БИВШАТА УПРАВИТЕЛКА НА ДЕНТАЛНИЯ ЦЕНТЪР В СЛИВЕН ДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО НЕЙНО ВРЕМЕ
12.01.2018 4633 Прегледи

БИВШАТА УПРАВИТЕЛКА НА ДЕНТАЛНИЯ ЦЕНТЪР В СЛИВЕН ДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО НЕЙНО ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ

от Д-р Живка Георгиева,  ДЕНТАЛЕН  ЛЕКАР ,  и бивш управител  на „Дентален център – 1 Сливен“ ЕООД

Разшифровка на разходите за външни услуги за периода от 01.01.2017г. до 30.09. 17 г.  в размер на 79 839,97 лв., включва  :                                                                                                                       – месечни суми по граждански договори със СЕДЕМ дентални лекари, които упражняват дентална дейност в 12 зъболекарски кабинети , от които  : три училищни –  8, 10 и 11 училище;  Два кабинета в социални заведения – ДВУИ селище  Качулка и Дом за стари хора Сливен; в  кв.”Надежда”,  в село Горно Александрово и  пет кабинета в Денталният център, находящи се  в сградата на бул.” Стефан Караджа” № 2. Това са средства, които са изработени от тези дентални  лекари с личен труд. Тези разходи за възнаграждения на денталните лекари са близо 90 % от всички разходи, като приходите от тяхната дейност надвишава драстично разходите.

 • Месечни суми по граждански договори за възнаграждение за една медицинска сестра , един зъботехник и две санитарки ;
 • Месечни суми по граждански договори за поддържане на зъболекарската апаратура  от специалисти и компютърната техника в денталните кабинети, счетоводството и деловодството ;
 • Граждански договори за спешно извършени ремонти на повреди на водопроводната система в двете сгради на дружеството;
 • Месечни суми за спешно извършени ремонти на повреди на асансьора и неговото поддържане;
 • Месечни суми за спешно извършени ремонти на повреди на газовото отопление на централната сграда – разпределителна  станция и радиатори на 4 и 5 етаж;
 • Юридическите услуги са задължителни въз основа на необходимостта от участие на правоспособен юрист за провеждане на търгове за отдаване под наем на помещенията, съобразно изискването на Наредбата на Община Сливен за управление на общинското имущество, в което влиза и подготовката на тръжната документация;
 • Юридическите услуги са наложителни при кандидатстване и изготвяне на документи по проекти на Европейския социален фонд и са одобрени тези проекти, след което са  постъпили  приходи в дружеството, многократно надвишаващи разходите за един юрист;
 • Юридическите услуги са препоръчителни при воденето на граждански и административни дела ,
 • Юридическите услуги са необходими за подготовката на длъжностни характеристики, трудови, граждански и търговски договори ;

Разходи за външни услуги – 30 309,09 лв. за 2016г., от които:

Разходи за граждански договори- 21 982,89 лв. на дентални  лекари- специалисти  за поставяне на силанти, месечни суми по граждански договори за 4 дентални лекари, които упражняват дентална дейност в 12 зъболекарски кабинети , от които   два училищни –  8, 10 училище;  Два кабината в социални заведения –  ДВУИ селище Качулка и Дом за стари хора Сливен; кв ”.Надежда”, село Горно Александрово и пет кабинета в Денталният център в сградата на бул. „ Стефан Караджа” № 2. Тези  средства са изработени от същите дентални  лекари с личен труд. Тези разходи са за възнаграждения на денталните лекари и представляват над 90 % от всички разходи, като приходите от тяхната дейност. надвишава драстично разходите

 • Месечни суми по граждански договори за възнаграждение за една медицинска сестра , един зъботехник и санитарки ;
 • Месечни суми по граждански договори за поддържане на специалисти и компютърната техника   в лечебните кабинети, в  счетоводството и деловодството ;
 • Месечни суми за спешно извършени ремонти на повреди и поддържане на асансьора и газовото отопление;
 • Юридическите услуги са задължителни въз основа на необходимостта от участие на правоспособен юрист за провеждане на търгове за отдаване под наем на помещенията, съобразно изискването на Наредбата на Община Сливен за управление на общинското имущество, в което влиза и подготовката на тръжната документация;
 • Юридическите услуги са наложителни при кандидатстване и изготвяне на документи по проекти на Европейския социален фонд и са одобрени тези проекти, след което са  постъпили  приходи в дружеството, многократно надвишаващи разходите за един юрист;
 • Юридическите услуги са необходими за подготовката на длъжностни характеристики, трудови, граждански и търговски договори ;

Прилагаме подробна СПРАВКА за деветмесечието на 2017г., изпратена до Общински съвет Сливен и Община Сливен

  СПРАВКА

НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” ЕООД  ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

Общинският дентален център-единственото в Сливенска област специализирано  лечебно заведение – дентален център  за  първична и специализирана дентална помощ,   приключва периода от   01.07.2017г. до  30.09.2017г.  с   печалба  от  9 554 лв.

За  деветмесечието на настоящата година реализираната печалба е в размер на  15 808 лв.         

Приходите от здравни услуги  за периода  01.01.2017г.- 30.09.2017г. са  в размер на 147 964лв.

В таблица са написани приходите от дентални дейности на денталните специалисти за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

 

              ИМЕ януари февруари март април май юни юли август септември общо
Д-Р Ж. ГЕОРГИЕВА 7719.00 6441.55 6115.97 5551.78 6043.74 6054.62 5036.46 5927.87 4166.26 53057.25
Д-Р Д. ПЕШЕВА 1033.37 1447.95 1199.21 918.54 860.14 1188.68 1181.89 948.41 772.56 9550.75
Д-Р А. РАЙКОВА 370.80 465.94 789.80 1179.73 776.84 1037.58 806.82 1151.11 784.76 7363.38
Д-Р Ц. ИВАНОВА 1539.61 681.88 994.64 548.65 457.70 623.29 129.54 854.99 639.12 6469.42
Д-Р Н. ТАШЕВ 887.63 1008.83 703.14 941.66 614.16 1024.28 332.59 1119.26 602.31 7233.86
Д-Р В. ВАСИЛЕВ 645.66 593.00 1087.49 1268.24 822.87 394.48 404.30 125.54 5341.58
Д-Р Д. ГАГРИЦОВ 4184.44 4960.54 3838.22 3381.27 4608.63 4576.99 578492 4928.78 5457.87 41721.66
Д-Р М. АТАНАСОВА 1801.60 1707.44 1462.85 1010.18 1851.17 1486.80 1223.69 1852.86 1058.16 13454.75
Д-Р Н. ДИМИТРОВ 219.62 8.24 340.54 717.77 1029.44 472.08 337.62 156.35 75.64 3357.30
18 401.73 17 315.37 16 531.86 15 517.82 17064.69 16858.80 15237.83 17065.17 13556.68 147 549.95

 

От всички реализирани приходи от медицински услуги най-голяма е заработката на настоящия управител –д-р Живка Георгиева- 53 057лв., което представлява 35,96%   от общата сума на извършената лечебна дейност.

Специалистът по ЛЧХ д-р Гагрицов е заработил 41 721лв.,което представлява   28,28% от всички приходи.

Успешно функционират през периода училищните зъболекарски кабинети, както и в ДВУИ-селище „Качулка” с. Бяла, в дома за стари хора Сливен., в с. Горно Александрово, Сливен.

По Националната Програма за профилактика на оралните  заболявания на  деца от 0-18г. в България 2015г.-2020г./НППОЗД/ е възстановен училищния  кабинет в  XI СОУ „Константин Константинов” Сливен   Управителят  на общинския дентален център, който е и регионален координатор на НППОЗД за област Сливен е  информирал нееднократно  с предложения за възстановяване на  дентални кабинети в други учебни заведения, както и на зъболекарски кабинети в малките населени места  на община Сливен.

Спешният зъболекарски кабинет в денталния център  оказва необходимата дентална помощ  на здравноосигурени  и неосигурени лица  през почивните дни.

Общо приходите за периода 01.01.2017г-30.01.2017г  са 227 976лв.      Приходите за деветмесечието на 2016 г. са  225 990 лв., което е с  1986 лв.

повече от същия период на предходната 2016г. , когато всичките приходи са.

 

Период – деветмесечие Общо приходи /лв./

 

2014 г.   170 149 лв.
2015 г.   202 816 лв
2016 г.   225 990 лв.
2017г.    227 976лв.  
Увеличение   % –  деветмесечие

2017г. спрямо 2016г.

      0,9   %

 

Приходите от наеми  за периода 01.07.2017г.- 30.09.2017г.  са в размер на 14 483.лв.,  което представлява едва   20,87%  към  всички приходи, реализирани през  този период на 2016г.

Приходите от други услуги, различни от лечебната дейност   за  деветмесечието  на 2017 г.са в размер на   10 153лв.

От разходите за  деветмесечието средствата  изразходвани за възнаграждения  са  11 362лв. Разходите за амортизация за   деветмесечния отчетен  период  за 2017 г. са  11 335лв.

Общинският дентален център започна да извършва със собствени средства строителни и други текущи  ремонти на помещенията, ползвани от търговското дружество за да може да се изпълнява основната функция на отдаваните  под наем кабинети за дентална дейност.

През деветмесечието на настоящата година се извършила  строителни и ремонтни дейности на сградата,ползвана от наематели , намираща се на бул. „ Хаджи Димитър” 15 в гр. Сливен,/ бивше детско зъболечение/ е Сливен.

Сградата на бул. „Ст. Караджа” № 2 гр. Сливен  не е ремонтирана от няколко десетилетия, което е основание  за кандидатстване за включване в проект за енергийна ефективност.Съществуващият проект за енергийна ефективност, одобрен от Общинския съвет Сливен с Решение  1483/30.10 2014г. към настоящия момент не се реализира.Общинският дентален център няма правомощия самостоятелно да кандидатства за  този  проект за енергийна ефективност.

За изпълнение на Решение № 1230 / 27.03.2014г. на Общински съвет Сливен  за кандидатстване по европейски проекти за придобиване на подвижен зъболекарски кабинет , европейския структурен фонд на този етап не предвижда придобиване на такъв тип медицинска апаратура. Очакваме в близък период  по други направления да ни се предостави възможност по Оперативна  програма   „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г. да кандидатстваме за  придобиване на подвижен дентален кабинет.

Управителят на денталния център е внесал предложение до председателя на ОбС Сливен и до кмета на община Сливен  за закупуване на подвижен мобилен кабинет със собствени приходи на  общинското дружество, както и за провеждане на акредитационна процедура за възможностите за определяне на денталния център за база за обучение на студенти и специализанти- до настоящия момент не сме получили отговор със становище.

 

Д-р Георгиева

 

Предишна В НЕДЕЛЯ НА КУКЛЕН ТЕАТЪР
Следваща СТОЯН МАРКОВ: МНОГО СКОРО СЛИВЕН ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОГНЕБОРЦИ ИЗВАДИХА ЗАКЛЕЩЕН ШОФЬОР ОТ ОБЪРНАТ КАМИОН

Сливенски огнеборци извадиха заклещен в кабината шофьор от обърнат камион. Това се случи на пътя за село Гавраилово в понеделник, когато вятърът в околността бе ураганен. Sliveninfo вече съобщи за

Новини Сливен

„МАЛКИЯТ МУК“ – КРАСИВ, ЗАБАВЕН И СМИСЛЕН ПОВОД ЗА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО В ТЕАТЪРА

Актьорите Димитър Марков, Августин Демерджиев, Вяра Начева, Мария Манолова и Марио Топалов – за представлението-приказка с режисьор Ивайло Гандев. Тяхната покана: „Очакваме Ви на Никейския пазар на 29 май“ Прекрасен

Новини Сливен

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ” – СЛИВЕН ОТБЕЛЯЗВА 85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ДАМЯН ДАМЯНОВ

На 18 януари /събота/ 2020г. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен с различни прояви ще бъде отбелязана 85 – годишнината от рождението на големия български поет Дамян Дамянов. Специално

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

sixteen − five =