05.01.2023 г. Вн. от всички ПГ: Ив. Иванов гр. н.п. от други ПГ. Водеща к-я: К-я по земеделието, храните и горите. https://parliament.bg/bg/bills/ID/164597 С направените редакции на чл. 37 ал. 6 и ал. 10 от Закона се решават редица практически проблеми пред животновъдите в страната. В много случаи съществуващи ползватели от други землища наемат имоти като се позовават на предимственото си право съгласно разпоредбата. Така се заобикалят местните животновъди от съответното землище, които към 2016 г. не са имали животни или не са имали имоти в съответното землище. На много места в страната на пасището пасат животните на местния животновъд, а субсидията за пасището се получава от наемател, чийто обект отстои на десетки километри от него. С промените се цели и спазване на изискванията за хуманно отношение при отглеждане на пасищните животни, въведени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) Jf2 1305/2013 на ЕП и относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които целят предотвратяване на изминаването на големи преходи от животните от фермата, в която се отглеждат, до пасищата.  – Законопроекта е обединен със законопроекти внесени от др. ПГ и е приет на 16.12.2023 г.
 7. ЗИД на Закона за горите, №48-354-01-10/21.01.2023 г. Вн. Ив. Иванов, Б. Клечков и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по земеделието, храните и горите. https://parliament.bg/bg/bills/ID/164631 Законопроектът касае ползването на дървесина от горските територии държавна и общинска собственост. Предлаганите промени са в отговор на необходимостта от определяне на ясни процедурни правила за ползването и разпореждането с дървесина.

По отношение на един от обществено най-значимите елементите от уредбата на ползването на дървесина – осигуряването на дърва за огрев, на първо място се въвежда приоритет на местното за съответната община население. От друга страна – отново като своеобразен приоритет – задоволяването на потребностите ще се осигурява първо с добив от общинските горски територии, а едва след изчерпването на този ресурс – с дърва от държавни горски територии. Процедурите по осигуряването на дърва за огрев стават публични и прозрачни, изпълнението на доставките ще може да бъде проследявано. Уредбата се допълва и прецизира с възможността на държавните горски и ловни стопанства самостоятелно да добиват дървесина със специализирана техника, но само и единствено с цел задоволяване на нуждите на населението, както и с предложението директорът на Главна дирекция „ГРАО“  към МРРБ да определя максималния брой домакинства на един адрес, с което ще се избегнат случаи на злоупотреба. – Приет на II гласуване на 27.01.2023 г.

 

Предложения към законопроекти за второ четене:

 

Декларации

Парламентарен контрол:

Официални срещи

 • Работна среща с Н. Пр. Сири Беате Бери – посланик на Кралство Норвегия
 • Среща с Буяр Османи – външен министър на Република Северна Македония
 • Работна среща с работна група от ВСС ( Висш съдебен съвет) по отношение Закон за медиацията
 • Работна среща Иван Паслар – Председател на район Тараклия , Молдова
 • Работна среща с фондация „Български дух” – Молдова

 

Приемни дни за граждани в област Сливен:

 • 10.2022
 • Общ. Сливен: гр. Сливен, с. Младово, с. Злати войвода;
 • Общ. Нова Загора: гр. Нова Загора
 • 11.2022
 • Общ. Сливен: гр. Сливен, с. Селиминово
 • Общ. Твърдица: гр. Твърдица, гр. Шивачево
 • 11.2022
 • Община Котел: гр. Котел, с. Ябланово, с. Тича
 • 11.2022
 • Общ. Сливен: гр. Сливен
 • 11.2022
 • Общ. Сливен: гр. Сливен, с. Чокоба
 • Общ. Нова Загора: гр. Нова Загора
 • Общ. Твърдица: гр. Твърдица
 • 12.2022
 • Общ. Сливен: гр. Сливен
 • 12.2022
 • Общ. Котел: с. Ябланово, гр. Котел
 • Общ. Нова Загора: с. Кортен
 • 12.2022
 • Общ. Сливен: гр. Сливен
 • Общ. Нова Загора: гр. Нова Загора
 • 01.2023
 • Общ. Сливен: гр. Сливен
 • 01.2023г.
 • Общ. Сливен: гр. Сливен
 • Общ. Нова Загора: гр. Нова Загора, с. Кортен
 • Общ. Твърдица: гр. Твърдица

През приемната са преминали общо над 150 души.

 

Предишна ПРЕДСТАВЯТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА" В СЛИВЕН
Следваща ТАТЯНА СУЛТАНОВА ЩЕ ВОДИ ЛИСТАТА НА КОАЛИЦИЯТА ПП - ДБ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

НА ГОСТИ У КАРАКАЧАНСКИЯ ЕТНОС

Град Котел е един от шестнадесетте български града, приютил на територията си забележителен етнос, характеризиращ се със загадъчна същност и необикновена съдба. „Черните бегълци“, „последните номади на Европа“ или „загадъчния

Новини Сливен

ЯНКО ЯНКОВ БЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК ОТ СЛИВЕН НА ПРИЕМА В ПОСОЛСТВОТО НА САЩ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Янко Янков бе гост на официалния прием в посолството на Съединените американски щати в България по случай Деня на независимостта. Поканата бе отправена от Негово превъзходителство посланик Ерик Рубин и

Новини Сливен

22 БОЙЦИ СЕ ЗАКЛЕХА ПРЕД БОЙНОТО ЗНАМЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ

В Центъра за подготовка на специалисти в Сливен се състоя тържествен ритуал по полагане на военна клетва. Церемонията бе от 11 часа в четвъртък. Със съзнанието за отговорността която поемат,