ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 35 МЛН. ЛЕВА СА ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ МАНДАТ 2015 – 2020 ГОДИНА
18.09.2019 1326 Прегледи

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 35 МЛН. ЛЕВА СА ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ МАНДАТ 2015 – 2020 ГОДИНА

Въпрос: Г-жо Илиева, Вие сте член на Комисията по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи в Общински съвет. В края на първия мандат на кмета Стефан Радев, можем ли да обобщим колко са проектите в Сливен и общината, реализирани с европейски средства.

Десислава Илиева: Европейските проекти, които са изпълнявани в настоящия мандат на кмета Радев в община Сливен, са на стойност близо 35 милиона лева. 24 са големите проекти, от които 12 са инфраструктурни – за градски транспорт, градска среда, социални центрове, енергийна ефективност на детски заведения и други, а останалите са основно за социални дейности и уязвими групи. 13 проекта вече са приключени, а в процес на изпълнение са 11.

С подкрепата на Програма Европа на гражданите се изпълни проект за международно сътрудничество, по който в Сливен се организира международна среща за побратимяване на Сливен с градовете Ниш -Сърбия и Бидгошч – Полша. Подготвя се и голям проект за развитие на туризма по Оперативна програма „Региони в растеж“.  Три са подадените нови проектни предложения, които са на стойност близо 14,5 млн. лв. Те са на етап „оценка“.

Въпрос: Кои са по-мащабните инфраструктурни проекти?

Десислава Илиева: Най – големият инфраструктурен проект „Интегриран градски транспорт“ е на стойност над 14 млн.лв. По него бяха подменени почти всички автобуси в града. Извършен е ремонт на сервизната база на превозвача, изграден е нов пункт за технически прегледи с логистичен център на обръщалото на Дюлева река. В момента се обновяват всички спирки в града. Предстои да се изгради и пусне система за автоматизирано таксуване и система за управление на транспорта. Ще се поставят нови статични и електронни спиркови информационни табла и спиркови навеси, ще бъдат изградени над 10 км. нови велоалеи. В момента тече цялостен ремонт на 4 детски заведения в Сливен – ДГ „Детство“, ДГ „Зорница“, ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ и детска градина „Мак“. Прави се ремонт на външните фасади, благоустрояване и оборудване, както и на прилежащото и дворно пространство. Ще бъде положена топлоизолация от вътрешната страна на стените, ремонт на останалите пристройки, включително соларна система за осигуряване на гореща вода и изцяло нов физкултурен салон, разширяват се спалните помещения. Тези дейности са по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“ по ОПРР 2014-2020. Стойността на този проект е малко над 5 млн.лв. По компонента „Градска среда“ вече е обновено поречието на река Асеновска, изградени са зони за отдих, за спорт и детски площадки. Място с решение на Общинския съвет вече се казва Парк Асеновец“. Изцяло обновена е и визията на парковите пространства в кв. „Република“. По компонент „Социална инфраструктура“ се изграждат нови центрове в кв. „Клуцохор“. По инвестиционната програма на Общината в процес на подготовка е и проект за изграждане на два нови центъра в кв. „Комлука“ – за бездомни лица и кризисен център за лица, върху които е упражнено домашно насилие. Както казах в началото по „Туристическа инфраструктура“ и развитие на регионален туризъм се работи по подготовката на нов голям проект за реконструкция доставка на оборудване на къщите музеи в града, Първата текстилна фабрика и основен ремонт на лифта. В проекта е заложено осигуряване на достъп за туристи и социализиране на „Калояновската тракийска гробница“, поставяне на указателни табели, както и създаване на интегриран туристически продукт, дигитално представяне на артефакти и всички туристически обекти, хотели и места за хранене. Без европейско финансиране няма възможност да се осигурят средства за всички тези дейности. В момента екипът на общинска администрация работи по изготвянето на нови идейни и работни проекти, за да може да се реагира веднага през новия програмен период след 2020г.

Въпрос: Споменахте, че в момента се работи по 11 проекта, които се финансират с европейски средства. Какво се извършва по тях и на каква стойност са?

Десислава Илиева: Да, 11 са проектите, които са в процес на изпълнение. Те са на стойност над 26 млн.лв. Освен градския транспорт, градската и образователна среда по-важните от тези проекти са основно със социална насоченост. Единият от тях е „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изграждат се два нови центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда. Те са разположени в сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Създаването на тези центрове е продължение на политиката на Общината за осигуряване на качествени социални услуги на хората в нужда и техните семейства. Центърът за обществена подкрепа ще обхваща деца и младежи в риск и техните семейства, деца, лишени от родителска грижа, деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им, неглижирани деца, деца с увреждания, деца с девиантно поведение, отпадащи от училище деца, кандидат–осиновители, кандидати за приемни семейства, деца и семейства от общността, деца – жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация в или извън семейството. В Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства ще бъде обхванат максималният капацитет за услугата, 30 деца и/или младежи с над 90 % вид и степен на увреждане, или трайно намалена работоспособност, с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания. Дейностите по проекта включват ремонт, обзавеждане и оборудване на центровете. Всеки специализиран кабинет ще бъде обзаведен с необходимите дидактични материали и специализирано оборудване. Предвидено е и облагородяване на дворното пространство на сградата. Ще бъде закупено и оборудване за съществуващия Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител“ в кв. „Дружба“. По този начин работата му ще бъде разширена, с включване на дейности за Център за социална рехабилитация и интеграция. Друг голям социален проект, по който в момента работи Община Сливен е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен”. Той е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им в Община Сливен. Ще се изпълняват дейности за предоставяне на почасово мобилни интегрирани здравно-социални услуги и на психологическа подкрепа, консултиране. Проектът, който продължава до 11 януари 2021 г., е на стойност 437 652. Друг проект, по който се работи в момента е „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Изпълнението му трябва да приключи до 2020 година.

Въпрос: На етап „Оценка“ са три нови проектни предложения. Да ни кажете повече за тях. Какво да очакват хората?

Десислава Илиева: Подобряване на градската среда на Сливен, етап ІІ е единият проект. По него се предвижда благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Българка“, „Дружба“ и „Сини камъни“. Този проект е по ОП „Региони в растеж“ и е на стойност 3 101 920 лв.  В трите квартала ще имат нови алеи, паркови зони, детски и спортни площадки. След като мине оценката, те ще бъдат представени, така че хората да се запознаят с предложенията и да могат да дават и свои предложения преди одобрение на окончателния работен проект, който ще се изпълни. Идеята е за цялостно обновяване с паркови площи, алеи, детски и спортни площадки, паркоместа, така че да се придаде нова визия на кварталите. Това са спестените средства по програмите за интегриран градски транспорт и градска среда. Управляващият орган, който движи програмите, ни разреши тези пари да ги използваме за други цели. След изпълнението на този проект, такъв модел за обновяване ще се приложи и в другите квартали на града. Другият проект е по програма „Околна среда“ и е на стойност 11 милиона лева. Предвижда се купуване на 6 нови тролейбуса и 4 електробуса, както и обновяване, и ремонт на съществуващата 35-годишна инфраструктура, която осигурява експлоатацията на тролейбусния транспорт в града. Третият проект на етап „Оценка“ е за близо 400 000 лв. Предвижда се да бъдат изградени подземни контейнери на 6 места в централна градска част.

Въпрос: Като общински съветник, каква е Вашата оценка за свършеното през мандата?

Десислава Илиева: Административната работа в общинска администрация и Общински съвет, която паралелно вървеше през целия мандат на управление, показа своите видимо добри резултати през тези четири години, чрез приключването на дългогодишно чакани обекти в областта на пътната инфраструктура, социалната и образователна инфраструктура, Националната програма за енергийна ефективност и облагородяването на градската среда. Паралелно  с инвестирането в инфраструктура успешно се изпълняваше Планът за финансово оздравяване на общината и постигането на по-висока ефективност на бюджетните разходи. Отново отчитаме завишаване на общата събираемост на местни данъци и такси, спрямо предходната година. Стартът на електронния обмен на документи и разширяването на функциите на информационно-управленската система „Акстър“ са част от резултатите, които Общината отчита през 2018 г. в посока подобряване на административното обслужване на гражданите.

Физическото изпълнение на сключени договори за строителство, доставки и услуги върви успоредно с административната работа по подготовка на нови проекти и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, с цел реализацията на обекти, получили европейско, държавно или друго финансиране.

Предишна ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ ДИМИТЪР МИТЕВ: ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е ВИНАГИ ГОТОВ ДА ПОДКРЕПИ ТАЛАНТИТЕ НА СЛИВЕН
Следваща ПЕВЧЕСКА ГРУПА ОТ СЕЛО ГЕРГЕВЕЦ ВЛЕЗЕ В УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА СТЕФАН РАДЕВ ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Уважаеми служители в общинска администрация, колеги, На днешния ден – 12 октомври, когато българската община отбелязва своя празник, бих искал да Ви благодаря за усилията и професионализма, с които вършите

Новини Сливен

ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ СТОЯН МАРКОВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОЛЕТНА ЛАГЕР-ШКОЛА

На официална церемония вчера зам. кметът по икономическото развитие Стоян Марков награди победителите от Националната пролетна лагер-школа за бизнес приложения с изкуствен интелект и облачни технологии за креативен дизайн. Тя

Новини Сливен

СЛИВЕН ОТБЕЛЯЗВА 145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

  145 години от гибелта на Васил Левски ще бъдат отбелязани на 19 февруари. От 10 ч. пред сградата на ППМГ „Добри Чинтулов” ще се проведе „Урок по родолюбие” на